Ρυθμίσεις για το Μ.Τ.Σ. με το Ν 4284/2014

Ρυθμίσεις για το Μ.Τ.Σ. με το Ν 4284/2014
Τελευταία ενημέρωση 11/04/2015

ΨΗΦΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Μ.Τ.Σ.

Mε το Ν. 4284/2014   (ΦΕΚ Α΄- 190), ρυθμίστηκαν δύο εκκρεμή θέματα του ΜΤΣ, που αποτελούσαν βασικά ζητούμενα για τη Διοίκηση του Ταμείου και την Ομοσπονδία μας. Το ένα αφορά την ετήσια παρακράτηση από τα έσοδα του Ταμείου ταμειακού αποθέματος  20  εκατ. €, έναντι προβλεπόμενου αποθέματος 32 εκατ. €, (άρθρο 5 του ανωτέρω Νόμου) και το δεύτερο  την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του οφειλόμενου δανείου προς το Υπουργείο Οικονομικών, από τα 15 έτη στα 20 έτη (άρθρο 8 του ανωτέρω Νόμου).

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τα κείμενα των σχετικών άρθρων:

 ʼρθρο 5

Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής ʼμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα από τα καθαρά ετήσια έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ανά έτος για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 ʼρθρο 8

Το εδάφιο β ́ της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Α ́ 63) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 «Το συνολικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 20 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2015 με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων ως εξής:

Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως.»

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014