Ανακοίνωση28-3-1990

Ανακοίνωση28-3-1990
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός                                                                             Αθήνα 28 Μαρτίου 1990
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ευπόλιδος 12 Τ.Κ. 105 52
ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ 3212 687
                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή πολλά από τα μέλη του Ο.Σ. δεν θα έχουν την δυνατότητα να παραστούν στην Γ. Συνέλευση, παραθέτουμε τα κατωτέρω προς ενημέρωση τους :
1.    Η Πολεοδομική μελέτη για την προς οικοπεδοποίηση έκταση στο Κριαρίτσι εξελίσσεται κανονικώς και υπολογίζεται να αποπερατωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Στο χρονικό αυτό διάστημα θα επιδιωχθεί και η τελική έγκριση της μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
2.    Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, θα επιδιώξουν την ανάθεση και σύνταξη των λοιπών μελετών (οδοποιίας, αποχέτευσης, ύδρευσης κ.λ.π.) ευθύς ως καταστεί τούτο εφικτό, ώστε οι μελέτες αυτές να γίνονται παράλληλα με την πολεοδομική μελέτη και να ολοκληρωθούν σχεδόν ταυτοχρόνως. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις για την δημοπράτηση των έργων υποδομής, τα οποία προβλέπονται να αρχίσουν μέσα στο έτος 1991.
3.    Το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γ. Συνέλευση την έγκριση εισφοράς για έργα υποδομής για το έτος 1990 ύψους 200.000 δραχ. Η εισφορά αυτή θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις. Επειδή στο παρελθόν ορισμένοι Συνεταίροι καθυστέρησαν την καταβολή των δόσεων και για να υπάρχει ίση μεταχείρηση, θα προταθεί στη Γ. Συνέλευση να εγκριθεί η υποχρέωση καταβολής τόκου υπερημερίας 2% για κάθε μήνα καθυστέρη¬σης. Το ίδιο εφαρμόζεται και στους Ο.Σ Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών.
4.    Λόγω μεταβολών στη Γενική Τράπεζα άλλαξαν οι αριθμοί των λογαριασμών μας ως εξής :
α) Οι καταθέσεις για εισφορές Κριαριτσίου θα γίνονται στο εξής στον υπ' αριθ. 08—24160 λογαριασμό.
β) Οι καταθέσεις για δικαιώματα εγγραφής μέλους, συνεταιρική μερίδα και ετήσιες συνδρομές προς τον Ο.Σ. θα γίνονται στον υπ' αριθ. 08-24158 λογαριασμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα τραπεζικά γραμμάτια δεν θα αποστέλλονται πλέον στον Ο.Σ. αλλά θα κρατούνται ως αποδεικτικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους. Η ενημέρωση του Ο.Σ. θα γίνεται από την Τράπεζα.
5.    Η πορεία για την αξιοποίηση της περιοχής Κριαριτσίου είναι ομαλή και προβλέπεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και η διανομή των οικοπέδων μέσα σε τρία χρόνια από της δημοσιεύσεως του Πολεοδομικού Διατάγματος.
6.    Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε για τις οφειλές σας στον Ο.Σ. και σας παρακαλούμε να τις εξοφλήσετε καταθέτοντες τα χρήματα στους ανωτέρω λογαριασμούς της Γενικής Τράπεζας κατά περίπτωση :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :   
 α) Συνδρομές ετών   
β) Εισφορές Κριαριτσίου   

                                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                   Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                           Φ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                        Ν ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ