Ανακοίνωση 30-5-1990

Ανακοίνωση 30-5-1990
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός                                                                                        Αθήνα 30 Μαίου 1990 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ευπόλιδος 12 Τ.Κ. 105 52 ΤΗΛ 3212 687
ΑΘΗΝΑΙ
                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συν/σμού που πραγματοποιήθηκε την 25-5-90 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Η. Δ., μεταξύ των άλλων ενέκρινε και τα κατωτέρω σχετικά με την συγκέντρωση χρημάτων προς αντιμετώπιση των δαπανών για την ολοκλήρωση των μελετών και την εκτέλεση των έργων υποδομής στο Κριαρίτσι.
1.    Την καταβολή εισφοράς 160.000 δραχ. σε4 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις για το έτος 1990 και 200.000 σε 4 τριμηνιαίες δόσεις για το έτος 1991.
2.    Την επιβολή τόκου υπερημερίας εκ 2% για κάθε μήνα καθυστερήσεως καταβολής των εισφορών, για έργα υποδομής του Παραθεριστικού Οικισμού.
Οι εισφορές θα κατατίθενται στον υπ'αριθ. 08 - 24160 λογαριασμό της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος υπέρ του Οικοδομικού Συν/σμού και όπου δεν υπάρχει υποκατάστημα της Γενικής Τράπεζας μέσω των υποκαταστημάτων της Αγροτικής και της Εθνικής Τραπέζης με τις οποίες συνεργάζεται η Γενική Τράπεζα.
3.    Στην τραπεζική εντολή πρέπει να αναγράφετε απαραιτήτως τα κατωτέρω στοιχεία:
α) ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ    
β) ΕΠΩΝΥΜΟ    
γ) ΟΝΟΜΑ   
δ) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ        
ε)  ΑΡΙΘ. ΤΗΛ   
4.    Τον αριθμό Μητρώου τον γράφουμε στην παρούσα προς ενημέρωση σας ώστε να τον μνημονεύετε σε κάθε επικοινωνία με τον Οικοδομικό Συν/σμό.
5.    Για κάθε αλλαγή δ/νσεως σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε προς αποφυγή καθυστερήσεως ενημερώσεως και άλλων ανωμαλιών.
6.    Εισφορές έτους 1990:                                                                                 Εισφορές έτους 1991 :
Η Α' δόση μέχρι 30 Ιουνίου 40.000 δραχ. *                                     Η Α' δόση μέχρι 31 Μαρτίου 50.000 δρχ.
Η Β'    »       »     31 Αυγούστου 40.000    » '                                     Η Β'    »     »      30 Ιουνίου   50.000   »
Η Γ    »       »      31 Οκτωβρίου 40.000    »                                      Η Γ'    »      »      30 Σ/βρίου   50.000 »
Η Δ'    »       »      31 Δ/βρίου      40.000    »                                       Η Δ'    »     »      31  Δ/βρίου   50.000 »
                               ΣΥΝΟΛΟΝ   160.000                                                                        ΣΥΝΟΛΟΝ 200 000
Όποιος επιθυμεί μπορεί να καταβάλει το συνολικό ποσό εφ' άπαξ και μέχρι λήξεως της προθεσμίας καταβολής της Β' δόσεως.
7.    Στο εξής οι ετήσιες συνδρομές από 500 δρχ. υπέρ του Οικοδ. Συν/σμού να κατατίθενται τον Ιανουάριο κάθε χρόνο στον λογοριασμό 08-24158 της Γενικής Τραπέζης η των συνεργαζομένων με αυτή Τραπεζών.

                                                                     Δια το Διοικητικό Συμβούλιο
                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                        Φ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                 Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ