Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. 5-4-2017

Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. 5-4-2017
Τελευταία ενημέρωση 11/01/2019

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τώρα Ε.Φ.Κ.Α. μας ενημερώνει στους προσωπικούς λογαριασμούς μας με την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις κρατήσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη

Θέμα: Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης
Ημ/νία : 05/04/2017
Σας ενημερώνουμε ότι :

Σε συνέχεια της από 16-11-2016 ανακοίνωσης, αναφορικά με κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης, σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από 1-1-2013 έως 30-6-2013 έγινε με βάση το αριθμ. 116931/0092/7-8-2013 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης – Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη επί των συντάξεων του Δημοσίου διενεργούνται επί του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης και των πάσης φύσεως ακαθάριστων ποσών που συγκαταβάλλονται με αυτή, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της περ. α της παρ.10 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, της περ.α της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4051/2012, καθώς και αυτών της περ.α της υποπ.Β3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.