Το Μ.Τ.Σ.για τις αιτήσεις Β.Ο.Ε.Α. μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018

Το Μ.Τ.Σ.για τις αιτήσεις Β.Ο.Ε.Α. μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018
Τελευταία ενημέρωση 24/01/2019

ο Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

   Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες OKTΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 20-02-2019 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-2-2019.

   Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ