Επιστροφή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Επιστροφή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
Τελευταία ενημέρωση 17/02/2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 40                                                                          

Α Ι Τ Η Σ Η

………………………………….του…………....Συνταξιούχου                                                     

Κατοίκου………………- Οδός ……………αριθ.…..

 

Τ.Κ:…… Τηλ:…….…………….    Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: ……………..


Προς

 


Την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ)

………………………..                                                             
 ΕΝΤΑΥΘΑ

Θέμα: Επιστροφή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ύψους 2% και Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011.

 

Σχετικά με το επιδηλούμενο θέμα επάγομαι τα ακόλουθα.

Ενεργήσετε παρακαλώ, μέσα στο κύκλο των αρμοδιοτήτων σας και μου επιστρέψετε αμέσως, την παρακρατηθείσα από τις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Νόμου 3986/2011(Α-152), καθώς και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου, που μου επιβλήθηκε παρανόμως για τα εισοδήματα μου, της χρονικής περιόδου από 01-01-2011 έως και 31-12-2013.

Επειδή, οι ως άνω παρακρατήσεις τόσο από την μηνιαία σύνταξη μου, όσο και από την επιπρόσθετη φορολογία των ετήσιων εισοδημάτων μου είναι προδήλως παράνομες, καταχρηστικές και αντίκεινται σε διατάξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου,

Παρακαλώ θερμά

Όπως μου γνωρίσετε εγγράφως τον χρόνο και τον τρόπο είσπραξης εκ μέρους μου των ανωτέρω παρακρατηθέντων συντάξιμων αποδοχών μου.


……………………… Ιανουαρίου 2014


Ο Α ι τ ώ ν