Επικοινωνία

Επικοινωνία
Τελευταία ενημέρωση 07/03/2021

Οι Σύνδεσμοι και τα μέλη τους μπορούν να επικοινωνούν με την  Ομοσπονδία χρησιμοποιώντας το e-mail της (poaasa@yahoo.gr) για προτάσεις, συνεργασίες για δημοσίευση στην εφημερίδα ''ΦΩΝΗ'', προβολή θεμάτων ή δραστηριοτήτων τους στην ιστοσελίδα, ενημερώσεις και άλλα θέματα που αφορούν ή ενδιαφέρουν τους συναδέλφους.
Η διεύθυνση είναι Μενάνδρου 54, Τ.Κ. 104-31 και ταχυδρομική διεύθυνση Μεσογείων 96  ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 27  τηλ. 210-5249884  Ώρες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των Συναδέλφων 08:00-12:00 Δευτέρα έως Παρασκευή. στη Μεσογείων 96 .(  πρώην Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας .)