Οι σύνδεσμοι φιλάθλων αποκτούν «ταυτότητα»

Οι σύνδεσμοι φιλάθλων αποκτούν «ταυτότητα»
Τελευταία ενημέρωση 01/02/2016

Οι σύνδεσμοι φιλάθλων αποκτούν «ταυτότητα»
Του ΘΑΝΟΥ ΜΠΛΟΥΝΑ απο την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ο νόμος 4049/2012 προβλέπει τη μετατροπή των συνδέσμων σε λέσχες και καθιστά την αθλητική ανώνυμη εταιρεία (ΑΑΕ) με την οποία συνδέονται υπεύθυνη για τις πράξεις βίας των μελών τους.

Ο «χώρος» των συνδέσμων οργανωμένων φιλάθλων αποτελεί ένα από τα πεδία στο οποίο, κατά καιρούς, επιχειρείται από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του αθλητισμού να λειτουργήσει ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία.

Ωστόσο, παρότι από τον νόμο 2725/1999 και εντεύθεν προβλέπεται μια σειρά προϋποθέσεων για τη λειτουργία των συνδέσμων, ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι όσα προβλέπονται εφαρμόζονται απαρέγκλιτα ή ότι τα αποτελέσματα των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι ικανοποιητικά. Αυτός είναι και ο λόγος, που σχεδόν σε κάθε νέο αθλητικό νόμο ή τροπολογία, περιλαμβάνονται νέες διατάξεις, που με μικρές προσθήκες, επικαιροποιούν τις προγενέστερες.

Ο νόμος του 4049/2012 προβλέπει τη μετατροπή των συνδέσμων σε λέσχες και καθιστά την αθλητική ανώνυμη εταιρεία (ΑΑΕ) με την οποία συνδέονται υπεύθυνη για την αναγνώρισή τους και για τις πράξεις βίας των μελών τους. Επίσης, προβλέπει ετήσια υποβολή στοιχείων στη ΓΓΑ, όπως αντίγραφο ποινικού μητρώου, μητρώου μελών κ.ά. Μάλιστα, σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω από μέλη Δ.Σ. ΑΑΕ, προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Από 1/3/2016

Τον περασμένο Μάιο ψηφίστηκε ο νόμος 4326/2015 για την έναρξη εφαρμογής του οποίου, όσον αφορά τις λέσχες, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA), που πήρε ΦΕΚ την τελευταία ημέρα του 2015.

Οπως προκύπτει από την ΚΥΑ, ο νόμος για τις λέσχες θα πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο μήνες από τη δημοσίευσή της. Δηλαδή από 1/3/2016. Η ΚΥΑ που θα ρυθμίζει εφεξής τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων αναφέρει ότι «λέσχη φιλάθλων έχει δικαίωμα να συστήσει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, καθώς επίσης, μετά από έγγραφη συναίνεση αυτού, η ΑΑΕ. Παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια της λέσχης δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα».

Η λέσχη με την έναρξη της εφαρμογής της ΚΥΑ θα πρέπει, μετά αίτησή της, να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καταθέτοντας στοιχεία, όπως πρόσφατο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για εγγραφή στο βιβλίο σωματείων, φορολογική ενημερότητα, απόφαση Δ.Σ. ερασιτεχνικού σωματεία ή (ΑΑΕ) για τον νόμιμο εκπρόσωπο της λέσχης, κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ. της λέσχης κ.ά.

Η λειτουργία της λέσχης θα νομιμοποιείται από τη βεβαίωση με ισχύ ενός έτους που θα της χορηγείται από τη ΓΓΑ. Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας βεβαίωσης, αυτή κοινοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση των αδειών των γραφείων της λέσχης, που τυχόν έχει, όπως και των παραρτημάτων αυτής.
Βιβλίο Μητρώου Μελών

Κάθε λέσχη είναι υποχρεωμένη να θεωρήσει Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Στο Βιβλίο Μητρώου Μελών προβλέπεται ότι θα καταχωρίζεται σε ειδική στήλη «η τυχόν αναστολή της ιδιότητας μέλους και η διάρκειά της, καθώς επίσης και η τυχόν επιβολή στο μέλος ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων για αδικήματα με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις». Σε περίπτωση που η λέσχη διατηρεί περισσότερα του ενός παραρτήματα, δεν τηρούνται ιδιαίτερα χωριστά βιβλία για κάθε ένα, αλλά η όλη οικονομική δραστηριότητα και τα μέλη καταχωρίζονται στα ενιαία Βιβλία της λέσχης.

Για κάθε μέλος εκδίδεται από τη λέσχη ταυτότητα, η οποία ισχύει για ένα έτος. Σε αυτήν επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου της και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η λέσχη που την εξέδωσε και ο αύξων αριθμός του κατόχου στο Μητρώο Μελών. Η ταυτότητα υπογράφεται από τον πρόεδρο της λέσχης.

Τέλος, όσον αφορά τα παραρτήματα της λέσχης, στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι η απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος και τα στοιχεία του υπευθύνου του, γνωστοποιούνται αμελητί στο αστυνομικό τμήμα του τόπου λειτουργίας του και στη ΓΓΑ. Η άδεια λειτουργίας παραρτημάτων γραφείων ή εντευκτηρίων εκδίδεται από το αστυνομικό τμήμα μετά την προσκόμιση μιας σειράς στοιχείων. Η άδεια είναι διετής και εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου.

Ποινές προς κάθε υπεύθυνο

Η ημερομηνία εφαρμογής της ΚΥΑ συμπίπτει με την παράταση δύο μηνών που δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού για την εφαρμογή της «κάρτας φιλάθλου», η λειτουργία της οποίας είχε αρχικά προσδιοριστεί για την 1-1-2016, ωστόσο αποτέλεσε τροχοπέδη η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την καταχώριση ποινικών καταδικών των φιλάθλων. Οσα προβλέπονται στην ΚΥΑ σχετικά με τις λέσχες φιλάθλων είναι επί της ουσίας επικουρικά όσων ψηφίστηκαν τον περασμένο Μάιο στον νόμο 4326/2015. Σε αυτόν, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

• Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις λέσχες οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα, οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής.

• Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων από ΤΑΑ ή ΑΑΕ, πέραν των άλλων συνεπειών, ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στον νόμο, κάθε μέλος της διοίκησης του κατά περίπτωση υπαίτιου ΤΑΑ (Ταμείο Αμειβομένων Αθλητών)  ή ΑΑΕ τιμωρείται, ακόμη και αν το αδίκημα τελείται από αμέλεια, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως και οι επιβαλλόμενες για την τέλεσή του ποινές δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται.

• Απαγορεύεται η εκμίσθωση ακινήτου για να λειτουργήσει ως λέσχη φιλάθλων όταν αυτή δεν λειτουργεί νομίμως. Ο μισθωτής ακινήτου είτε είναι λέσχη, είτε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμος φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής, οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία.

• Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή ανέχεται τη διατήρησή της κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό υπουργός, μετά προηγούμενη κλήση και ακρόαση του εκμισθωτή, δύναται να επιβάλει σε αυτόν πρόστιμο ύψους από χίλια έως εκατό χιλιάδες ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε το μέχρι τον χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστημα και επιβάλλεται ανάλογα με το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται με φαινόμενα βίας ή άλλες παράνομες πράξεις, με το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκμισθωτή και με την τυχόν υποτροπή.