Μήνυμα Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή Προκοπή Παυλόπουλου για την συμπλήρωση δέκα χρόνων

Μήνυμα Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή Προκοπή Παυλόπουλου για την συμπλήρωση δέκα χρόνων
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2015

Κύριε Πρόεδρε, Μέλη της ΠΟΑΑΣΑ,
 Από την ημέρα της ίδρυσης της, πριν από δέκα χρόνια, ως και σήμερα, η Πανελ¬λήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιω¬ματικών Σωμάτων Ασφαλείας, έχει ανα¬πτύξει σημαντική δράση, τα αποτελέσματα της οποί-ας αποτυπώνονται στην ανά χείρας «Επετηρίδα Πε¬πραγμένων». Μια επισκόπηση της έκδοσης αυτής αρκεί για να καταδείξει ότι το έργο της Ομοσπονδίας δεν περιορίστηκε στην προώθηση και ικανοποίηση των αιτημάτων των μελών της, θεσμικών και οικονο¬μικών, όπως θα ήταν αναμενόμενο από κάθε παρεμ¬φερή οργάνωση. Δρώντας εξ αρχής ενωτικά και συ¬γκεντρώνοντας, για πρώτη φορά, στους κόλπους της όλους τους απόστρατους αξιωματικούς, ανεξαρτή¬τως του Σώματος στο οποίο υπηρέτησαν και του βαθ-μού με τον οποίο αποστρατεύτηκαν, η Ομοσπονδία κατάφερε, μέσα από τη δυναμική αυτής της ενοποί¬ησης, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να ανα-πτύξει τις δομές εκείνες που επιτρέπουν την διαρκή επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία των αποστράτων με την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας και τα εν ενεργεία στελέχη τους. Παράλληλα, αποτέλεσε και εξακολουθείν' αποτελεί μια οργάνωση με σημαντική κοινωνική δράση, που επιτρέπει στους απόστρατους, μέσα από εκδηλώ¬σεις κοινωνικού περιεχομένου, συνέδρια και συνα¬ντήσεις, να συνεχίζουν την κοινωνική προσφορά τους και να μετέχουν ενεργά στον διάλογο για τα προβλή¬ματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη σύγ¬χρονη κοινωνία μας.
Οι απόστρατοι αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφα¬λείας, μέσα από την διαχρονική προσφορά τους στον πολίτη και έχοντας οι ίδιοι αποτελέσει καθημερινό παράδειγμα ήθους, ζήλου, θάρρους και αυτοθυσίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, μας υπενθυμί-ζουν την ιστορία, τη διαδρομή, την αποστολή και το έργο των Σωμάτων Ασφαλείας στη Χώρα μας. Εκφρά¬ζουν την ιστορία και τη βάση που στηρίζει την πα¬ράδοση της κοινωνικής αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μια παράδοση, που έχοντας σήμερα πια παγιωθεί, υπερκαλύπτει και εξουδετερώνει τις όποιες στιγμές στο παρελθόν δοκιμάστηκαν ο Τόπος μας και η Δη¬μοκρατία και, μαζί τους, και τα Σώματα Ασφαλεί¬ας. Με αυτό το έργο και αυτή την παράδοση, οι απόστρατοί αποτελούν δεξαμενή προσφοράς προς τον πολίτη και, ταυτοχρόνως, δεξαμενή πολύχρονης εμπειρίας, από την οποία τα σημερινά στελέχη της Ελλη¬νικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της νεοσύστατης Αγρο¬φυλακής μπορούν ν' αντλήσουν πολύτιμες παρακαταθήκες.
Σήμερα, τα Σώματα Ασφαλείας έχουν ν' αντιμετωπίσουν πολλαπλές νέες προκλήσεις: Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας που απειλούν τον κοινωνι¬κό ιστό, έντονες εξάρσεις βίας, φυσικές καταστροφές με πρωτόγνωρο χαρα¬κτήρα και ένταση. Όλα αυτά απαιτούν ετοιμότητα, εγρήγορση και αποτελε¬σματικότητα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, αφενός έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε εξειδικευμένα σχέδια δράσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες συν¬θήκες που έχουν διαμορφωθεί στο εθνικό και στο διεθνές περιβάλλον ασφά¬λειας και, αφετέρου, εφαρμόζουμε δράσεις ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυ¬ναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους ώστε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα τους. Για την καλύτερη δυνα¬τή εκτέλεση αυτών των δράσεων, υπολογίζουμε στη συνεργασία και στην δυ¬ναμική των αποστράτων αξιωματικών, στις συμβουλές και στην εμπειρία τους.
Κρατώντας τα πολλά θετικά του παρελθόντος, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του παρόντος και σχεδιάζοντας το μέλλον, στο Υπουργείο Εσωτερικών ο στό¬χος παραμένει ο ίδιος: Με επίκεντρο τον πολίτη και την ασφάλεια του και με πλήρη σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Σώματα Ασφαλείας ν' αποτελούν αρωγό και συμπαραστάτη του πολίτη στην καθημερινότητα του, εγ¬γυητή του περιβάλλοντος ασφάλειας που οι πολίτες επιθυμούν και που επι¬τρέπει, τελικά, την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την ελεύθερη ανάπτυ¬ξη της προσωπικότητας και της δημιουργικότητας τους. Για την εκπλήρωση του ίδιου στόχου, ευχή μας είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιω¬ματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και κάθε μέλος της να συνεχίσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δράση και το έργο τους, στο πλευρό των εν ενεργεία αξιωματικών και, κυρίως, των πολιτών.
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
ΚαθηγητήςΠροκοπής Παυλόπουλος
Υπουργός Εσωτερικών