Ν. 4756 ΦΕΚ-Α235 'Αρθρο 72 Παράταση θητείας των Διοικητικών οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Ν. 4756 ΦΕΚ-Α235  'Αρθρο 72 Παράταση θητείας των Διοικητικών οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Τελευταία ενημέρωση 05/01/2021

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4756 ΦΕΚ-Α235  26-11-2020  .Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων. 'Αρθρο 72

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982  Α΄79  των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου , εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του Ν. 4690/2020   Α΄ 104   και το άρθρο 25 του N. 4722/2020  Α΄ 177 , παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου  Ν.Π.Ι.Δ. , όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.
3. Το άρθρο 25 του Ν. 4722/2020  Α΄ 177 καταργείται.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ