Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του Αρείου Πάγου υπέρ του Μ.Τ.Σ.

Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του Αρείου Πάγου υπέρ του Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 16/03/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                

                                                                                         Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο      Τ  Υ  Π  Ο  Υ


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΥΠΕΡ του Μ.Τ.Σ.

Την 15-02-2018 η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α), η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) και ατομικά αλλά και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης, ο Υποστράτηγος ε.α Χριστακόπουλος Ευάγγελος,  κατέθεσαν Πρόσθετη Παρέμβαση,  ενώπιον του Αρείου Πάγου υπέρ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  (Μ.Τ.Σ)  κατά της PICAR Aνώνυμης Εταιρείας Εμπορικής Εκμεταλλεύσεως και Διαχειρίσεως χώρων Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δια των πληρεξούσιων δικηγόρων τους Χαράς Κάτσικα και Νικήτα Καλογιαννάκη.

Ειδικότερα:
 Την 11.7.2017 το υπέρ ου η  πρόσθετη παρέμβαση Ν.Π.Δ.Δ. Μετοχικό Ταμείο Στρατού, κατέθεσε ενώπιον του Αρείου Πάγου  Αίτηση, κατά της  PICAR Aνώνυμης Εταιρείας Εμπορικής Εκμεταλλεύσεως και Διαχειρίσεως χώρων Μετοχικού Ταμείου Στρατού, νομίμως  εκπροσωπουμένης,   Αναίρεσης της υπ’ αριθμόν  2376/2017 οριστικής  και τελεσίδικης  Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( διαδικασία μισθωτικών διαφορών).
Η ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως,  πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του  Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 20.4.2018 .

Για τον ακριβή προσδιορισμό των θιγόμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων, από την έκβαση της   δίκης, τόσον των μελών της Ε.Α.Α.Σ όσον και της Π.Ο.Α.Σ.Α,   κατά μέσο όρο αλλά και για τον παρεμβαίνοντα ατομικά και ως πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ,  Χριστακόπουλο Ευάγγελο παραθέσαμε και τα εξής:
α) Κατόπιν της προσβαλλομένης με  αριθμό 2376/2017 οριστικής και τελεσίδικης  Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, με τον καθορισμό  υπέρ της PICAR, συμφώνως με την ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση   του ετήσιου ποσού Οικονομικού Ανταλλάγματος,  ύψους 7.618.019,07€,  στη συνέχεια της επίδικης σύμβασης της ανωτέρω εταιρείας με το υπέρ ου η πρόσθετη  παρέμβαση M.T.Σ, προκλήθηκε βιαία μετατροπή  στα προβλεπόμενα ετήσια  έσοδα του Μετοχικού  Ταμείου Στρατού ύψους 26.412.326,00€ για τη χρήση 2014, και 2015, απομειώνοντας κατά 71% ετησίως,  το δεύτερο,  σε δυναμική,  πόρο του.
Η δυσμενής αυτή εξέλιξη, έχει  ως αντανακλαστική  συνέπεια την  μείωση της επικουρικής  σύνταξης- μερίσματος  που καταβάλλει το ΜΤΣ,  κατά 37%, .

Με δεδομένο ότι τα συμφωνηθέντα και  προϋπολογισθέντα εκ της ανωτέρω συμβάσεως έσοδα του ΜΤΣ αποτελούν το σημαντικότερο πόρο του ΜΤΣ, η εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως  θα δημιουργήσει  πλήρη αδυναμία σ΄ αυτό  για την καταβολή της επικουρικής σύνταξης - μερισμάτων  και θα καταστήσει άμεση και βεβαία την ανωτέρω αναφερόμενη ζημία  στα μέλη μας.

Ευελπιστούμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, για την θετική έκβαση της προσθέτου παρεμβάσεως μας υπέρ ΜΤΣ,  ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος και επ’ ωφελεία των χιλιάδων  μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. αποστράτων, τόσον του Στρατού Ξηράς όσον  και της  Αστυνομίας: 25859 + 40530 = 66.389 ατόμων.
 
Για το ΔΣ της ΠΟΑΣΑ

                             Ο                                                                          Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                      Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                       Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ