Ενημέρωση για τις νομικές ενέργειες της Π.Ο.Α.Σ.Α. και συνέχιση δικαστικών διεκδικήσεων αποστράτων

Ενημέρωση για τις νομικές ενέργειες της Π.Ο.Α.Σ.Α. και συνέχιση δικαστικών διεκδικήσεων αποστράτων
Τελευταία ενημέρωση 14/12/2020

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:

Του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα του Ιωάννη, Δικηγόρου  Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω, Οικονομολόγου, Νομικού Συμβούλου της ΠΟΑΣΑ,  Θεμιστοκλέους 33 -10677 Αθήνα-τηλ. 6976809100, ηλεκτρονική δ/νση: nomosnikitas@gmail.com .
 
 ΘΕΜΑ: «1.Κατάθεση   Εξωδίκου Δήλωσης, Πρόσκλησης, Διαμαρτυρίας  κατά των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και κατά του e-EΦKA.
2.Κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης στο ΣτΕ,  κατά της Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, περί επιστροφής εντεκαμήνου  μειώσεων συντάξεων Ν.4093/2012.
3.Συνέχιση Δικαστικών Διεκδικήσεων  ένεκεν των αντισυνταγματικών μειώσεων του  Ν.4093/2012. Μη συμμόρφωση  της  Διοίκησης και του e-ΕΦΚΑ με  τις  αποφάσεις του Σ.τ.Ε »
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ως    Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας σας ενημερώνω για τις τελευταίες νομικές ενέργειες,  18-11-2020  και 30-11-2020,  στις οποίες προέβην προς υλοποίηση σχετικών  αποφάσεων του Δ.Σ της ΠΟΑΣΑ,  ή προτείνω να προβεί έκαστος εξ υμών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.  
 
Α)   Προέβην στην σύνταξη και κατάθεση,   στις 18-11-2020, Εξωδίκου Δήλωσης –Πρόσκλησης-Διαμαρτυρίας  κατά των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και κατά του e-EΦKA.
 
Συγκεκριμένα:
Κατόπιν συναπόφασης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ), της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών  Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α) και της Πανελληνίου  Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α) συντάχτηκε από τους δικηγόρους  Αθηνών Καλογιαννάκη Νικήτα και Καρανίσα  Αναστασία εξώδικη Δήλωση- Πρόσκληση –Διαμαρτυρία,   η οποία και επιδόθηκε στις 18-11-2020  προς τους Υπουργούς: 
α) Οικονομικών και β)Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,   καθώς και προς το ν.π.δ.δ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ), είχε δε  παρακάτω περιεχόμενο: 
 
«Αξιότιμοι  κύριοι Υπουργοί και κύριε Διοικητά.
 Όπως γνωρίζετε με τον Ν.4093/2012 και συγκεκριμένες υποπαραγράφους αυτού επήλθαν δραματικές μειώσεις στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων και μάλιστα αναδρομικά. Η Ε.Α.Α.Σ. τότε από κοινού με τις δύο άλλες ενώσεις αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού , προσέφυγε στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης. 
 
Συναφώς εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε που έκρινε τις διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας (κατ’ επέκταση και των στρατιωτικών συνταξιούχων) και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, αντίκεινται στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης και στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος. 
 
Στη συνέχεια η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει την απόφαση εις το όλον όπως προσδιόριζε η παραπάνω απόφαση, την εφήρμοσε μερικώς και προέβη στη θέσπιση του ν.4307/14 βάσει του οποίου ρυθμιζόταν η 2 καταβολή του 50% των ως άνω παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών, σε 36 μηνιαίες δόσεις, αναπροσαρμόζοντας παράλληλα αυξητικά τις μηνιαίες συντάξεις κατά 50 %. 
 
Κατόπιν αυτού η Ε.Α.Α.Σ. κατέθεσε νέα αίτηση ακύρωσης βάσει της οποίας και εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε η οποία έκανε πλήρως αποδεκτή την αίτηση ακύρωσής μας και αναγνώρισε την αντισυνταγματικότητα της οικείας ΚΥΑ του άρθρου 86 του ν. 4307/2014, κατά το μέρος που επιχειρήθηκε η αναδρομική από 1- 8-2012 αναπροσαρμογή των αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων αφού συνιστούσε πλημμελή συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις, κατά παράβαση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος. 
 
Ακολούθως, η ΕΑΑΣ κατέθεσε στο ΣτΕ την με αριθμό Π3337/2017 αίτηση συμμόρφωσης προς την υπ’ αριθμ. 1128/2016, η εκδίκαση της οποίας καθυστερούσε χαρακτηριστικά. 
Υπό τα δεδομένα αυτά το Δεκέμβριο του 2018 η τότε πολιτική ηγεσία υλοποίησε εν μέρει τις παραπάνω αποφάσεις και επέστρεψε εφάπαξ ποσό, σε όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους βάσει των διατάξεων του Ν 4575/2018, χωρίς όμως να επανέλθουν οι αποδοχές μας στο υφιστάμενο καθεστώς του Ιουλίου 2012 ως όριζαν οι υπ’ αριθμ αποφάσεις: 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε, ήτοι να αποκατασταθεί η μείωση στο 100% αυτής και όχι μόνον στο 50%. 
 
Συμφώνως δε με το άρθρο 14 παρ. 2α και 2β του ν.4387/2016, οι συντάξεις συνέχισαν να καταβάλλονται έως 31-12-2018 στο ύψος που αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, ενώ σας είχε κοινοποιηθεί η απόφαση 1128 Ολ.ΣτΕ, αντιθέτως εφαρμόσατε μόνον κατά το ήμισυ την απόφαση αυτή. 
 
Συμφώνως δε με τον Ν.4387/2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεων των μελών μας, παλαιών συνταξιούχων, κατόπιν και του ανωτέρω άρθρου 14 παρ. 2α και 2β του ν.4387/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 122 του Ν.4387/2016, εφαρμόστηκε την 01-01-2019, ΟΜΩΣ χωρίς να υπάρξει καμία τροποποιητική προς τούτο συνταξιοδοτική πράξη, απλά ο επανυπολογισμός διατυπώθηκε στο ενημερωτικό συνταξιοδοτικό σημείωμα μηνός Ιανουαρίου 2019 και επομένων. 
 
Με βεβαιότητα πιθανολογούμε ότι αυτό δεν έγινε, η έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης, καθώς εάν εκδίδετο θα έπρεπε να αιτιολογηθεί και η παράλειψη συμμόρφωσης, του τότε ΓΛΚ, και νυν e- ΕΦΚΑ, προς τις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ: 3 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος. 
 
Αντιθέτως ο επανυπολογισμός έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που όριζε η τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη, εκάστου των μελών μας, που εκδόθηκε με βάση το Ν.4307/2014 βάσει του οποίου υπήρξε επαναφορά των βασικών μισθών και συντελεστών μόνον κατά 50 % σε σχέση με τις μειώσεις που είχαν υποστεί οι συντάξιμες αποδοχές μας, με το Ν.4093/2012 και όχι στο 100% ως όριζαν οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις ήτοι επαναφορά μισθών και συντάξεων στο ύψος του Ιουλίου 2012.
 
 Παρά το γεγονός ότι ο Ν.4387/2016 δημοσιεύτηκε την 11-05-2016 ενώ δύο μέρες μετά και συγκεκριμένα την 13-05-2016 δημοσιεύτηκε η επίμαχη ανωτέρω απόφαση 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. συμφώνως με την οποία και οι διατάξεις του Ν.4307/2014 εκρίθησαν ως αντισυνταγματικές λόγω μη επαναφοράς στο 100% των μειώσεων των βασικών μισθών των ενεργεία στρατιωτικών και κατ’ επέκταση και των συνταξίμων αποδοχών των αποστράτων που έγιναν με το Ν.4093/2012, ο Ν.4387/2016 δεν «νομιμοποίησε» τις ανωτέρω αντισυνταγματικές μειώσεις των συντάξεων μας , καθώς ως ορίζεται στο ακροτελεύτιο άρθρό του 122, αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεώς του ή αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του. Για δε την μεγίστη πλειοψηφία των μελών μας, για τα μέλη μας παλιούς συνταξιούχους, ημερομηνία ισχύος του νόμου 4387/2016, για τον επανυπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών των παλιών συνταξιούχων, δεν είναι η ημερομηνία δημοσίευσής του και συγκεκριμένα η 11-05-2016 , αλλά η 01-01-2019, καθώς με την επιμέρους διάταξή του και συγκεκριμένα το άρθρο 14 παρ.2α και 2β του ν.4387/2016, ορίζεται ότι οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται έως 31-12-2018 στο ύψος που αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, ήτοι με βάση το ν.4307/2014(νόμος αντισυνταγματικός με βάση την ανωτέρω 1128/13-05-2016 απόφαση Ολ.Σ.τ.Ε.) 
 
Συνεπώς δεν νομιμοποιήθηκε με τον Ν.4387/2016 ο ΕΦΚΑ και νυν e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχός του, να επανυπολογίσει τις συντάξεις μας την 01-01-2019 με βάση το ύψος τους που είχε καθοριστεί με τον αντισυνταγματικό κριθέντα νόμο 4307/2014 , με την 1128/13-05-2016 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., από της δημοσιεύσεώς του ν.4387/2016 δηλαδή την 11-05-2016, αλλά έπρεπε να τις επανυπολογίσει κατόπιν προηγούμενης συμμόρφωσής του με την  απόφαση υπ’ αριθμ: 2192/2014 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και ειδικώς με την όμοια 1128/2016 ΣτΕ που εξεδόθη την 13-05-2016, πολύ πριν ( δύο έτη και 6 μήνες) από την ημερομηνία 01-01-2019, επανυπολογισμού των συντάξεων για τους παλιούς συνταξιούχους, αποφάσεις που του είχαν επιδοθεί, κατά παράβαση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος. 
 
Επιπλέον επειδή: 
Tα Ενημερωτικά Σημειώματα της Σύνταξής μας που εκδώσατε ήδη από την 01-01-2019 παραμένουν και αποτελούν έκαστο εξ αυτών, ένα απλό έγγραφο ενημερωτικού χαρακτήρα και όχι Διοικητική Πράξη, κατά παράβαση: 
α) των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, 
β)του υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019 Πορίσματος-Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη και 
γ) Της συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις , για τον κανονισμό των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, και συγκεκριμένα στην παρ. 1, του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 395 του ν. 4512/2018), ισχύουν δε και για κάθε επανακανονισμό της σύνταξης τους, είτε πρόκειται για μεμονωμένο συνταξιούχο είτε για το σύνολο των συνταξιούχων. Ιδιαιτέρως ισχύουν για την προαναφερθείσα αναπροσαρμογή, η οποία αποτελεί ριζικό επανακανονισμό σύνταξης, δεδομένου ότι έχουμε ριζική μεταβολή των επί μέρους στοιχείων, που ελήφθησαν υπόψη για τον κανονισμό της αρχικής σύνταξης και ριζική ανατροπή των αποφασισθέντων με την αρχική πράξη συνταξιοδότησης. 
 
Επειδή αυτός ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας, ως έγινε, αντιβαίνει και στις συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές: 
α)του κοινωνικού κράτους, 
β)του κράτους δικαίου, 
γ)της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και 
δ)της χρηστής διοίκησης, καθώς καταστρατηγήθηκε το δικαίωμα ενημέρωσής μας ως ασφαλισμένων, αλλά και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών, να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον 5 και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης. 
 
Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο ή τους κληρονόμους του, πρέπει η νέα συνταξιοδοτική απόφαση -που εκδίδεται από το αντίστοιχο Υποκατάστημα πληρωμών συντάξεων ή από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης, να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, δηλαδή: 
1)Συντάξιμες αποδοχές, 
2)Χρόνο ασφάλισης, 
3)Ποσοστό αναπλήρωσης, 
4)Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας, 
5)Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, 
6)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης, 
7)Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη, 
8)Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση, 
9)Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και 
10)Προσωπική διαφορά. 
 
Επειδή το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής τής σύνταξής μας είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση (τροποποιητική), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη.
 
 Τέλος και ενόψει του επικείμενου μέχρι τέλους του έτους νέου επανυπολογισμού των συντάξεων μας, με βάση το νόμο 4670/2020- ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020:«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», είναι επιβεβλημένη κατόπιν και των προαναφερθέντων, η συμμόρφωσή σας με τις ανωτέρω νομικές διατάξεις, ώστε να εκδώσετε επιτέλους τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη επανυπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών μας , αλλά και να συμμορφωθείτε προς τις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. , και συγκεκριμένα να επανυπολογίσετε την ανταποδοτική μας σύνταξη, αλλά και την προσωπική διαφορά που προκύπτει, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές μας μηνός Ιουλίου 2012 , διαφορετικά η παράλειψή σας αυτή θα έχει σοβαρές συνέπειες καθώς συνιστά παράβαση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος αλλά ενδεχομένως και του άρθρου 259 του Π.Κ . 
 
Για τους λόγους αυτούς: 
Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω καθ’ υποτροπήν συμπεριφορά Σας αλλά και των οργάνων του e-ΕΦΚΑ και σας καλούμε: 
Να ανακαλέσετε άμεσα τις προηγούμενες αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες σας συμφώνως με τις οποίες επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις των μελών μας, το έτος 2019 χωρίς να λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και χωρίς να εκδώσετε τις οφειλόμενες κατά τα ανωτέρω τροποποιητικές συνταξιοδοτικές πράξεις. 
Να μας αποδώσετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά /μειώσεις από τις συντάξεις μας και για τον ανωτέρω λόγο, μη επαναφοράς των συντάξεών μας στο ύψος του Ιουλίου 2012. 
Να προβείτε σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες ώστε με το νέο επανυπολογισμό που θα κάνετε δυνάμει του νόμου 4670/2020-ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020, ευελπιστούμε , μετά και την παρούσα, κατά τον νόμιμο τύπο ήτοι με έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής Πράξης, να αποκατασταθεί πλήρως η υφιστάμενη παρανομία, οι δε συντάξιμες αποδοχές μας, με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί η ανταποδοτική μας σύνταξη αλλά και η προσωπική διαφορά εκάστου των μελών μας, να επανέλθουν στο ύψος του Ιουλίου 2012, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις. 
 
Συνυποβάλλονται οι προαναφερθείσες ακυρωτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.Αποφάσεις ΣτΕ, για την συμμόρφωσή σας με αυτές. 
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας αλλά και τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.  
ΑΘΗΝΑ 30-10-2020»
 
B.  Προέβην  επίσης, στην σύνταξη και κατάθεση,  στις 30-11-2020, Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  κατά της  Κ.Υ.Α του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: «Eπιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου Τομέα».
 
Συγκεκριμένα:
Η Πανελλήνιος  Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α) συνέταξε   και κατέθεσε μέσω του δικηγόρου  Αθηνών Καλογιαννάκη Νικήτα  Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας  κατά: 
Της  υπ’  αριθμ. Φ.11321/37311/1610 –ΦΕΚ Τεύχος B’ 4536/14.10.2020,  Κοινής Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  περί της επιστροφής ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου Τομέα, με το κάτωθι περιεχόμενο, σε σύνοψη:
 
«Με την  υπ’  αριθμ. Φ.11321/37311/1610 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4536/14.10.2020,  Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: «Eπιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου Τομέα» και συμφώνως με  το  άρθρο 1 της ανωτέρω  προσβαλλόμενης απόφασης, που εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής ρύθμισης - διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196/08-10-2020), επιστρέφονται  κατόπιν   μερικής συμμόρφωσης της Διοίκησης  με τις  υπ’ αριθμ. 2287- 2288/2015  Αποφάσεις Ολ.ΣτΕ,  αλλα και με  την πρόσφατη Απόφαση υπ’ αριθμ. 1439/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ,   σε δικαιούχους συνταξιούχους μεταξύ αυτών και των μελών μας αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας,  αναδρομικά ποσά συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεών  τους, για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της   υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), δεν προβλέπεται όμως σε αυτήν  η επιστροφή των σχετικών περικοπών επικουρικών συντάξεων, δώρων και  επιδομάτων που επιβλήθηκαν κατά την μνημονιακή περίοδο, μολονότι και αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές και  συγκεκριμένα με  τις  ίδιες ανωτέρω αμετάκλητες αποφάσεις του Δικαστηρίου Σας,  υπ’ αριθμ. 2287- 2288/2015 και 1439/2020.
Επιπροσθέτως  δε με  την παρ. 4 του ως άνω άρθρου 33 τον ν. 4734/2020, προβλέπεται ότι :
«4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται.»
Όμως επειδή: 
A) Με την επιστροφή,   αναδρομικώς, ποσών συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις   πραγματοποιηθείσες   μειώσεις των κύριων συντάξεων αλλά μόνον  για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες μειώσεις  θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της   υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
 Β) Με την παράλειψη πρόβλεψης επιστροφής και  των λοιπών σχετικών μειώσεων επικουρικών συντάξεων, δώρων, επιδομάτων  και λοιπών περιορισμών που επιβλήθηκαν με το ίδιο ν. 4093/2012 (Α’ 222), μολονότι αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις ανωτέρω  αμετάκλητες αποφάσεις του Δικαστηρίου Σας  και 
Γ) Με την αναφορά  στην προσβαλλομένη απόφαση,  ότι επί  καταβολής των ποσών της παρ. 1, οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, αποσβένονται  για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012. 
Παραβιάζονται:
1. Το δεδικασμένο των   Αποφάσεων 2287-2288/2015 Ολ.ΣτΕ και 1439/2020.
2. Η  Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών.  
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο  6  της ΕΣΔΑ. 
4. Το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
 
5. Οι συνταγματικές αρχές  της  αναλογικότητας  (άρθρο 25), της ισότητας στα δημόσια βάρη  (άρθρα 4 παρ. 5) και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος.  
 
 Τέλος:
Επειδή, η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, παραδεκτώς δε ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.
 
Επειδή η προσβαλλομένη ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση τυγχάνει παράνομη και ακυρωτέα για τους παραπάνω λόγους.
 
Επειδή η παρούσα ασκείται με προφανές έννομο συμφέρον.
 
Επειδή έχει καταβληθεί εκ μέρους μου, το προβλεπόμενο εκ του νόμου παράβολο και το με αριθμό ………………………….γραμμάτιο ΔΣΑ του πληρεξουσίου δικηγόρου μου, για το παραδεκτό της ασκήσεως της παρούσης Αίτησης Ακυρώσεως.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και όσους τυχόν προσθέσω νόμιμα και εμπρόθεσμα στο μέλλον
 
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
1. Να γίνει δεκτή στο σύνολό της,  η παρούσα Αίτηση Ακυρώσεως
2. Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί,  άλλως τροποποιηθεί,  η προσβαλλόμενη υπ’  αριθμ. Φ.11321/37311/1610 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4536/14.10.2020,  Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  περί της επιστροφής ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
 3.  Να καταδικαστούν οι  αντίδικοι  στην καταβολή της εν γένει  δικαστικής μου δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.
Δηλώνω ότι διορίζω πληρεξούσιο και νόμιμο αντίκλητό μου τον Δικηγόρο Αθηνών Νικήτα Ι.Καλογιαννάκη, με Α.Μ: 35527 ΔΣΑ,  κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 33, Τ.Κ: 10677, τηλ: 6976809100, 210-3826582, με ηλεκτρονική δ/νση: nomosnikitas@gmail.com, που υπογράφει την παρούσα.
 
Αθήνα, 30-11-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος»
 
Γ. Συνέχιση Δικαστικών Διεκδικήσεων  ένεκεν των αντισυνταγματικών μειώσεων Ν.4093/2012- Μη συμμόρφωση  της  Διοίκησης και του e-ΕΦΚΑ με  τις  αποφάσεις του Σ.τ.Ε 
 
Κατόπιν και όλων όσων προεκτέθηκαν προκύπτει με ενάργεια ότι  υπάρχει πλημμελής/ μερική συμμόρφωση της Διοίκησης  με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1439/2020 ΣτΕ, συνεπώς όλοι όσοι έκαναν αγωγές τις συνεχίζουν κανονικώς  κατόπιν συνεννόησης με τους δικηγόρους τους, για τα συμπληρωματικά έγγραφα που πρέπει να τους προσκομίσουν για να τα υποβάλλουν στο δικαστήριο, ως το ενημερωτικό επιστροφής μειώσεων συντάξεων Ν.4093/2020 (αναδρομικώς καταβληθέντα ποσά του 11μήνου) κ.λ.π, και  για να μην κριθούν αυτές οι αγωγές  ως αόριστες ,   καθώς δεν ικανοποιήθηκαν  πλήρως  οι διεκδικήσεις τους για τις αντισυνταγματικές μειώσεις που υπέστησαν, όσοι δε δεν προσέφυγαν μέχρι σήμερα   να καταθέσουν  άμεσα  σχετική αίτηση  Θεραπείας   στον e-ΕΦΚΑ, με κάθε τρόπο που θα προκύπτει βεβαία χρονολογία κατάθεσης αυτής, ως συστημένη επιστολή κλπ.
 
Επιπλέον  προτείνω και επειδή τρέχουν  οι προθεσμίες και οι  παραγραφές,  το κάθε μέλος μας  να καταθέσει  και σχετική αγωγή αποζημιώσεως παραλλήλως με την ανωτέρω αίτηση  για το σύνολο των μειώσεων του Ν.4093/2012 που έχει υποστεί, μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη,  δώρα και  επιδόματα, καθώς από μόνη της  η αίτηση θεραπείας δεν είναι αρκετή, εφόσον μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει.
 
Tέλος στην περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη η κατά τα  ανωτέρω εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας μας,  δηλαδή εφόσον  δεν επανέλθουν οι συντάξιμες αποδοχές μας στο ύψος του Ιουλίου του 2012,  ως επιτάσσουν οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, με τον  νέο επανυπολογισμό των συντάξεων  που ήταν να πραγματοποιηθεί   από τον e- EFKA, τον Δεκέμβριο 2020 και αναβλήθηκε η εφαρμογή του για το πρώτο τρίμηνο του 2021,  τότε με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για τις δέουσες ενέργειες που πρέπει να προβεί έκαστος εξ’ υμών ή επικοινωνήστε  και εσείς μαζί μας εφόσον το διαπιστώσετε, ενημερώνοντάς μας.
 
Καλές Γιορτές με  Υγεία  και Αγάπη σε Σας και στις Οικογένειές σας και ΠΡΟΣΟΧΗ για να βγούμε όλοι νικητές,   από τη  δύσκολη περίοδο της πανδημίας,  που διανύουμε.-
 
Αθήνα 03-12-2020
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 
Νικήτας Ι.Καλογιαννάκης 
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω-
Οικονομολόγος-Νομικός Σύμβουλος ΠΟΑΣΑ
Θεμιστοκλέους 33-Αθήνα –Τ.Κ 10677
Τηλ.6976809100-email: nomosnikitas@gmail.com