Συνάντηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. 10-3-2016

Συνάντηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. 10-3-2016
Τελευταία ενημέρωση 08/04/2016

Την 10-3-2016 πραγματοποιήθηκε   συνάντηση της  Ομοσπονδίας μας  με το νέο Πρόεδρο του ΜΤΣ Αντιστράτηγο ε.α. κ. Χαρίλαο Μπουκοβάλα, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Υποσ-γο κ. Νικόλαο Τσελεκίδη.
 Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης έγινε εκτενής αναφορά σε όλα τα ζητήματα με σειρά ερωτημάτων από μέρους μας, που καλύπτουν όλο το φάσμα αιτημάτων των αστυνομικών στην ενέργεια και αποστρατεία για την παρούσα και μελλοντική  πορεία του Ταμείου, αφού  είναι γνωστό ότι στο παρελθόν ελήφθησαν ασύμφορες για το Ταμείο αποφάσεις, οι επιπτώσεις των οποίων στην περίοδο της κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις ειδικά στους μερισματούχους.
Από τη συνολική ενημέρωση κατεδείχθη ότι τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια  (από το 2012 και μετά), όπως η ρύθμιση του χρέους προς το Υπουργείο Οικονομικών, ύψους 159 εκατ. € περίπου, η χρηματοδότηση του ΜΤΣ με 186 εκ. €  για την εξόφληση των οφειλομένων ποσών για το ΒΟΕΑ,(εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου-Ν-μβρης 2012), η θεσμοθέτηση  μέτρων για περιέλευση νέων πόρων στο Ταμείο και άλλα μέτρα, αντέστρεψαν την καθοδική του  πορεία και το οδήγησαν στη φάση της εξυγίανσης. Το Ταμείο πλέον δεν παράγει ελλείμματα, δημιουργεί αποθεματικό, σύμφωνα με το νόμο και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με τα υφιστάμενα έσοδα. Παράλληλα έχει επεξεργασθεί ρυθμίσεις που βρίσκονται στη φάση της θεσμοθέτησης για διασφάλιση νέων πηγών εσόδων. Ειδικότερα:
Το Ταμείο σήμερα:
 Αποπληρώνει όλες  τις οικονομικές του υποχρεώσεις για  την απρόσκοπτη   καταβολή των ΒΟΕΑ.
 Έχει καταβάλει τα οφειλόμενα δικαιώματα από κρατήσεις στον ΕΚΟΕΜΣ (πλέον τόκους), ύψους 41 εκ. €, περίπου, καθώς και  το δάνειο που έλαβε από τον ΕΛΟΑΣ (Δανειακή Σύμβαση 54,5 εκ. €, περίπου).
 Έχει ήδη εξοφληθεί τα οφειλόμενα δικαιώματα από κρατήσεις, στην ΕΑΑΣ, ύψους (2,2 εκ. €), στο ΝΙΜΙΤΣ, (ύψους 11,5 εκ. € περίπου), καθώς και το δάνειο που σύναψε με την «ALPHA BANΚ», (ύψους 10.440.000,00 €).
 
Επίδικη Υπόθεση με «PICAR»:

Αφορά αναπροσαρμογή του καταβαλλόμενου σήμερα ετήσιου μισθώματος  των 10.299.561,79 €, κατά  156,44%. Για το θέμα αυτό για πλήρη ενημέρωσή σας, αναφέρονται τα ακόλουθα:
  Η Εταιρεία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) την από 11-12-2013 Αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1286/13-7-2015 Απόφαση η οποία έκρινε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε την Αγωγή να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, ήτοι του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δεχόμενη ότι η επίδικη Σύμβαση δεν έφερε το χαρακτήρα της «Σύμβασης Μίσθωσης», αλλά της «Δημόσιας Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών».
Κατά του ΜΤΣ και της ανωτέρω Απόφασης η Εταιρεία «PICAR AEE» άσκησε την από 10-9-2015 (ΑΚΔ 5229/2015 και Αρ. Πρωτ: 6901/2015) Έφεση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στη δικάσιμο της 19-1-2016, με την οποία ζητά να εξαφανισθεί η προηγούμενη Απόφαση και να γίνει δεκτή η από 11-12-2013 Αγωγή της.
Περαιτέρω με την από 4-1-2016 και Αριθμό Κατάθεσης 1/2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η  Εταιρεία «PICAR AEE» ζητά: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας ως νόμιμη και βάσιμη.Να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και συγκεκριμένα να επιτραπεί στην Εταιρεία μας να εξακολουθήσει να καταβάλλει, με προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση Απόφασης επί της παρούσας, καθώς και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της κύριας Αγωγής, το σήμερα καταβαλλόμενο ετήσιο μίσθωμα των 10.299.561,79 €, χωρίς την αναπροσαρμογή του 156,44% και αντίστοιχα να απαγορευθεί στο καθ’ ου προσωρινά μέχρι την έκδοση Απόφασης επί της παρούσας και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της ως άνω αγωγής μας: Να αξιώνει αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα κατά το εξωφρενικό ποσοστό του 156,44 %.
Να υποβάλλει αίτημα κατάπτωσης των εις χείρας των  ευρισκομένων υπ’ αριθμ. 5011000757, 5941000731 και 2850529671 Εγγυητικών Επιταγών της Τράπεζας Πειραιώς, ποσών 73.367.571,53 €, 5.202.000,00 € και 3.535.619,32 € αντίστοιχα, που παραδόθηκαν στο καθ’ ου από την Εταιρεία μας για την καλή εκτέλεση των όρων της επίδικης Σύμβασης, για το λόγο της υπό της Εταιρείας μας καταβολής μειωμένου ετήσιου μισθώματος.
Να καταγγέλλει την επίδικη μίσθωση επικαλούμενο μη σύννομη (λόγω της μη εφαρμογής της αναπροσαρμογής του 156,44%) καταβολή μισθώματος, καθώς επίσης να απαγορεύει στον καθ΄ου να ζητήσει με οποιοδήποτε τρόπο (δικαστικώς ή εξωδίκως) τη διαφορά μεταξύ του συμβατικώς οφειλομένου ποσού ετήσιου μισθώματος 26.412.325,75 €, πλέον ΦΠΑ και του αιτούμενου με την κατά τα ανωτέρω εκκρεμή Αγωγή ποσού 10.299.561,79 €, πλέον ΦΠΑ.
Να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης της Εταιρείας μας».  
Δικάσιμος για τη συζήτηση της ως άνω Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων ορίστηκε η 19-1-2016 ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, όπου εκκρεμεί η εκδίκαση της κύριας Αγωγής (Μονομελές Εφετείο Αθηνών, Τμήμα 7ο).              
Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων της «PICAR AEE» κατά του ΜΤΣ, που επρόκειτο να διεξαχθεί την 1-3-2016 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών εξ αναβολής από την 19-1-2016, λόγω της παράτασης της αποχής των Δικηγόρων Αθηνών, αναβλήθηκε εκ νέου για την 31-5-2016.
   
  ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ PSI:
Για το ζήτημα αυτό του ΜΤΣ άσκησε αγωγές κατά της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου για την αποκατάσταση της ζημιάς.
     Για το θέμα των οικονομικών ατασθαλιών που προέκυψε μετά την Οικονομική Επιθεώρηση το 2012, την υπόθεση  ανέλαβε αρχικά το Στρατοδικείο, αλλά μη έχοντας οικονομικές αρμοδιότητες το έστειλε στην Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία   το ανέθεσε τελικά στην Εισαγγελία Εφετών. Τελικά υπάρχει παραπεμπτικό για εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

     Ως προς την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του  Ταμείου, επαναφέραμε το θέμα και λάβαμε την πληροφόρηση, ότι προβλέπεται σχετική ρύθμιση στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Ταμείου που βρίσκονται τον ΥΠΕΘΑ.
 
     Ζητήσαμε την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Ταμείο, (για να μην υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη) για την  εφαρμογή του   Ν.4256/14-04-2014, άρθρο 45, με την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α., ώστε  να καταστεί δυνατή   η περιέλευση νέων πόρων στο ΜΤΣ και το ΤΕΑΠΑΣΑ σε ποσοστό 5% από τις παραβάσεις του ΚΟΚ που βεβαιώνονται από Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
 
    Η Ομοσπονδίας μας, η οποία είχε πρωταγωνιστίσει σε όλη τη διαδικασία διάσωσης και εξυγίανσης του ΜΤΣ, παρακολουθεί στενά την πορεία του Ταμείου και είναι σταθερά προσανατολισμένη στη διατήρηση του   μετοχικού του χαρακτήρα, της διατήρησης των κοινωνικών του πόρων, της αναζήτησης νέων πηγών εσόδων και της ισότιμης συμμετοχής μας σε αυτό.

    Στη συνάντηση παρέστησαν  εκ μέρους της Π.Ο.Α.Σ.Α. ο Πρόεδρος Υποσ-γος ε. α. κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,  ο  Α΄Αντιπρόεδρος αντ-γος ε.α. και επίτ. Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Γρηγόριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ο Γεν. Γραμ., αντ-γος ε.α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσέας και ο αντ-γος ε.α. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.