Ν.3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 152)

Ν.3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 152)
Τελευταία ενημέρωση 04/12/2018

Νόμος 3986 /2011
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152 - 01.07.2011 στις 01.07.2011
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015. Πατήστε
εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.