Συνάντηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Πρόεδρο Μ.Τ.Σ.

Συνάντηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Πρόεδρο Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 23/05/2017

   Την 16-5-2017 πραγματοποιήθηκε   συνάντηση της  Ομοσπονδίας μας  με το νέο Πρόεδρο του ΜΤΣ Αντιστράτηγο ε.α. κ. Χαρίλαο Μπουκοβάλα, παρουσία  του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Ταξ-ρχου  κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ και μελών του οικονομικού επιτελείου του ΜΤΣ.

 Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης έγινε εκτενής αναφορά σε όλα τα ζητήματα με σειρά ερωτημάτων από μέρους μας, που καλύπτουν όλο το φάσμα αιτημάτων των αστυνομικών στην ενέργεια και αποστρατεία για την παρούσα και μελλοντική  πορεία του Ταμείου, υπό το φως και των νέων δεδομένων του Ν.4387/16, αφού  είναι γνωστό ότι στο παρελθόν ελήφθησαν ασύμφορες για το Ταμείο αποφάσεις, οι επιπτώσεις των οποίων στην περίοδο της κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις ειδικά στους μερισματούχους.
Από τη συνολική ενημέρωση, ως γενική εικόνα προκύπτει, ότι τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια  (από το 2012 και μετά), όπως η ρύθμιση του χρέους προς το Υπουργείο Οικονομικών, ύψους 159 εκατ. € περίπου, η χρηματοδότηση του ΜΤΣ με 186 εκ. €  για την εξόφληση των οφειλομένων ποσών για το ΒΟΕΑ, η θεσμοθέτηση  μέτρων για περιέλευση νέων πόρων στο Ταμείο και άλλα μέτρα, αντέστρεψαν την καθοδική του  πορεία και το οδήγησαν στη φάση της εξυγίανσης. Το Ταμείο πλέον δεν παράγει ελλείμματα, έχει ισοσκελισμένο ισολογισμό (ωστόσο η πορεία των κοινωνικών πόρων είναι τελευταία, συνεχώς καθοδική), δημιουργεί αποθεματικό, σύμφωνα με το νόμο και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με τα υφιστάμενα έσοδα. Παράλληλα έχει επεξεργασθεί μέτρα για θεσμοθέτηση  νέων πηγών εσόδων, με προσανατολισμό τη διασφάλιση  της βιωσιμότητας του Ταμείου. Ειδικότερα:
Το Ταμείο σήμερα:
 Αποπληρώνει όλες  τις οικονομικές του υποχρεώσεις για  την απρόσκοπτη   καταβολή των ΒΟΕΑ και έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του στον ΕΚΟΕΜΣ ΕΛΟΑΣ (Δανειακή Σύμβαση 54,5 εκ. €, περίπου), στην ΕΑΑΣ, στο ΝΙΜΙΤΣ, (ύψους 11,5 εκ. € περίπου), καθώς και το δάνειο που σύναψε με την «ALPHA BANΚ», (ύψους 10.440.000,00 €).
 Η οφειλή προς το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την απόδοση της δόσης έτους 2016 βάσει του20ετούς διακανονισμού με το άρθρο 8 του Ν. 4284/2014, διαμορφώθηκε στο ποσό των 138.692.652, 05 €.
 Έχει διευθετήσει με  νομοθετική ρύθμιση  την ανάληψη της δαπάνης συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ από 1-1-2017 από τον ΕΦΚΑ και την απόδοση στο ΜΤΣ, του ποσού που έχει εγγραφεί για την αιτία αυτή στον Π/Υ έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας (2.400.000 €).Θα εκδηλώσει επίσης  ενέργειες (το ΜΤΣ) για την απόδοση στο ΜΤΣ και των ποσών που αντιστοιχούν σε παρελθόντα έτη και ανέρχονται σε 9.723.632,00 €.
 
 
 
 
Επίδικη Υπόθεση με «PICAR»:
Αφορά αναπροσαρμογή του καταβαλλόμενου σήμερα ετήσιου μισθώματος  των 10.299.561,79 €, κατά  156,44%. Για το θέμα αυτό για πλήρη ενημέρωσή σας, αναφέρονται τα ακόλουθα:
 
Η Εταιρεία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) την από 11-12-2013 Αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1286/13-7-2015 Απόφαση η οποία έκρινε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε την Αγωγή να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, ήτοι του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δεχόμενη ότι η επίδικη Σύμβαση δεν έφερε το χαρακτήρα της «Σύμβασης Μίσθωσης», αλλά της «Δημόσιας Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών». 
Κατά του ΜΤΣ και της ανωτέρω Απόφασης η Εταιρεία «PICAR AEE» άσκησε την από 10-9-2015 (ΑΚΔ 5229/2015 και Αρ. Πρωτ: 6901/2015) Έφεση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στη δικάσιμο της 19-1-2016, με την οποία ζητά να εξαφανισθεί η προηγούμενη Απόφαση και να γίνει δεκτή η από 11-12-2013 Αγωγή της. 
Περαιτέρω με την από 4-1-2016 και Αριθμό Κατάθεσης 1/2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η  Εταιρεία «PICAR AEE» ζητά: 
«Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας ως νόμιμη και βάσιμη.
Να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και συγκεκριμένα να επιτραπεί στην Εταιρεία μας να εξακολουθήσει να καταβάλλει, με προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση Απόφασης επί της παρούσας, καθώς και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της κύριας Αγωγής, το σήμερα καταβαλλόμενο ετήσιο μίσθωμα των 10.299.561,79 €, χωρίς την αναπροσαρμογή του 156,44% και αντίστοιχα να απαγορευθεί στο καθ’ ου προσωρινά μέχρι την έκδοση Απόφασης επί της παρούσας και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της ως άνω αγωγής μας: 
Να αξιώνει αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα κατά το εξωφρενικό ποσοστό του 156,44 %. 
Να υποβάλλει αίτημα κατάπτωσης των εις χείρας των  ευρισκομένων υπ’ αριθμ. 5011000757, 5941000731 και 2850529671 Εγγυητικών Επιταγών της Τράπεζας Πειραιώς, ποσών 73.367.571,53 €, 5.202.000,00 € και 3.535.619,32 € αντίστοιχα, που παραδόθηκαν στο καθ’ ου από την Εταιρεία μας για την καλή εκτέλεση των όρων της επίδικης Σύμβασης, για το λόγο της υπό της Εταιρείας μας καταβολής μειωμένου ετήσιου μισθώματος. 
Να καταγγέλλει την επίδικη μίσθωση επικαλούμενο μη σύννομη (λόγω της μη εφαρμογής της αναπροσαρμογής του 156,44%) καταβολή μισθώματος, καθώς επίσης να απαγορεύει στον καθ΄ου να ζητήσει με οποιοδήποτε τρόπο (δικαστικώς ή εξωδίκως) τη διαφορά μεταξύ του συμβατικώς οφειλομένου ποσού ετήσιου μισθώματος 26.412.325,75 €, πλέον ΦΠΑ και του αιτούμενου με την κατά τα ανωτέρω εκκρεμή Αγωγή ποσού 10.299.561,79 €, πλέον ΦΠΑ. 
Να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης της Εταιρείας μας».   
Δικάσιμος για τη συζήτηση της ως άνω Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων ορίστηκε η 19-1-2016 ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, όπου εκκρεμεί η εκδίκαση της κύριας Αγωγής (Μονομελές Εφετείο Αθηνών, Τμήμα 7ο). Λόγω της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους και των συνακόλουθων αναβολών, το μεν αίτημα προσωρινής διαταγής συζητήθηκε στις 31-5-2016 και εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή που καθόρισε το καταβλητέο ετήσιο αντάλλαγμα σε 10.299.561,79 ευρώ από 3-6-2016 και μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αίτησης αναστολής, η δε έφεση και αίτηση αναστολής συζητήθηκαν στις 4-4-2017 και αναμένεται η έκδοση απόφασης, αφού συνεχίζεται η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής με το ίδιο περιεχόμενο (παράταση ισχύος).
 
 
Πορεία του ταμείου υπό το φως των νέων δεδομένων του Ν. 4387/16 (Αρθ.47, 49 ):
α. Αναφορικά με τους κοινωνικούς πόρους (άρθρ. 47 Ν. 4387/16) η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΜΕΡ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας κοινοποίησε στο ΜΤΣ την με αριθμό 36/2017 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΣΤ΄ Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα στο τεθέν ερώτημα, ως εξής:
«Με το άρθρο 47 του Ν.4387/2016, καταργήθηκε η κράτηση ύψους 4% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η οποία διενεργείται στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και μάλιστα ανεξαρτήτως του προσώπου (Δημοσίου ή προμηθευτή) που επιβαρυνόταν με την κράτηση αυτή».  
Το ΔΣ/ΜΤΣ, αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης προς την εποπτεύουσα το ΜΤΣ Αρχή, υπέρ της μη αποδοχής από τον κ. ΥΕΘΑ της υπ’ αρίθμ. 36/2017 γνωμοδότησης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΝΣΚ και ταυτόχρονα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για κατάργηση, ή τροποποίηση της σχετικής διάταξης. 
Η υπόψη γνωμοδότηση δεν έγινε αποδεκτή από τον κ. ΥΕΘΑ και υποβλήθηκε στο Ν.Σ.Κ. έγγραφο της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος η Ολομέλεια αυτού.    
 
β. Με το άρθρο 49 προβλέπεται η απόδοση στο ΕΦΚΑ ποσοστού 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Ν. 3986/2011.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα μπορούν να υπολογισθούν μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ. 
 
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ PSI ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Για το ζήτημα  του PSI, το ΜΤΣ άσκησε αγωγές κατά της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου για την αποκατάσταση της ζημιάς και εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης. Σε εκκρεμοδικία βρίσκονται και οφειλόμενα από επιχορηγήσεις του Ν.1902/90 και Ν.2109/92. 
 
Για το θέμα των οικονομικών ατασθαλιών που προέκυψε μετά την Οικονομική Επιθεώρηση το 2012, την υπόθεση  ανέλαβε αρχικά το Στρατοδικείο, αλλά μη έχοντας οικονομικές αρμοδιότητες το έστειλε στην Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία   το ανέθεσε τελικά στην Εισαγγελία Εφετών. Η  εκδίκαση  στο Εφετείο έγινε χωρίς να καταλογιστούν ευθύνες.
 
Ως προς την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του  Ταμείου, επαναφέραμε το θέμα και λάβαμε την πληροφόρηση, ότι προβλέπεται σχετική ρύθμιση σε σχέδιο Κ.Υ.Α.  που βρίσκεται στον ΥΠΕΘΑ.
 
Αναζήτηση νέων πηγών εσόδων (πόρισμα διακλαδικής επιτροπής)
 
α. Το 2015 συγκροτήθηκε διακλαδική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και των οικείων Μετοχικών Ταμείων, υπό την εποπτεία της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, με έργο την υποβολή μελέτης για τη βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών  - Κλάδων του ΥΠΕΘΑ.
β. Το 2016, υπεγράφη το τελικό Πρακτικό στο οποίο εν κατακλείδι αποδέχεται τις αναλογιστικές μελέτες των ΜΤ για την δημιουργία των  αναγκαίων  αποθεματικών για την εξασφάλιση των επερχόμενων γενεών. 
 
 Σημειώνεται ότι ακόμα εκκρεμεί η   εφαρμογή του   Ν.4256/14-04-2014, άρθρο 45, που προβλέπει την  έκδοση  Κ.Υ.Α., ώστε  να καταστεί δυνατή   η περιέλευση νέων πόρων στο ΜΤΣ και το ΤΕΑΠΑΣΑ σε ποσοστό 5% από τις παραβάσεις του ΚΟΚ που βεβαιώνονται από Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
 
Μελλοντικήστρατηγική για τα ΜετοχικάΤαμεία
 
Τον Δεκ. 2016, κατόπιν αιτήματος του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, υποβλήθηκε σχέδιο Νόμου επί της βιωσιμότητας του ΜΤΣ προς αύξηση των εσόδων του Ταμείου κατά 30 εκ. € περίπου, χωρίς να επηρεάζεται ο κρατικός Π/Υ.  Αναμένεται η κατάθεση  του σχεδίου  νόμου   στη Βουλή προς ψήφιση.
 
Η Ομοσπονδίας μας, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει  τα τελευταία χρόνια σε όλη τη διαδικασία διάσωσης και εξυγίανσης του ΜΤΣ, παρακολουθεί στενά την πορεία του Ταμείου και είναι σταθερά προσανατολισμένη στη διατήρηση του   μετοχικού του χαρακτήρα, της διατήρησης των κοινωνικών του πόρων, της αναζήτησης νέων πηγών εσόδων και της ισότιμης συμμετοχής μας σε αυτό.
 
Στη συνάντηση παρέστησαν  εκ μέρους της Π.Ο.Α.Σ.Α.  ο  Α΄ Αντιπρόεδρος αντ-γος ε.α. και επίτ. Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Γρηγόριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,  ο αντ-γος ε.α. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημ. και ο Ειδ. Γραμ. και Ν.Σ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  Νικήτας.