ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΑΑΣ την 19 Φεβ. 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΑΑΣ την 19 Φεβ. 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Τελευταία ενημέρωση 19/02/2017

ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΑΑΣ την 19 Φεβ. 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) κατά τηνΣυνεδρίαση της 20ης Οκτ 2016,αφού έλαβε υπ’ όψιν :
α. Το ΝΔ 1171/72 αρθρ. 5 (ΦΕΚ.82/2 Ιουλ.72.τ.Α΄)
β. Το άρθρο 14 του ν.1911/ 11 Δεκ 1990) (ΦΕΚ 166 τ. Α’)
γ. Την υπ’ αριθ. Φ.954.4/5/845711/Σ.3170 απόφαση του Υ.ΕΘ.Α(ΦΕΚ.244 ΄ 5 Μαϊου 2014 τ. Β), σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2017
δ . Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Φ.950 / 22 / 210497/ Σ.3417 / 2-10-1991 Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνικής ʼμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ.838/1991 τ. Β΄) περί «Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο 3, οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και προκηρύσσονται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ.
ε. Το άρθρο μόνο της Φ.950/4/33426,(ΦΕΚ.276/92. Τ.Β’) σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς βαθμών Αντιστρατήγου ή Υποστρατήγου.
στ. Το άρθρο μόνο της Φ.950/10/36613 (ΦΕΚ.514/92.τ.Β’)σύμφωνα με το οποίο οι
εκλογές διενεργούνται δύο τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ζ. Τα άρθρα 1 και 2 του Φ.959.4/18/560212/Σ.1457 (ΦΕΚ.368/2003. Τ.Β’ )περί συνθέσεως του Δ.Σ /ΕΑΑΣ και Δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι)
η. Την υπ’ αριθμ. 592/2004 Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που αφορά στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
θ. Την υπ’ αριθμ. Φ.959.4/28/613113/Σ.3098/Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ.810/14-6-2005 Τ.Β’).
Αποφάσισε Ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 18η Νοε 2016 και την διεξαγωγή αυτών την 19η Φεβ 2017, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00.
                                                           ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72 και διαθέτουν
Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
3. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος Ε.Α.Α.Σ., από τους υποψηφίους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως από της προκηρύξεως μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2017, καθημερινώς (πλην
Τετάρτης) από 10:00 έως και 13:00. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική. Σχετικό έντυπο θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ. (όπως το συνημμένο υπόδειγμα).
4. Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.
5. Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 11η Ιαν 2017, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής και θα κοινοποιηθεί ευρέως με κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο.
6. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, τότε ματαιώνονται οι εκλογές και προκηρύσσονται εκ νέου εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
7. Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι
υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε ως ανωτέρω θέση με αλφαβητική σειρά.
8. Το υπό εκλογήν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως είναι 11μελές, ήτοι :
α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
γ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τ. Χωροφυλακή (ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)
δ . Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα
ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα
στ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα
9. Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη αποκλειομένης της επανεκλογής των.
10. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι ως Τακτικά Μέλη στην Ε.Α.Α.Σ, οι οποίοι διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως (άνδρες και γυναίκες). Απόστρατοι Αξιωματικοί, μη εγγεγραμμένοι ως Μέλη της Ενώσεως και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, μπορούν να πράξουν αυτό εφ’ όσον εγγραφούν μέχρι την προηγουμένη ημέρα προκήρυξης των εκλογών (17η Νοε 2016). Επίσης το αυτό δικαίωμα έχουν και όλα τα Προαιρετικά Μέλη για τις θέσεις των Μελών του Δ.Σ. πλην των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Δικαστικού και Οικονομικού Μέλους του Δ.Σ.
11. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι ως Τακτικά και Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. – άνδρες και γυναίκες – εφ’ όσον διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.
12. Κάθε ψηφοφόρος αφού λάβει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, σημειώνει με ένα (1) σταυρό τους υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου – από έναν κατά περίπτωση – και με ένα (1) έως τέσσερεις (4) σταυρούς τους υποψηφίους για τη θέση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό είναι άκυρο.
14. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους του ενός (1) σταυρού στη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
15. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους των τεσσάρων (4) σταυρών στο τμήμα για τα Μέλη του ΔΣ, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
16. Η Ψηφοφορία είναι μυστική και για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ..
17. Όσοι δεν έχουν Δελτίο ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας προκήρυξης των εκλογών (δηλαδή μέχρι 17 Νοε 2016).
18. Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του τόπου μονίμου κατοικίας των, συνεπώς του Παραρτήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο πλησιέστερο Εκλογικό τμήμα της περιοχής που
βρίσκονται την ημέρα των εκλογών.
19. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα εκλογικά τμήματα την αυτή ημέρα και ώρες.
20. Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτικές Επιτροπές με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ..
21. Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών ορίζονται δια κληρώσεως μεταξύ των μελών της Ενώσεως, προτεινομένων από τους Συνδέσμους Αποστράτων Αξιωματικών των τάξεων της Σ.Σ.Ε. (Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) και του Σ.Α.Α.Υ.Σ. (Συνδέσμου
Αποστράτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Στρατού). Πέραν τούτων, οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α.Σ. δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. ή στο Παράρτημα, το οποίο ανήκει, από 12 Δεκ 2016 μέχρι 17 Ιαν 2017.
22. Στα Μέλη των Εφορευτικών επιτροπών θα καταβληθεί αποζημίωση (50,00Ευρώ) με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ..
23. Η υποβολή υποψηφιότητας αποκλείει την συμμετοχή στις παραπάνω
επιτροπές. Επίσης όσοι δεν έχουν Δελτίο Ταυτότητας δεν μπορούν να είναι Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών.
24. Από την 12η Ιανουαρίου 2017, οπότε και θα ανακηρυχθούν από το Δ.Σ. οι υποψηφιότητες και μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβ 2017, οι υποψήφιοι δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να επισκέπτονται τα Παραρτήματα – εργάσιμες ημέρες και ώρες – κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας του υποψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του Παραρτήματος, για την ακριβή ώρα επίσκεψης. Τα Παραρτήματα θα πρέπει να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους για την επίσκεψη. Επίσης κατά την παρουσία του υποψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον ένα μέλος του Τ.Σ..
25. Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ..
26. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν πρόσφατη φωτογραφία τους και περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα ή/και σχετικό κείμενο μέχρι 800 λέξεις, προκειμένου να δημοσιευθούν στο υπό έκδοση φύλλο της Εφημερίδας της Ενώσεως, «Εθνική Ηχώ» (Ε.Η.),
εφόσον το επιθυμούν, και όχι αργότερα από την 24η Ιανουαρίου 2017.
27. Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη που έχουν ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. (δ. σχετ.) να εκπληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να συμμετάσχουν στις εκλογές της 19ης Φεβ.2017, αποδεικνύοντας το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».
                                                                             Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.