Μεταβίβαση Σύνταξης Θανόντος

Μεταβίβαση Σύνταξης Θανόντος
Τελευταία ενημέρωση 02/05/2016

Μεταβίβαση Σύνταξης

Δικαιούχα πρόσωπα
Τα δικαιούχα πρόσωπα από τη μεταβίβαση σύνταξης είναι:
Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993
Ο επιζών σύζυγος και τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαμης συμβίωσης, ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος, συνθήκες θανάτου και ανηλικότητα-σπουδές ή ανικανότητα για εργασία των τέκνων).
Η πατρική οικογένεια υπό προϋποθέσεις (απορία, ηλικία, συντήρηση από τον θανόντα) ή και χωρίς αυτές σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει σε υπηρεσία που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.
Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993


Ο επιζών σύζυγος, εφόσον συντρέχουν πλην άλλων εισοδηματικά κριτήρια και ανικανότητα για εργασία κατά ποσοστό 67% τουλάχιστον.
Τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (αγαμίας, ανηλικότητας, σπουδών, ανικανότητας για εργασία).
Η αρμόδια διεύθυνση στην οποία πρέπει απευθείας να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
Στην περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί σύνταξη σε χήρα στρατιωτικού ο οποίος τελούσε σε πολεμική διαθεσιμότητα τότε η δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί την Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΕΘΑ προκειμένου για στρατιωτικούς και στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου για τα Σώματα Ασφαλείας.

Τέλος στην περίπτωση θανόντος στην υπηρεσία, η αρμόδια διεύθυνση που πρέπει να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχό τους διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
Για περισσότερα πατήστε εδώ :portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/5MetavivasiSintaxis/5.1Metavivasisintaxisthanontos