Το ΦΕΚΒ 4536 14-10-2020 της επιστροφής των ποσών μειώσεων Συντάξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα

Το ΦΕΚΒ 4536 14-10-2020 της επιστροφής των ποσών μειώσεων Συντάξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα
Τελευταία ενημέρωση 23/11/2020

  Οι αποφάσεις για την Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ,
1. Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222).
2.Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222), καθώς και με τις διατάξεις της νομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β-499).
3. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ..
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.