Μήνυμα του Προέδρου της Ομοσπονδίας Νικολάου Κουτρουμπή Ταξιάρχου Χωροφυλακής ε.α

Μήνυμα  του Προέδρου της Ομοσπονδίας Νικολάου Κουτρουμπή Ταξιάρχου Χωροφυλακής ε.α
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2015

Μήνυμα  του Προέδρου της Ομοσπονδίας Νικολάου Κουτρουμπή Ταξιάρχου Χωροφυλακής ε.α

Όταν το  το 1997 εξελέγην Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυ λακήςκαι Ελληνικής Αστυνομίας Αθηνών, η ιδέα ιδρύσεως μιάς Πανελληνίου Ομοσπον­δίας, η οποία θα ένωνε όλους τους Συλλόγους των απο­στράτων των Σωμάτων Ασφαλείας, είχε ωριμάσει. Ήταν πλέον προφανές ότι χρειαζόταν μία συντονισμένη προ­σπάθεια για τη διάδοση της ιδέας αυτής, με ταυτόχρονη παρουσίαση των αρχών και της φιλοσοφίας που θα διε­πόταν το νέο σύστημα οργανώσεως και λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Την ιδέα της οργανώσεως των αποστράτων της Χω­ροφυλακής τότε, υπό ενιαίο φορέα, είχα συλλάβει όταν υπηρετούσα στις ΔημόσιεςΣχέσεις του Αρχηγείου Χω­ροφυλακής, ως μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρατεία, της οποίας η έλλειψη ήταν αισθητή.

Τώρα όμως, μετά την ίδρυση, το 1984, της Ελληνι­κής Αστυνομίας και της ενσωματώσεως σ' αυτή του προσωπικού της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, η κατάσταση στο χώρο των αποστράτων εμ­φανιζόταν περισσότερο πολύπλοκη, διότι στο νέο σχή­μα έπρεπε να περιληφθούν απόστρατοι προερχόμενοι και από τα τρία Σώματα, Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Αστυνομίας. Εν τούτοις, κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες, η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα πρόβαλε περισσότερο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ενότητα και σύμπνοια με­ταξύ όλων των εν αποστρατεία.

Παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιδράσεις, με την στενή συνεργασία δύο εκλεκτών συναδέλφων και φί­λων, του Θεόφιλου Αθανασίου, Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου, και του Παναγιώτη Μήτσια, Ταμία, και με την ομόθυμη συμπαράσταση όλων των μελών του Δι­οικητικού Συμβουλίου, ανελήφθη η πρωτοβουλία, η οποία τελικώς εστέφθη με επιτυχία.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά από το πρώτο Πανελλή­νιο Συνέδριο, που συνήλθε στην Αθήνα το 2000, αι­σθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την βαθειά μου εκτί­μηση προς τους στενούς μου συνεργάτες, για την πίστη και αποφασιστικότητα που επέδειξαν στη μεγάλη αυ­τή προσπάθεια και στην εν συνεχεία στήριξη όλων των πρωτοβουλιών, που ανελήφθησαν μέχρι και σήμερα.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη των Διοικη­τικών Συμβουλίων, τόσο του Συνδέσμου Αθηνών, όσον και των λοιπών Συνδέσμων και Ενώσεων, για την κα­τανόηση τους και την στήριξη της πρωτοβουλίας ιδρύ­σεως της Ομοσπονδίας. Η δική τους ένθερμη υποστή-ριξη δημιούργησε την δυναμική η οποία οδήγησε στην διεύρυνση του αριθμού των μελών που πλαισιώνουν σήμερα την Ομοσπονδία και καλύπτουν το σύνο¬λο σχεδόν της Ελλάδος.

Το γεγονός ότι ολίγες, ελάχιστες Ενώσεις, δεν θέλησαν να εκπροσωπηθούν στην Ομοσπονδία, δεν μειώνει την αξία της, ούτε περιορίζει την αίγλη με την οποία αυτή περιβάλλεται.

Πρέπει τέλος να επισημάνω και να εξάρω ιδιαιτέρως, την τιμή, την εκτίμηση και την στοργή που έδειξαν προς την Ομοσπονδία, τόσο οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και νύν Εσωτερικών, όσο και κυρίως οι ηγεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και όλα τα στελέχη της Αστυνομίας. Χάρη στην αποδοχή και υλοποίηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας, σήμερα οι απόστρατοι σε όλη την Ελλάδα, χαίρουν πλήρους εκτιμήσεως των εν ενεργεία και απολαμ-βάνουν την επιόαψίλευση τιμών και περιποιήσεων, που άλλοτε αποτελούσαν όνειρο.

Όσοι έστερξαν στη δημιουργία της Ομοσπονδίας, εκείνοι που ενίσχυσαν την προσπάθεια διευρύνσεως και αναπτύξεως των δραστηριοτήτων της και όσοι συ-νεχίζουν να ενεργοποιούνται στο χώρο των αποστράτων, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι. Όλοι μαζί θέσαμε τα θεμέλια και εν συνεχεία οικοδομήσαμε την Ομοσπονδία μας, η οποία αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο ανα¬φοράς και χώρο αναδείξεως προβολής και όραστηριοποιήσεως των αποστρά¬των.

Είναι φυσιολογικό, οι πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, και πρώτος εγώ, να κλείσουμε σε κάποια στιγμή τον κύκλο μας. Η επιτυχία του έργου μας θα κρι¬θεί από την μελλοντική λειτουργία της Ομοσπονδίας. Επιτυχία θα είναι αν με¬τά την αποχώρηση μας θα υπάρξει, όχι απλώς συνέχεια, αλλά βελτίωση των διαδικασιών και αναβαθμισμένα αποτελέσματα. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των νεοτέρων τάξεων αποστράτων. Το βά¬ρος και την ευθύνη θα επωμισθούν πλέον οι εν αποστρατεία, που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία. Οι συνάδελφοι του ιστορικού Σώματος της Ελλη¬νικής Χωροφυλακής και του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, σε κάποια στιγ¬μή θα κλείσουν το βιολογικό τους κύκλο και θα αποχωρήσουν. Πρέπει, λοιπόν, εγκαίρως να ενδιαφερθούν για την ανάληψη ευθυνών. Προσωπικά είμαι αισιό¬δοξος ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα και ό ρόλος των αποστράτων θα βελτιω¬θεί και θα αναβαθμισθεί.

Με την έκδοση της Επετηρίδας αποσκοπούμε στην καταγραφή και παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της Ομοσπονδίας, στην ανάδειξη του έργου που έχει συντελεσθεί, στην προβολή των δραστηριοτήτων των Συνδέσμων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία και στην παρουσίαση των δυνατοτήτων και των ικα¬νοτήτων των εν αποστρατεία, να συνεχίσουν την προσφορά τους στην Ελληνική κοινωνία από τη νέα τους ιδιότητα.

Και πάλι εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους εν αποστρα¬τεία για την συμμετοχή τους στην Ομοσπονδία και τους εύχομαι να περάσουν όλα τα στάδια της ηλικίας τους με αγάπη και γαλήνη.

 

Νικόλαος Κουτρουμπής
Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α. - Δημοσιολόγος

Πρόεδρος ΠΟΑΑΣΑ