Καταστατικό Οικοδομικού Συνεταιρισμού

Καταστατικό Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Τελευταία ενημέρωση 27/03/2015

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
ΑΘΗΝΑ 28-5-2014
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»


                  Ενεκρίθη με την υπ'αρίθ. 52/12-9-2014 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών Βασιλικής Ζαφειροπούλου.ΑΘΗΝΑ 28-5-2014
 
******** *********** **********

Σε συμμόρφωση προς την υπ αριθ. 64650/28-12-12 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών όπου γίνεται επίκληση του αρ.39 Ν.4030/2011 ο «Αστικός και Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Ελληνικής Χωροφυλακής, Συν.Π.Ε», υποχρεώθηκε να προβεί στην τροποποίηση του έχοντος εγκριθεί κατά τις διατάξεις του ΠΔ/τος 93/87 καταστατικού του, δυνάμει της υπ'αριθ. 30341/636/29-4-88 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ προς εναρμόνιση του στους ορισμούς του Ν.1667/86. Το νέο καταστατικό, με ημερομηνία αυτού 19-11 -2013, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού και υποβλήθηκε ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, μετά της σχετικής αιτήσεως προς έγκριση του, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.Επί της εν λόγω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ αριθ. 53/2013 Πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών κ.Νικολάου Σακκά με την οποία - αν και διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του
Συνεταιρισμού «    συνήλθε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία    »
για την τροποποίηση του Καταστατικού του - απορρίφθηκε αυτή για
τον λόγο ότι «....το προς έγκριση καταστατικό δεν έχει εναρμονιστεί
με τις διατάξεις των αρθ. 4 και 5 του Ν.Ί667/86    »

Ήδη ο Συνεταιρισμός, συμμορφούμενος προς το περιεχόμενο της ανωτέρω Πράξης του κ.Ειρηνοδίκη Αθηνών και υπό τα νεώτερα δεδομένα του άρθρου 36 του ν.4223/13 -δυνάμει του οποίου φέρεται ως καταργηθέν σιωπηρώς το Π.Δ/γμα 93/87 - τροποποιεί εκ νέου το περιεχόμενο του Καταστατικού του το οποίο τμηματοποιείται κατά ενότητες (ʼρθρα) υπό τους ακόλουθους τίτλους:
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 52/2014

Η Ειρηνοδίκης Αθηνών Βασιλική Ζαφειροπούλου, Αφού έλαβε υπόψη:
1)    Την αίτηση του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ» για την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του,
2)    Τις διατάξεις των Ν. 1667/86 Αστικοί Συνεταιρισμοί Ν. 4030/2011 άρ.39 παρ.1 και 4067/2012 αρ.31,
3)    Το κείμενο του από 28-5-2014 καταστατικού του παραπάνω Συνεταιρισμού, καθώς
και το απόσπασμα του πρακτικού της γενικής Συνέλευσης, η οποία συνήλθε με τη νόμιμη
απαρτία και πλειοψηφία για την τροποποίηση του.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ
Την τροποποίηση του αποτελούμενου μενού από 24 άρθρα καταστατικού του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ» καθόσον η τροποποίηση αυτή έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ
Την καταχώρηση του καταστατικού του παραπάνω συνεταιρισμού στο οικείο μητρώο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.ΑΘΗΝΑ 7 9-9-2014


Η ΕιρηνοδίκηςΒασιλική Ζαφειροπούλου
 
Περιεχόμενα Καταστατικού

ʼρθρο I: ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ʼρθρο 2: ΕΔΡΑ
ʼρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ
ʼρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ʼρθρο 5: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ʼρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ʼρθρο 7: ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ʼρθρο 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ) ΜΕΛΟΥΣ
ʼρθρο 9: ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
ʼρθρο 70: ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
ʼρθρο II: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ʼρθρο 72: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ʼρθρο 73: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ʼρθρο 74: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ʼρθρο 75: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ʼρθρο 76: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΣΜΟΥ - ΠΟΡΟΙ
ʼρθρο 7 7: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ʼρθρο 78: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ʼρθρο 7 9: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ʼρθρο 20: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ʼρθρο 27: Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ʼρθρο 22: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ʼρθρο 23: (άνευ τίτλου, αναφερόμενο στις υποχρεώσεις του συνεταίρου έναντι του Συνεταιρισμού κατά την μεταβίβαση του ακινήτου που έχει περιέλθει στην κυριότητα τους προς τρίτο πρόσωπο)
ʼρθρο 24: (άνευ τίτλου, αναφερόμενο στον τρόπο ρύθμισης , συμπληρωματικώς, βάσει των διατάξεων του Ν. 7 667/86, της ειδικής συνεταιριστικής νομοθεσίας και αυτών του Εμπορικού και Αστικού Δικαίου, των ζητημάτων που τυχόν θα ανακύψουν και δεν θα καλύπτονται από τους ορισμούς του παρόντος).
 
Το περιεχόμενο του νέου (αναμορφωμένου/εναρμονισμένου με τον Ν. 766 7/86)
καταστατικού έχει ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ο Συνεταιρισμός έχει πλέον την επωνυμία: «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Ελληνικής Χωροφυλακής Συν.Π.Ε».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα του είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκηση του.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1.0 Συνεταιρισμός έχει σκοπό την εξασφάλιση στα μέλη του οικοπέδου που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ανέγερση κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας κατά τον προορισμό της μείζονος εκτάσεως στην οποία ανήκει αυτό και την αξιοποίηση αυτής (μείζονος εκτάσεως) υπέρ των μελών του με την εκτέλεση και συντήρηση των έργων βασικής τεχνικής υποδομής.
2.    Για την εκπλήρωση του σκοπού του έχει προβεί στην αγορά ποσοστού
55% εξ αδιαιρέτου, εκτάσεως συνολικής επιφανείας 13.219 στρεμμάτων
(και κατά νεώτερη καταμέτρηση 13.244 στρεμμάτων) στα διοικητικά όρια
του Δημοτικού Διαμερίσματος Συκιάς Δήμου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής
κειμένης στη θέση Κριαρίτσι και περιγραφόμενης στο υπ αριθ. 37471/1981
πωλητήριο του Σ/φου Αθηνών Δημ.Ήμελου νομίμως μεταγεγραμμένου.
Το υπόλοιπο ποσοστό του 45% εξ αδιαιρέτου επί της ανωτέρω εκτάσεως
ανήκει στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Διπλωματούχων Μηχανικών
και Υπομηχανικών νομού Κοζάνης και Τραπεζικών Υπαλλήλων Βορείου
Ελλάδος.
3.    Η εκπλήρωση του συνεταιριστικού σκοπού επιτυγχάνεται:
α) Με τη διανομή δια κληρώσεως στα μέλπ του, οικοπέδου, επί της εντεταγμένης στο οικείο Ρυμοτομικό Σχέδιο εκτάσεως εκ της παραπάνω μείζονος, επιφανείας 5.775,00 στρεμμάτων ή όποιας άλλης τυχόν αποκτηθεί μελλοντικώς και πολεοδομηθεί νομίμως.
 
β) Με την μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής του κληρωθέντος σε κάθε έναν εκ των μελών του Συνεταιρισμού οικοπέδου, επί της παραπάνω οικιστικής εκτάσεως ή όποιας άλλης τυχόν αποκτηθεί μελλοντικώς. V) Με τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των έργων αξιοποίησης επί της παραπάνω συνεταιριστικής εκτάσεως, δηλαδή των έργων τεχνικής υποδομής και των έργων βελτίωσης του περιβάλλοντος αυτής ή επί όποιας άλλης εκτάσεως τυχόν αποκτηθεί μελλοντικά και πολεοδομηθεί νόμιμα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΑΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1.    Μέλη του Συνεταιρισμού τυγχάνουν τα εκάστοτε εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών του κατά το χρόνο δε της παρούσας τροποποιήσεως /αναμορφώσεως του καταστατικού του ανέρχονται στον αριθμό των δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (2745) προσώπων.
2.    Ως νέα μέλη αν κριθεί σκόπιμο, μπορεί να γίνουν δεκτά πρόσωπα ενήλικα, μη τελούντα υπο δικαστική συμπαράσταση και μη μετέχοντα σε άλλον οικοδομικό συνεταιρισμό με την αυτήν έδρα και τον ίδιο σκοπό.
(άρ.2 παρ.Ί και 3 Ν. 1667/86).
3.    Η παραδοχή νέου μέλους γίνεται μετά την υποβολή εγγράφου σχετικής αιτήσεως και την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του.Η εγγραφή του, όμως, στο Μητρώο μελών γίνεται εφ' όσον η παραδοχή του θα έχει εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει. Η συνεταιριστική ιδιότητα του ωστόσο θα έχει αποκτηθεί από της προηγηθείσας έγκρισης της αιτήσεως του από τη διοίκηση του νομικού προσώπου (αρ.2 παρ.4 εδ.ακαιβ Ν.Ί667/86).
4.    Η συμμετοχή των νέων μελών στην λήψη αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα του Συνεταιρισμού επιτρέπεται μόνον από τον χρόνο έγκρισης της παραδοχής τους από τη Γενική Συνέλευση.
(αρ.2 παρ.4 Ν. 667/86).
5.    Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να κρίνει τπν τυχόν άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου εγγραφής ως μέλους κάποιου ενδιαφερομένου. Αν η απόφαση της είναι απορριπτική σύμφωνα με την προηγηθείσα του Διοικητικού Συμβουλίου, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από της λήξεως των εργασιών της, ο οποίος έχει δικαίωμα προσφυγής δικαστικώς κατ 'αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.5 Ν. 7667/86.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.    Οι σχέσεις ανάμεσα στο Συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από
τις διατάξεις του Ν. 7667/86, των λοιπών σχετικών σε ισχύ νομοθετημάτων
και του παρόντος καταστατικού. Συμπληρωματική εφαρμογή για θέματα μη
ρυθμιζόμενα από τις διατάξεις αυτές έχουν οι ορισμοί του Εμπορικού και του
Αστικού Δικαίου (αρ.77 παρ.7 Ν. 1667/86).
2.    Οι συνεταίροι έχουν τα εκ των κειμένων διατάξεων δικαιώματα.
Δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις
και να ψηφίζουν σ'αυτές, με μία μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των
συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν, να διεκδικούν την ψήφο του Σώματος
στις διεξαγόμενες αρχαιρεσίες , να αντιμετωπίζονται από το Συνεταιρισμό βάσει
της αρχής της ισότητας, για όλα τα μέλη, να πληροφορούνται για την πορεία
των συνεταιριστικών υποθέσεων και λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών των
Γενικών Συνελεύσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών κερδών και
ζημιών εξαντλούντες εν προκειμένω το γενικότερο δικαίωμα της πληροφόρησης
στο οποίο αναφέρεται το άρ.4 παρ.2 Ν. 7667/86, να αποχωρούν ελευθέρως
και να συμμετέχουν σε κάθε λαμβανόμενο μέτρο υπέρ της ολότητας και
ιδίως στις κληρώσεις ακινήτων και τη διανομή τους.
3.    Αντιστοίχως, οι συνεταίροι έχουν τις εκ των κειμένων διατάξεων
υποχρεώσεις. Οφείλουν να προασπίζονται και υπηρετούν τα συμφέροντα και το
σκοπό του Συνεταιρισμού, να σέβονται και τηρούν τους ορισμούς του παρόντος,
να μην ενεργούν κατά τρόπο βλαπτικό γΓ αυτόν, να καταβάλλουν τις εκάστοτε
επιβαλλόμενες από τη Γενική Συνέλευση εισφορές και τις προβλεπόμενες
συνδρομές καθώς και τα αποφασιζόμενα από το Σώμα και τα οριζόμενα
από τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. και αρ.4 παρ.2
και 3 Ν. 7 667/86) καθώς και να ενημερώνουν εγγράφως το Δ.Σ. για κάθε τυχόν
αλλαγή διευθύνσεως τους, ευθυνόμενοι, άλλως εις αποζημίωση του νομικού
προσώπου για οποιαδήποτε ζημία θα έχει επιφέρει στα συμφέροντα του η
παράλειψη εγκαίρου ενημερώσεως του για την αλλαγή.
ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
1. Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει ελευθέρως από το Συνεταιρισμό με γραπτή δήλωση του που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικείας οικονομικής χρήσης (αρ.2 παρ.7 Ν.Ί667/86) υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει εξοφλήσει προηγουμένως κάθε οικονομική του υποχρέωση προς αυτόν.
 
2.    Στον αποχωρούντα οικειοθελώς, αποδίδεται η συνεταιρική του μερίδα
το αργότερο εντός τριμήνου από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως
κατά την οποίαν χωρεί π αποχώρηση (αρ.2 παρ.9 Ν.Ί667/86).
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ) ΜΕΛΟΥΣ

1. Σε περίπτωση αντισυνεταιριστικής συμπεριφοράς, όπως ενδεικτικώς η οφειλή συνδρομών ή εισφορών στο συνεταιριστικό ταμείο πάνω από ένα έτος αφότου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές ή, γενικότερα, βλαπτικής για τα συνεταιριστικά συμφέροντα, χωρεί αποκλεισμός (διαγραφή) του μη τηρούντος τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέλους, δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενης με ειδική απαρτία των 2/3 του συνόλου των συνεταίρων (αρ.2 παρ.8 Ν. 1667/86) και απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. (αρ.5 παρ.4 και ηαρ.6 εδ.2 Ν. 1667/86).
2. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών (αρ.2 παρ.6 Ν. 1667/86) στον αποβαλλόμενο (διαγραφέν μέλος) με κοινοποίηση προς αυτόν σχετικού αποσπάσματος της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού του. Εντός διμήνου (2 μηνών) από της κοινοποιήσεως αυτής ο διαγραφείς δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της περί διαγραφής απόφασης με σχετική αίτηση του, απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού (αρ.2 παρ.8 Ν. 1667/86).
3.    Ο αποβληθείς χάνει τη συνεταιριστική ιδιότητα του από της δημοσιεύσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως που επικυρώνει την απόφαση αποκλεισμού του ή από της παρελεύσεως απράκτου του διμήνου εντός του οποίου μπορούσε να είχε προσφύγει κατά της αποφάσεως αποβολής του.
(αρ.2 παρ.8 Ν. 1667/86).
4.    Στον ανωτέρω αποδίδεται η συνεταιρική του μερίδα το αργότερο σε τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης κατά την οποίαν απεφασίσθηκε ο αποκλεισμός (αρ.2 παρ.9 Ν.7667/86).

ΑΡΘΡΟ 9
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Η συνεταιρική μερίδα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται, ο δε αποβιώσας συνεταίρος διαγράφεται στο τέλος της χρήσης κατά την οποίαν επήλθε ο θάνατος του. Μέχρι του τέλους της εν λόγω χρήσης οι κληρονόμοι του θανόντος υπεισέρχονται, στη θέση του, στα δικαιώματα του κατ αρθ.4
 
παρ.2 Ν. 1667/86 και τις υποχρεώσεις του κατ άρθρο 4 παρ.3 Ν. 1667/86
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.
2. Αν κάποιος εκ των κληρονόμων του θανόντος δεν αποκτήσει κατόπιν παραδοχής του ως μέλους τη συνεταιρική ιδιότητα του κληρονομηθέντος οι συγκληρονόμοι δικαιούνται να τους αποδοθεί η συνεταιρική μερίδα εκείνου, της αξίας της υπολογισμένης επί των πραγματικών της όρων. (αρ.4 παρ.1 Ν. 166 7/86).
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
1.    Ο συνεταίρος ευθύνεται σε ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για τα έναντι τρίτων χρέη του Συνεταιρισμού μέχρι του διπλασίου του ποσού στο οποίο αποτιμάται η συνεταιρική του μερίδα. Η ευθύνη του υφίσταται και για τα συνεταιριστικά χρέη, προ τις εισόδου του στο Συνεταιρισμό, αλλά όχι και για αυτά που δημιουργούνται μετά την έξοδο του (αρ.4 παρ.4 Ν. 1667/86).
2.    Η αξίωση κατά του προσώπου του μέλους από συνεταιριστικές οφειλές παραγράφεται μετά την παρέλευση έτους από την έξοδο του - ή από την περάτωση της πτωχεύσεως ή της εκκαθαρίσεως του νομικού προσώπου. (αρ.4 παρ.4 Ν. 1667/86).
ΑΡΘΡΟ 11
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ο Συνεταιρισμός διοικείται από τρία συλλογικά όργανα: Τη Γενική Συνέλευση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο συνεταιριστικό όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού (αρ.6 παρ.1 Ν. 1667/86)
2.    Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης (αρ.6 παρ.2 Ν. 1667/86) υπάγονται οπωσδήποτε :
α) η τροποποίηση του καταστατικού του Συνεταιρισμού. β) η συγχώνευση, η παράταση της διαρκείας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού - και πλέον η μετατροπή αυτού σε σωματείο ή σύλλογο κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.11 του αρ.39 του Λί. 4030/2011.
 
γ) τα ζητήματα πρόσληψης προσωπικού και ο κανονισμός εργασίας αυτού, δ) η συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε ομοσπονδία ή ένωση συνεταιρισμών, ε) η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Συνεταιρισμού, στ) η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων του Συνεταιρισμού.
ζ) η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκτέλεση των
τεχνικών έργων υποδομής στη συνεταιριστική έκταση αλλά και για την
αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
π) η διαγραφή (αποκλεισμός) μελών από το Συνεταιρισμό.
θ) η λήψη απόφασης για την πώληση της συνεταιριστικής εκτάσεως στο σύνολο
ή κατά τμήμα αυτής.
3.    Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζεται στον Νόμο.
4.    Οι συνεταίροι μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως και ψηφίζουν κατ' αυτήν αυτοπροσώπως, έκαστος δε εξ αυτών έχει μια ψήφο.
(αρ.5 παρ.1 Ν. 1667/86).
5.    Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από απόφαση του αποκλειστικά αρμοδίου προς τούτο Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική σύνοδο δύο φορές κατ'έτος εντός του πρώτου τετραμήνου από τη λήξη της οικείας χρήσεως για έγκριση του ισολογισμού του Συνεταιρισμού και εντός του τελευταίου μηνός προ της λήξεως της οικείας χρήσεως για την έγκριση του προϋπολογισμού (αρ.5 παρ.2 Ν. 1667/86).
6.    Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όποτε συντρέχει λόγος κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που οφείλει να την συγκαλέσει και όταν το ζητήσει το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1 /10 των μελών του Συνεταιρισμού αλλά όχι λιγότερο από τρία μέλη, τα οποία επιβάλλεται να καθορίσουν ειδικώς και το θέμα για το οποίο πρέπει να συγκληθεί (αρ.5 παρ.3 Ν1667/86).
7.    Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί στπν ζητηθείσα από τους δικαιούμενους σύγκληση του Σώματος εντός του δεκαπενθημέρου από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, τη σύγκληση του διατάσσει, κατόπιν προσφυγής τους, το Ειρηνοδικείο, εκτός αν ήθελε θεωρήσει ότι δεν συντρέχει λόγος (αρ.5 παρ.3 Ν. 1667/86).
8.    Στην πρόσκληση των μελών που πρέπει να τους γνωστοποιηθεί εγγράφως με ατομική επιστολή επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνοδό της, αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα τπς Γενικής Συνελεύσεως και υποχρεωτικώς και με σαφήνεια όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν.
(αρ.5 παρ.3 Ν. 1667/86).
9.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη
 
του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και τπν ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όσα μέλη κι αν παρίστανται, ο αριθμό των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7). (αρ.5 παρ.3 Ν. 7 66 7/86).
10.    Ειδικώς επί λήψεως αποφάσεων για τη μεταβολή του σκοπού, της έδρας, του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, διάλυση, αναβίωση, συγχώνευση του Συνεταιρισμού την μεταβολή του τρόπου διανομής κερδών (στην περίπτωση που μεταβληθεί ο σκοπός του Συνεταιρισμού) ή την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Συνεταιρισμού (αρ.5 παρ.4 Ν. 7 667/86). Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας για τπν λήψη αποφάσεων του ανωτέρω εδαφίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη. (αρ.5 παρ.4 Ν.Ί 667/86).
11.    Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης. Εως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του ίδιου οργάνου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ίδιο (άρ.5 παρ.5 Ν. 7667/86).
12.    Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (αρ.5 παρ.5 Ν. 7 667/86).
13.    Σε περίπτωση που παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται εάν το ζητήσει το 1 /20 των μελών αλλά όχι λιγότερο από τρία. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό (αρ.5 παρ.5 Ν.Ί667/86).
14.    Η ψηφοφορία για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως γίνεται δι' ανατάσεως της χειρός, αποκλεισμένης της ψηφοφορίας διά βοής, αλλά ειδικά επί αρχαιρεσιών , παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, απαλλαγής από ευθύνες, έγκρισης απολογισμού ή ισολογισμού, καθώς και για θέματα προσωπικά είναι μυστική, διεξαγόμενη ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής εκλεγόμενης από το Σώμα. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν επί θέματος απαλλαγής των ευθυνών τους.
(αρ.5 παρ.5 Ν. 7667/86).
 
15.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Για τα θέματα της ανωτέρω παραγράφου (10) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού (άρ.5 παρ.6 Ν. Ί 667/86) με σχετική παραπομπή στην παρ.4 του αυτού άρθρου.
16.    Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη (αρ.5 παρ.7 Ν. 7667/86). Παρίσταται κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
17.    Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού γίνεται με βάση συνδυασμούς και μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται, στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνεται και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο.
Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που μπορεί να τεθεί για την εκλογή των μελών των δύο Συμβουλίων είναι μέχρι το σαράντα τοις εκατό 40% του αριθμού των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.
Ο κατερχόμενος στις εκλογές συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει υποψη¬φίους με αριθμό μελών τουλάχιστον τέσσερα, (4) με τους αναπληρωματικούς τους. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγομένου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται στο όνομα κάθε υποψηφίου. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι σταυροί προτίμησης.
Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο.Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο όσες
 
φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνο αν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστο με το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 /3 του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης που πήραν. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο, (αρ.5 παρ.7 Ν.Ί667/86).
18. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο τηρούμενο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών (αρ.9 παρ.1 Ν.Ί667/86), σε περίπτωση δε αντιθέσεως τους στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες. Την ακυρότητα τους κηρύσσει το Πρωτοδικείο Αθηνών κατόπιν εγέρσεως ακυρωτικής αγωγής εντός αποκλειστικής μηνιαίας προθεσμίας από τη λήψη τους, εκ μέρους παντός μη συμφωνούντος συνεταίρου ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων από της τελεσιδικίας της. (αρ.5 παρ.8 Ν.Ί667/86).
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από εκλεγόμενο για μια τριετία από τη Γενική Συνέλευση επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκ συνεταίρων, το οποίο καλείται να συγκροτηθεί σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφισε. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση του τα μέλη του εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε ένα δε μήνα από την πραγματοποιούμενη έτσι συγκρότηση σε σώμα πρέπει να δηλωθεί στο Ειρηνοδικείο η εκλογή, προκειμένου να καταχωρηθεί στο εκεί Μητρώο (αρ.7 παρ.Ί Ν.Ί667/86). 2. Το Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεταιτις συνεταιριστικές υποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας και του παρόντος, εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο δικαστικώς και εξωδίκως και αναλαμβάνει υποχρεώσεις από τις συναπτόμενες από εξουσιοδοτούμενους εκπροσώπους του δικαιοπραξίες, δυνάμενο να μεταβιβάζει με ειδικές αποφάσεις του αρμοδιότητες του σε
 
συγκεκριμένα μέλη του ή ακόμα και σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού, (αρ.7 παρ.4 Ν.Ί667/86).
3. Συνεδριάζει σε μια τουλάχιστον τακτική συνεδρίαση μηνιαίως - και εκτάκτως εφ'όσον συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από δύο ή περισσότερα μέλη του. Η πρόσκληση των συμβούλων πρέπει να γίνεται εγκαίρως και να τους προγνωστοποιούνται εγγράφως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν οι παρόντες σύμβουλοι είναι περισσότεροι από τους απουσιάζοντες και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος. (αρ.7 παρ.2 Ν.Ί667/86).
4.    Όταν συζητείται θέμα που αφορά αμέσως σύμβουλο, σύζυγο ή συγγενή
του εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού, αυτός δεν έχει δικαίωμα ψήφου,
ούτε καν μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση όσο θα συζητείται το θέμα
αυτό (αρ.7 παρ.3 Ν.Ί667/86). Η συμμετοχή των συμβούλων δεν επιτρέπεται
να γίνεται δι' εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
(αρ.7 παρ.2 Ν.Ί667/86).
Οι σύμβουλοι κατά τη διαχείριση των συνεταιριστικών υποθέσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις. (αρ.7 παρ.4 Ν.Ί667/86).
5.    Οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται στο τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ.7 παρ.2 Ν.Ί667/86).
6.    Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τυγχάνει τιμητικό, μη επιτρεπομένης της καταβολής σ 'αυτό μισθού ή αμοιβής καθ Όιονδήποτε τρόπο (αρ.7 παρ.5 Ν.Ί667/86). Ωστόσο, όποτε δημιουργούνται έξοδα σε βάρος κάποιου συμβούλου κατά την εκπλήρωση οποιασδήποτε εντολής που του δίδεται από το Συμβούλιο (π.χ έξοδα μετακινήσεων εκτός ή και εντός έδρας ή προμήθειας υλικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συνεταιρισμού) τα σχετικά ποσά του αποδίδονται επί τη εμφανίσει δικαιολογητικών δαπάνης και εν πάση περιπτώσει κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΔΣ. Κατ'εξαίρεση μόνο, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να παρέχεται στα μέλη του ΔΣ αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.
(αρ.7 παρ.5 και αρ.72 Ν.Ί667/86).
7.    Σε περίπτωση αποχώρησης αιρετού συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του ή και προσωρινού κωλύματος του καλείται στη θέση του ο πρώτος σε αριθμό ψήφων επιλαχών υποψήφιος κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, ο οποίος θεωρείται κατ 'αρθ.5 παρ.7 Ν. 7667/86 ως πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος. Αν έχουν συγκεντρώσει ίσον αριθμό σταυρών προτίμησης
 
περισσότεροι επιλαχόντες το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε κλήρωση προκειμένου να κληθεί εκείνος εξ αυτών που θα ευνοηθεί από την τύχη.
8.    Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητη απουσία μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του από το αξίωμα του, οπότε
και αναπληρώνεται ως η παράγραφος 7 ανωτέρω ορίζει. Είναι δικαιολογημένη
όμως η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις απουσία συμβούλου, εφ'όσον έχει
προνοήσει να ενημερώσει σχετικά εγγράφως το Συμβούλιο και έχει ζητήσει και
λάβει την άδεια του να απουσιάζει για το συγκεκριμένο χρόνο.
9.    Οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνίστανται:
α) Του Προέδρου να το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις,
να συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα του
Συνεταιρισμού και να ασκεί γενικά εποπτεία για τη σωστή διεκπεραίωση των
συνεταιριστικών υποθέσεων, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο
β) Του Γενικού Γραμματέα να συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιμελείται της καταρτίσεως των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, να τπρεί τη συνεταιριστική αλληλογραφία, το Μητρώο μελών, το αρχείο του Συνεταιρισμού και το βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από έτερο σύμβουλο οριζόμενο από τον Πρόεδρο γ) Τέλος του Ταμία να φροντίζει για τις εισπράξεις και τις πληρωμές του νομικού προσώπου συνυπογράφων με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα εντάλματα πληρωμών και επιταγές, να ελέγχει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνεταιρισμού εισπράξεις υπερβαίνουσες εν συνόλω το ποσό των 10.000,00 ευρώ και να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον απολογισμό που υποβάλλονται προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις, αναπληρούμενος αν χρειάζεται από άλλο σύμβουλο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.
10.    Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των συμβούλων της διοικήσεως
υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες
από την ορισθείσα για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και το απόγευμα της
καταληκτικής αυτής ημερομηνίας, ήτοι της πέμπτης ημέρας, ανακηρύσσονται
οι υποψήφιοι με καταρτιζόμενο πρακτικό.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να
εκτυπώσει, μετά την ανακήρυξη των εχόντων τα νόμιμα προσόντα υποψηφίων,
κοινό ψηφοδέλτιο με τα ονοματεπώνυμα τους κατ'απόλυτη αλφαβητική
σειρά εκτός αν οι υποψηφιότητες υποβληθούν κατά συνδυασμούς, οπότε
θα εκτυπωθούν ψηφοδέλτια για τον καθένα χωριστά με καταχωρημένα τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού, πάντα με απόλυτη
αλφαβητική σειρά. Τα ονοματεπώνυμα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και
 
η τυχόν ένταξη τους σε συνδυασμούς αναρτώνται σε ειδικές καταστάσεις στην αίθουσα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στην Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
11.    Σύμβουλος έχων οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή στο συνεταιριστικό
ταμείο επί διάστημα άνω του τριμήνου εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος
του και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις τελευταίες
αρχαιρεσίες. Ο ανωτέρω μπορεί να διατηρήσει το αξίωμα του μετά την
παρέλευση του τριμήνου μόνον εάν έχει δεσμευθεί εγγράφως για την καταβολή
των οφειλομένων σε συμφωνούμενες δόσεις, η έκπτωση του όμως επέρχεται
αυτοδικαίως και πάλιν αν δεν καταβάλει εμπροθέσμως έστω και μία από τις
δόσεις που είχε αποδεχθεί.
12.    Σύμβουλος ενεργών πράξεις διοικήσεως ή διαχειρίσεως, μετά τη λήξη
της θητείας του, διαπράττει αξιόποινη πράξη, τιμωρουμένη κατ' αρθ.Τ5 παρ.4
Ν. 7 667/86. Οι σύμβουλοι, οφείλοντες να επιμελούνται των συνεταιριστικών
υποθέσεων ως να είναι προσωπικές τους, ευθύνονται για κάθε πταίσμα.ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.    Το Εποπτικό Συμβούλιο συντίθεται από τρία μέλη εκλεγόμενα με τριετή θητεία από την Γενική Συνέλευση και αναπληρούμενα, όταν απαιτείται, όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ.8 παρ.7 Ν. 7667/86).Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει και στο Εποπτικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη δε των εν λόγω δύο Συμβουλίων δεν επιτρέπεται να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και του δευτέρου βαθμού (αρ.8 παρ.7 Ν. 7667/86).Το αξίωμα του συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο.
2.    Για την συγκρότηση σε σώμα του εκλεγομένου Εποπτικού Συμβουλίου τον χρόνο της και τις μετέπειτα συνεδριάσεις του ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για το Διοικητικό Συμβούλιο.Αν παρίστανται δύο από τους τρεις συμβούλους το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει νομίμως αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία - και αν μετέχουν της συνεδριάσεως μόνο δύο μέλη τότε επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος. Για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με επιμέλεια του συμβούλου που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3.    Το Εποπτικό Συμβούλιο δικαιούται όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό στην οποία θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του και λαμβάνονται αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρισταμένων συμβούλων, ανεξαρτήτως του οργάνου στο οποίο συμμετέχει ο καθένας.
 
4. Οι επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Συμβουλίου αδικαιολόγητες απουσίες μέλους του λογίζονται ως δηλούσες παραίτηση από το αξίωμα του, δικαιολογούσα την αντικατάσταστή του από τον πρώτο σε σταυρούς επιλαχόντα κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, όπως συμβαίνει στην ανάλογη περίπτωση και επί του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ο έλεγχος των πράξεων και παραλείψεων του Διοικητικού και της τήρησης εκ μέρους των συμβούλων της διοικήσεως του Συνεταιρισμού των διατάξεων της νομοθεσίας και του παρόντος, καθώς και των λαμβανομένων από τις Γενικές Συνελεύσεις αποφάσεων. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του δικαιούται να λαμβάνει γνώση παντός βιβλίου ή στοιχείου του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και να εξετάζει κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο έγγραφο του νομικού προσώπου.Αν εντοπίσει παραβάσεις των ανωτέρω διατάξεων ή διαχειριστικές ανωμαλίες υποδεικνύει εγγράφως και αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ενδεικνυόμενα προς αποκατάσταση των πραγμάτων, σε περίπτωση δε που οι διαπιστώσεις του αναφέρονται σε σοβαρές παραβάσεις ή βλαπτικές για τα συνεταιριστικά συμφέροντα παρατυπίες, αξιώνει από τη διοίκηση του Συνεταιρισμού να συγκαλέσει το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης για να προβεί στην οφειλόμενη ενημέρωση του και να προκαλέσει τη λήψη των επιβαλλομένων αποφάσεων. (αρ.8 παρ.2 Ν. 16678/86).
6.    Τέλος, το Εποπτικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει εντός δεκαπενθημέρου
αφότου θα του υποβληθούν από το Διοικητικό ο ισολογισμός και ο
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης την έγκριση των οποίων θα κληθεί να
δώσει η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, έκθεση με τα συμπεράσματα και τις
προτάσεις του που θα αναγνωσθεί στο Σώμα για να εκτιμηθεί πριν από τη
λήψη των αποφάσεων του (αρ.9 παρ.3 Ν. 1667/86).
7.    Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους ευθύνονται έναντι του Συνεταιρισμού για κάθε πταίσμα τους (αρ.8 παρ.2
Ν. 1667/86). Επι τυχόν οφειλών συμβούλων της εποπτείας στο συνεταιριστικό
ταμείο για πάνω από τρεις μήνες ανάλογη εφαρμογή έχει το πιό πάνω άρθρο 13
παρ.11 που αφορά οφειλέτες - συμβούλους της διοικήσεως του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε συνέταιρος εγγράφεται για μία συνεταιριστική μερίδα, η αξία της οποίας ανήρχετο για τους ήδη εγγεγραμμένους συνεταίρους στο ποσό των περίπου 15€ κατά το χρόνο εγγραφής τους, για δε τους τυχόν εγγραφομένους
 
σιο μέλλον στο ποσό των 200€. Η εν λόγω μερίδα είναι ονομαστική και αδιαίρετη και ίση για όλους (αρ.3 παρ.Ί και 2 Ν. 7667/86).
2.    Η συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται με εκχώρηση που, πραγματοποιείται με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σε εκδοχέα έχοντα ή αποκτώντα την ιδιότητα του συνεταίρου. Η εκχώρηση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά τους ορισμούς του αρ.3 παρ.4 Ν. 7667/86.
3.    Η συνεταιριστική μερίδα δεν κατάσχεται για οφειλές του συνεταίρου προς τρίτους, επί απόπειρας κατασχέσεως τπς δε έχουν εφαρμογήν οι ορισμοί του αρ.3 παρ.5 Ν. 7667/86.
4.    Οι συνέταιροι μπορεί να έχουν επί πλέον της υποχρεωτικής μέχρι και πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, αλλ'ανεξάρτητα του αριθμού τους έχουν μόνο μία ψήφο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις (αρ.4 παρ.2 Ν. 7 667/86). Αν έχουν μόνο μία, σε περίπτωση εκχώρησης της αποχωρούν του Συνεταιρισμού.
5.    Η καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας ρυθμίζεται γενικά από τις διατάξεις του αρ.3 Ν. 7667/86.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΡΟΙ
1.    Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού συντίθενται από τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την απόκτηση των συνεταιριστικών μερίδων (μετοχικό κεφάλαιο), τα οποία περιέρχονται στο τακτικό αποθεματικό του, μαζί με τα ποσά των τυχόν δωρεών προς το συνεταιριστικό ταμείο,τους τόκους των καταθέσεων του νομικού προσώπου και το προϊόν των τακτικών εισφορών των συνεταίρων. Στο προβλεπόμενο από το νόμο έκτακτο αποθεματικό περιέρχονται οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες και καταβάλλονται σε εκτέλεση αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζουν τον σκοπό χρησιμοποιήσεως τους.
2.    Οι πόροι του Συνεταιρισμού περιλαμβάνουν τις τακτικές εισφορές (συνδρομές) των μελών,τις έκτακτες που επιβάλλονται για συγκεκριμένους λόγους από τις Γενικές Συνελεύσεις, τους τόκους των καταθέσεων του, τις τυχόν επιδικαζόμενες υπέρ αυτού δικαστικές δαπάνες σε περιπτώσεις νίκπς σε δικαστικές διενέξεις με μέλη του ή τρίτους και τους τυχόν επιδικαζομένους τόκους και, γενικά, κάθε έσοδο του εξ οιασδήποτε πηγής, όπως π.χ. εκ δωρεών ή κληροδοτημάτων.
3.    Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού κατατίθενται και διακινούνται μέσω λογαρια-
σμών του τηρουμένων σε ανεγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες της επιλογής
τπς διοικήσεως του.
 
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

1.    Ο Συνεταιρισμός έχει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα (αρ.7
παρ.7 Ν.Ί667/86), καίτοι δεν ασκεί εμπορίαν ως εκ της φύσεως και του
αποκλειστικού σκοπού του, εντεύθεν δε έχει κατ'αρθ.ΊΊ Ν.Ί667/86 και την
πτωχευτική ικανότητα του εμπόρου.
2.    Συγκεκριμένα, αν αποδειχθεί ότι αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές του ή αν κατά την κατάρτιση του ισολογισμού του διαπιστωθεί ότι το
παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό του κατά το 1 /3 του συνολικού ποσού μέχρι
του οποίου εξικνείται η ευθύνη των συνεταίρων, η διοίκηση του υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου να
αποφασισθεί η επιβολή σχετικής εκτάκτου εισφοράς στα μέλη κατ'αναλογία
των συνεταιριστικών μερίδων εκάστου. Η απόφαση του Σώματος λαμβάνεται
με απαρτία των 2/3 του συνόλου των συνεταίρων και απόλυτη πλειοψηφία επί
των ψήφων του εν λόγω συνόλου.
(αρ.77 παρ.7 Ν.Ί667/86).
3.    Πίνακας των επιβληθεισών εκτάκτων εισφορών και των τυχόν
καθυστερουμένων τακτικών υποβάλλεται αμελλητί από το Διοικητικό
Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο, το οποίο και τον κηρύσσει τίτλο εκτελεστό
(αρ.77 παρ.7 Ν.Ί667/86).
4.    Στις ως άνω περιπτώσεις του αρ.77 παρ.7 Ν.Ί667/86 ο Συνεταιρισμός
κηρύσσεται σε πτώχευση με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή του εφ' όσον
η διοίκηση του δεν συγκαλεί το Σώμα για την επιβολή της επιβαλλόμενης
εκτάκτου εισφοράς ή εφ' όσον η επιβολή της δεν αποδώσει τα σκοπούμενα
αποτελέσματα.Εισηγητής δικαστής είναι εκ του νόμου ο Ειρηνοδίκης και
σύνδικος ο υποδεικνυόμενος από την πλειοψηφία των πιστωτών εκτός εάν
αυτό δεν επιτρέπεται από συντρέχοντα σπουδαίο λόγο.
(αρ.77 παρ.2 Ν.Ί667/86).
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Μετά το τέλος της και εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη συγκαλούμενη τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον καταρτιζόμενο ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον απολογισμό μαζί με την προβλεπομένη έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει
 
να έχουν δοθεί από τη διοίκηση προς έλεγχο στο Εποπτικό Συμβούλιο 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η εποπτεία του Συνεταιρισμού εκπονεί την έκθεση της προς το Σώμα εντός δεκαπενθημέρου από της περιελεύσεως στα χέρια τπς των ανωτέρω στοιχείων δημοσιευτέων εντός μηνός από της εγκρίσεως τους από το Σώμα σε μια αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα (αρ.9 παρ.3 Ν.1667/86).
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και τίθεται προς ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά τον μήνα Δεκέμβριο, προ της λήξεως της διαχειριστικής χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 19
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία και επί πλέον τα κάτωθι, θεωρούμενα πριν από τη χρήση τους από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη:
α) Βιβλίο Μητρώου μελών, όπου καταχωρούνται για καθένα τους η ημερομηνία
εγγραφής, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση
κατοικίας, ο αριθμός των συνεταιριστικών του μερίδων και η αξία τους - και η
χρονολογία και ο λόγος τυχόν εξόδου του.
β) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου
(αρ.9 παρ.1 Ν.Ι667/86).
2. Προαιρετικώς μπορεί νατηρούνται καιάλλα βιβλία, όπως, ενδεικτικώς, Βιβλίο Πρακτικών κοινών συνεδριάσεων των δυο Συμβουλίων του Συνεταιρισμού, Βιβλίο Κτηματολογίου με καταχώρηση των οικοπεδικών μερίδων των μελών και των μεταβολών σ' αυτές, και των στοιχείων των χορηγούμενων οικοδομικών αδειών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και Ημερολόγιο καταχώρισης ημερησίως των πραγματοποιούμενων εισπράξεων και πληρωμών (αρ.9 παρ.2 Ν.1667/86).

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα, φυλασσόμενη από τον Γενικό Γραμματέα και φέρουσα κυκλικώς την επωνυμία του.
 
ΑΡΘΡΟ 21
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εποπτεύουσα αρχή για τα λειτουργικά θέματα των οικοδομικών συνεταιρισμών είναι το Υπουργείο Οικονομικών και για τα πολεοδομικά/χωροταξικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής . (άρθρα 39 παρ.7 Ν.4030Π 7 και 37 παρ.3α Ν.4067/Ί2).

ΑΡΘΡΟ 22
Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1.    Ο Συνεταιρισμός διαλύεται αν:
α) Τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10)(αρ.7Ο παρ.Ία Ν.Ί667/86). β) Αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση, (αρ.70 παρ.7γ Ν.Ί667/86). γ) Κηρυχθεί σε πτώχευση κατ'αρ.7 7 Ν.7667/86 (αρ.70 παρ.Ίδ Ν.Ί667/86).
2.    Η διάλυση καταχωρείται στο τηρούμενο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών Μητρώο Συνεταιρισμών (αρ.70 παρ.7 Ν.Ί667/86).
3.    Τη διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση πραγματοποιούμενη με επιμέλεια του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού κατά τον χρόνο διαλύσεως (αρ.70 παρ.2 Ν.Ί667/86). Ειδικώς επί πτωχεύσεως η εκκαθάριση χωρεί κατά τπ διαδικασία του Εμπορικού Νόμου (αρ.70 παρ.2 Ν.Ί667/86).
4.    Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω πτώχευσης που θα ανακληθεί ή περατωθεί με συμβιβασμό μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη κατ'άρθρο 5 παρ.4 Ν.Ί667/86 και καταχωρουμένη στο Μητρώο των Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Αν διαλυθεί λόγω μείωσης των μελών του κάτω των δέκα η αναβίωση καθίσταται δυνατή αν θα έχει συμπληρωθεί εντός τριμήνου ο απαιτούμενος ανωτέρω ελάχιστος αριθμός συνεταίρων και ακολουθήσει μέσα σ' εναν ακόμα μήνα απόφαση περί αναβίωσης του από εκτάκτως συγκαλουμένη Γενική Συνέλευση. Η αναβίωση αποκλείεται στην περίπτωση που θα έχει αρχίσει η διανομή των όσων δικαιούνται στους συνεταίρους (αρ.70 παρ.3 Ν.Ί667/86).
5.    Σε περίπτωση αναβίωσης ο Συνεταιρισμός θεωρείται ως μηδέποτε διαλυθείς (αρ.70 παρ.3 Ν.Ί667/86).

ΑΡΘΡΟ 23
Σε περίπτωση μεταβίβασης από συνεταίρο σε τρίτο οικοπέδου του και εφ' όσον εκκρεμούν οφειλές του στο συνεταιριστικό ταμείο, ο μεταβιβάζων υποχρεούται να μεριμνήσει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού, είτε
 
εξοφλών ο ίδιος το χρέος, είτε επιβάλλων στον προς ον η μεταβίβαση την αναδοχή του - άλλως ο οφειλέτης παραμένει υπόχρεος στην καταβολή των οφειλομένων , παρά την χωρούσα μεταβίβαση, καθώς και ευλόγου αποζημιώσεως του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 24
Για οποιοδήποτε θέμα θέλει ανακύψει χωρίς πρόβλεψη ρύθμισης του στο παρόν εφαρμογή θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.Ί667/86 και της ειδικής συνεταιριστικής νομοθεσίας, συμπληρωματικώς δε και οι διατάξεις, γενικότερα, του Εμπορικού και Αστικού Δικαίου.


Αθήνα, 28.ΙΛ.Ι.20Ί4Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                           ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                            1. ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                        2.ΚΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                       ΤΑΣΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                  ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
 
1.    ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2.    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
4.    ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.    ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6.    ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
8.    ΣΑΣΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
9.    ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
10.    ΡΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 -