Με τον Ν 4760 ΦΕΚ 247 11-12- 2020 μετονομάστηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Με τον Ν 4760  ΦΕΚ 247 11-12- 2020 μετονομάστηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε  ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 12/12/2020

 Σας παραθέτουμε το Ν 4760  που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247 - 11.12.2020 στις 11.12.2020 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ. 
Ειδικότερα στα Β μέρος του παραπάνω Νόμου απο τα άρθρα 15 έως 25 τροποποιούνται  οι σχετικές διατάξεις του Ν . 3655/2008 (Α΄ 58) που αφορούσαν το ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α. 
                                                                        ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
ʼρθρο 15
Μετονομασία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) μετονομάζεται σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), έχει τη νομική μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη  και έχει έδρα την Αθήνα.
Περισσότερα πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.