Εις Μνήμην

Εις Μνήμην
Τελευταία ενημέρωση 27/10/2018

Για να τιμήσουμε και να γνωρίσουμε τους αφανείς εκείνους μαχητές του Σώματος της τότε Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής που πολέμησαν την περίοδο του Ελληνοιταλικού Πολέμου αλλά και αργότερα κατά την διάρκεια της περιόδου της  κατοχής όταν με κίνδυνο της ζωής τους συνέδραμαν ʼγγλους στρατιώτες  ανατρέξαμε  στις πηγές και σας δίδουμε ιστορικά στοιχεία για τις πράξεις τους για τις οποίες και τιμήθηκαν απο το κράτος . Η επιλογή απο τον ερευνητή και υπογράφοντα ειναι τυχαία και αντιπροσωπευτική .  

 (ΦΕΚ 155 τ Γ 10 Ιουλίου 1948 )

Δια Β. Διατάγματος εκδοθέντος εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1948 προτάσει του επι της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού κατά τας νομίμους διατάξεις προβιβάζεται επ’ ανδραγαθία εις τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού Χωροφυλακής ο μόνιμος Ενωμοτάρχης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Σωτήριος του Αργυρίου γεννηθείς το έτος 1912 εις Ωρεούς – Ιστιαίας – Ευβοίας , διότι υπηρετών κατά την διάρκειαν του Ελληνοιταλικού πολέμου εις Αλβανίαν και εις προκεχωρημένον φυλάκιον , εδέχθη την 28-10-1940 επίθεσιν εκ μέρους του εισβάλλοντος  εις το Ελληνικόν έδαφος εχθρού καθ’ ήν αντέταξε πείσμονα αντίστασιν μετά της υπολοίπου δυνάμεως , επιδειξάμενος θάρρος και αποφασιστικότητα , προσενεγκών ούτω υπηρεσίαν εξαιρετικής σπουδαιότητος εις την έκβασιν του όλου αγώνος .
(ΦΕΚ 152 τ Γ 8 Ιουλίου 1948 )
 
Δια Β. Διατάγματος εκδοθέντος εν Αθήναις τη 8ην Ιουλίου 1948 προτάσει του επι της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού κατά τας νομίμους διατάξεις Απονέμεται το Αριστείον Ανδρείας εις τον μόνιμο Ενωμοτάρχην ΖΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΝ Δημήτριον του Βασιλείου διότι υπηρετών εις την Υ.Χ. Λεσκοβικίου Κορυτσάς την 14-4-1941 τυγχάνων επι κεφαλής συνοδείας 12 κρατουμένων τους μετήγαγε εις Δολιανά εδέχθη επίθεσιν υπο ενεδρευόντων κακοποιών μεθ’ ών συνήψεν μάχην , καθήν κατώρθωσε να διαλύση τους επιτεθέντας και να φέρη εις πέρας την αποστολήν του , ήτοι δι’ ηρωικήν  πράξιν επι του πεδίου της μάχης υπερβαίνουσα κατά πολύ την εκτέλεσιν του καλώς εννοουμένου καθήκοντος . 
(ΦΕΚ 246 τ Γ 9Οκτωβρίου  1948 ) 
 
Δια Β. Διατάγματος εκδοθέντος εν Αθήναις τη 24ην Σεπτεμβρίου  1948 προτάσει του επι της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού κατά τας νομίμους διατάξεις Απονέμεται το μετάλλιον Αυτοθυσίας εις τον Μόνιμον Ενωμοτάρχην ΤΡΑΓΗΝ Αναστάσιον του Ηλία , Διότι υπηρετών κατά το έτος 1941 εις Νέαν Μαγνησίαν Θεσσαλονίκης επροστάτευσε εναπομείναντας εν Ελλάδι ʼγγλους Στρατιωτικούς ούς τελικώς εφυγάδευσεν εις Μ. Ανατολήν , εκθέσας την ζωήν του εις σοβαρόν κίνδυνον δια την σωτηρίαν άλλων ευρισκομένων εν κινδύνω λόγω της Κατοχής .
Ομοίως εις τον Μονιμον  Χωροφύλακα ΧΑΜΗΛΑΚΗΝ Χαράλαμπον του Εμμανουήλ Διοτι υπηρετών κατά το έτος 1942 εις Δ.Χ. Λασηθίου υπέθαλψε ʼγγλους Στρατιωτικούς εκθέσας ούτω την ζωήν τους εις κίνδυνον δια την σωτηρίαν ατόμων ευρισκομένων εν κινδύνω λόγω της κατοχής . ……………………
(ΦΕΚ 285 τ Γ 91Νοεμβρίου   1948 ) 
 
 Δια Β. Διατάγματος εκδοθέντος εν Ρόδω τη 15ην Οκτωβρίου  1948 προτάσει του επι της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού κατά τας νομίμους διατάξεις Απονέμεται το μετάλλιον Αυτοθυσίας……..
 εις τον μόνιμον Χωροφύλακα ΨΗΜΜΕΝΟΝ Σωτήριον του Νικολάου , διότι υπηρετών κατά το έτος 1942 εις τον Σ.Χ. Βασιλικών Λαρίσης περιέθαλψεν εναπομείναντας εν Ελλάδι ʼγγλους Στρατιωτικούς , δι’ ήν αιτίαν συλληφθείς υπο των αρχών κατοχής ενεκλείσθη εις τας φυλακάς επι 4μηνον εκθέσας ούτω την ζωήν του σε κίνδυνον δια την σωτηρίαν ατόμων ευρισκομένων εν κινδύνω . 
μόνιμον Χωροφύλακα ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΝ Ηλίαν  του Στεργίου  , διότι υπηρετών κατά το έτος 1941- 1942 εις Βέρροιαν υπέθαλψεν εναπομείναντας εν Ελλάδι ʼγγλους Στρατιωτικούς ών τελικώς διευκόλυνεν την φυγάδευσιν εις το εξωτερικόν ,  εκθέσας ούτω την ζωήν του σε κίνδυνον δια την σωτηρίαν άλλων  ευρισκομένων εν κινδύνω . ……………..
 
(ΦΕΚ 306 τ Γ 3 Δεκεμβρίου   1948 ) 
Δια Β. Διατάγματος εκδοθέντος εν Αθήναις  τη 29ην Οκτωβρίου  1948 προτάσει του επι της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού κατά τας νομίμους διατάξεις Απονέμεται :
το μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων
  εις τον Μοίραρχον ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΝ Πέτρον του Μιχαήλ Δια την επιδειχθείσαν εργατικότητα , ανωτέραν αντίληψιν καθήκοντος και ευδοκίμους υπηρεσίας του εν τω κύκλω της αρμοδιότητάς του κατά την πολεμική περίοδον 1940 1941 ότε υπηρέτει ως υπομόιραρχος εις την Α.Δ.Χ. Κορυτσάς 
εις τον Μοίραρχον ΑΛΕΒΙΖΟΝ Βασίλειον του Στεφάνου Δια την επιδειχθείσαν εργατικότητα , ανωτέραν αντίληψιν καθήκοντος και ευδοκίμους υπηρεσίας του εν τω κύκλω της αρμοδιότητάς του κατά την πολεμική περίοδον 1940 1941 ότε υπηρέτει ως Ανθυπομοίραρχος εις το Στρατονομικόν Απόσπασμα της ΧΙΥ Μεραρχίας . ……………….

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε ένα απο τα Φ.Ε.Κ. ,  έχει υπογραφεί το Β.Δ. στη Ρόδο   . Τα Δωδεκάνησα την 31-3-1947 λήγει η Βρετανική στρατιωτική Διοίκηση και αρχίζει η Ελληνική . Στις 9 Ιανουαρίου 1948 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προσάρτηση της  Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και στις 7 Μαρτίου 1948 κηρύσσεται η ενσωμάτωσή της .
 
 Επιμέλεια Αντιστράτηγου ε.α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα