Απάντηση του υφυπουργού κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗ σε ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης κ.Ιλχάν Αχμέτ

Απάντηση του υφυπουργού κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗ σε ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης κ.Ιλχάν Αχμέτ
Τελευταία ενημέρωση 22/11/2019

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:478
 
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr
 
ΘΕΜΑ:Σχετικά με την με την απόδοση της εισφοράς 0,20€ στις συνταξιουχικές οργανώσεις.
 
ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. 1321/17-10-2019 ΕΡΩΤΗΣΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ.Ιλχάν Αχμέτ , σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019 θεσπίσθηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον  ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών
οργανώσεων.
Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Με Υπουργική Απόφαση η οποία βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από το Υπουργείο μας, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 102 του ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα καθορισθούν τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων, η διαδικασία συμμετοχής στην κατανομή, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ