Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΑΑΣΑ 15-10-2014

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΑΑΣΑ 15-10-2014
Τελευταία ενημέρωση 15/06/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Την 15η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Υποστράτηγου ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευάγγελου, συνεδρίασε στα γραφεία της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. το Δ.Σ. για ενημέρωση – σύσκεψη επί των εξής θεμάτων και λήψη αποφάσεων.

Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ο οποίος ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.

α) Για τις επαφές που έχει κάνει με τους Προέδρους άλλων Συνδέσμων προκειμένου εγγραφούν ως μέλος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με θετική προς τούτο ανταπόκριση.

β) Παρουσίασε την δεινή οικονομική κατάσταση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και οριοθέτησε αλλαγή στο ισχύον καθεστώς σήμερα. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ον Οικονομικά: Στον ταμία Αντιστράτηγο ε.α ΤΣΙΒΙΚΗ Ηλία, ο οποίος παρουσίασε την οικονομική εικόνα της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. προσθέτοντας ότι ήδη ανοίχτηκαν στο όνομα της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. δύο Τραπεζικοί λογαριασμοί ,σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης Δ.Σ., στη Γενική Τράπεζα Ακολούθως πήρε τον λόγο εκ νέου ο Πρόεδρος ο οποίος προκειμένου εξαλειφθεί το οικονομικό πρόβλημα της Ομοσπονδίας, πρότεινε:

 α) την αποδέσμευση της εισφοράς μέλους από την λήψη ή όχι της εφημερίδας,

  β) την αντικατάσταση της εισφοράς των (50) πενήντα ευρώ του κάθε Συνδέσμου μέλος προς την Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. κάθε χρόνο, με ετήσια εισφορά  (1) ενός ευρώ για κάθε ένα εκ των φυσικών προσώπων – τελών των Συνδέσμων,

  γ) Αρχής γενομένης από 01-01-2015 και με πρώτο αριθμό καταβολής των μελών οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωση τους επιθυμούν την κράτηση της εισφοράς μέσω Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Σ.Α.

  δ) για τα μέλη των συνδέσμων που δεν υπέβαλαν Υπεύθυνη δήλωση οφείλουν οι Πρόεδροι των Συνδέσμων να εισπράττουν το αντίστοιχο ποσό και να καταβάλλουν το ποσό του (1) ενός ευρώ στην Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

ΘΕΜΑ 2ον έκδοση εφημερίδας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ: Επί του ανωτέρω θέματος τον λόγο έλαβε ο Γ.Γ. Αντιστράτηγος ε.α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς ο οποίος γνώρισε στο Δ.Σ. ότι

 α) Διερευνήθηκε η αγορά για την έντυπη έκδοση της εφημερίδας σε νέα μορφή και έλαβε προσφορά για διχρωμία και τετραχρωμία η οποία και παρουσιάστηκε,

 β) Αναφέρθηκε ο αριθμός έκδοσης φύλλων εφημερίδας στα 5000 περίπου φύλλα,

 γ) προτάθηκε η λήψη εφημερίδας σε όσους έχουν κατ’ αρχήν υποβάλλει δήλωση στο Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Σ.Α. για κράτηση της συνδρομής των Συνδέσμων

 δ) προτάθηκε η υποβολή από τους Συνδέσμους μέχρι τέλους Ιανουαρίου εκάστου έτους καταστάσεων επιθυμούντων να λάβουν την εφημερίδα πέραν των εγγεγραμμένων στο σύστημα Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προκειμένου η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. προγραμματίσει σε ετήσια βάση βάσει των εξόδων – εσόδων του Συνολικού αριθμού περίπου έκδοσης των φύλλων της εφημερίδας ,

  ε) προτάθηκε η τιμή μονάδας ανά φύλλο εφημερίδας να αυξηθεί από τρία (3) ευρώ σε τέσσερα (4) ευρώ για όσους εκ των Συνδέσμων έχουν ιδιόκτητα γραφεία ή στεγάζονται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες και να παραμείνει στα τρία (3) ευρώ για όσους διαμένουν σε γραφεία με ενοίκιο ,

 ζ) Προτάθηκε μαζί με τις καταστάσεις να αποστέλλεται στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό και το χρηματικό ποσό που αναλογεί.

 Επί των ανωτέρω (1) και (2) θεμάτων ελήφθη η εξής απόφαση ομόφωνα:       

Επί του πρώτου θέματος ψηφίστηκε και εγκρίθηκε  η πρόταση του Προέδρου για την καταβολή (1) ενός ευρώ για κάθε μέλος των Συνδέσμων που θα αποστέλλεται μέχρι τέλους Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Επί του δευτέρου θέματος αποφασίσθηκε ομόφωνα

 α)Η αναβάθμιση της ήδη εκδιδόμενης εφημερίδας

 β)Η έκδοση σε  τετράχρωμη και οκτασέλιδη ανά δίμηνο έκδοση της,

  γ) Ο αριθμός των φύλλων της να ανέρχεται στις 5.000

 δ) Η μη καταχώριση διαφημίσεως,

 ε) η αύξηση της τιμής σε (4) τέσσερα ευρώ ετησίως για τα μέλη – Συνδέσμους που διατηρούν ιδιόκτητα γραφεία ή στεγάζονται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες. Η διατήρηση της τιμής των τριών (3) ευρώ για όσους εκ των Συνδέσμων πληρώνουν ενοίκιο,

 στ) Οι σύνδεσμοι να υποβάλλουν μέχρι τέλους Ιανουαρίου εκάστου έτους συγκεντρωτική κατάσταση ατόμων επιθυμούντων να λάβουν την εφημερίδα πέραν του Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Σ.Α. με αντίστοιχη καταβολή του χρηματικού ποσού.

ΘΕΜΑ 3ον θέματα του Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Σ.Α. : Τον λόγο έλαβε ο Ειδ. Γραμματέας Αστ. Διευθυντής ΚΑΛΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ο οποίος αναφέρθηκε :

§  στο καταστροφικό για το ταμείο άρθρο 220 Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.Α΄-160 8-8-2014 ).

§   στην ανάγκη λήψης από το Δ.Σ. νέας απόφασης προκειμένου οριοθετηθεί η στάση μας με τα νέα δεδομένα,

§  στη συμμετοχή του μαζί με ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ με θέμα τις αναλογιστικές μελέτες με θέμα την βιωσιμότητα του ταμείου και στην αντίστοιχη οικονομική δαπάνη.

      Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος πρότεινε ότι κάτω από τα   νέα δεδομένα πρέπει να εμείνουμε :

§  στην δημιουργία Ασφαλιστικού Πυλώνα Σ.Α. και Ε.Δ. , πράγμα που αποτελεί προηγούμενη απόφαση της 04/08/2014 του Δ.Σ., και

§   την καταβολή συμβολικού ποσού των 500 ευρώ για την αναλογιστική μελέτη που έχει ανατεθεί περί βιωσιμότητας του ταμείου από ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ.

§  Επίσης ζήτησε την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προκειμένου υπογράψει εκ μέρους της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. την σύμβαση με το Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Σ.Α. και την ΗΔΙΚΑ για την κράτηση των συνδρομών σε ετήσια βάση.

Ο Ειδικός Γραμματέας λαβών τον λόγο συμπλήρωσε ότι έχει έλθει σε επαφή με τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ προκειμένου προσβάλουμε ως αντισυνταγματικό το άρ. 220 ενώπιον του ΣτΕ.

Στη συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο Γ.Γ. και επισημαίνοντας την σοβαρότητα του εν λόγο θέματος πρότεινε την σύγκληση εκτάκτου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας προκειμένου αποφασιστεί η περαιτέρω δράση της Ομοσπονδίας μας.

 Επί των ανωτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα :

 α) Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για να υπογράψει την σύμβαση με το ΤΕΑΑΠΑΣΑ – ΗΔΙΚΑ

 β) Η καταβολή του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ για την συμβολική συμμετοχή μας στη διενεργούμενη αναλογιστική μελέτη με πρωτοβουλία των  ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ

 γ) η πρόταση για την δημιουργία ασφαλιστικού πυλώνα ενώπιον δυνάμεων των Σ.Α. ως είχε προαποφασισθεί.

 δ) τη διενέργεια έκτακτου συνεδρίου σε ημερομηνία που θα καθορισθεί αφού προηγούμενα έχουμε λάβει την αναλογιστική μελέτη και τα αποτελέσματα του συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ

 ε) εγκρίθηκε η συμμετοχή μας στο μέρος που μας αναλογεί στη δικαστική δαπάνη προσβολής ως αντισυνταγματικού αρ. 220 Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.Α΄-160 8-8-2014 ) ενώπιον Σ.τ.Ε. 

ΘΕΜΑ 4ον Έκδοση νέου τύπου ταυτότητας: παρουσιάστηκε από τον Υποστράτηγο ε.α. ΣΟΛΔΑΤΟ Κωνσταντίνο σχέδιο νέου τύπου ταυτότητας της ΠΟΑΑΣΑ .Ελήφθη ομόφωνη απόφαση όπως συνεχίσει την διερεύνηση και την συνεργασία με Α.Ε.Α. εξετάζοντας το κόστος και υποβάλλοντας τις προτάσεις του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 5ον Προσφυγές στη δικαιοσύνη : Ο Αντιστράτηγος ε.α ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπύρος έχει συντάξει σχετικά έντυπα και προτείνει όπως τα μέλη μας προσφύγουν άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο με ατομικές αγωγές ή εφέσεις ( ανάλογα την περίπτωση ) ή μέσω δικηγόρου. Τέλος αποφασίστηκε όπως η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. να συντάξει ενημερωτικό έγγραφο και αποστείλει σε όλους τους Συνδέσμους προκειμένου ενημερωθούν όλα τα μέλη.