Απονομή Πολεμικής Σημαίας εις το Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Απονομή Πολεμικής Σημαίας εις το Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση 02/12/2018

Περι απονομής Πολεμικής Σημαίας εις το Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών Β.Δ. 24-3-1951 ΦΕΚ 104 /11-4-1951 Τεύχος Α'

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
<<Προτάσει του Ημετέρου επι των Εσωτερικών Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν  :
'Αρθρον μόνον
Απονέμομεν εις το Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών ( ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ) την δια του απο  18-6-1938 Β.Διατάγματος καθορισθείσαν ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ των Συνταγμάτων Πεζικού .
Εις τον αυτόν επι των Εσωτερικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος  >>.
Εν Αθήναις τη 24 Μαρτίου 1951
ΠΑΥΛΟΣ                                                Ο επι των Εσωτερικών Υπουργός
Β.                                                                           Ν. Μπακόπουλος

Πατήστε εδώ για να δείτε το Φ.Ε.Κ.
Στη φωτογραφία ο διοικητής του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη συνταγματάρχης Ευάγγελος ΣΟΦΡΑΣ παραλαμβάνων την πολεμική σημαίαν , ήτις απενεμήθη εις το Σύνταγμα δια τας προσφερθείσας υπο τούτου υπηρεσίας (Πηγή απο την ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950 )