Ανακοίνωση 20-2-1990

Ανακοίνωση 20-2-1990
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ                 Αθήνα 20-2-1990
Ευπόλιδος 12 Τ.Κ. 105 52
ΑΘΗΝΑΙ
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:
Αγαπητοί Συνάδελφοι

ΘΕΜΑ :"Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Πολεοδομική Μελέτη "• -
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω :
1.  Το συνημμένο ερωτημαλόγιο συντάχθηκε από τους επικεφαλείς της ομάδας ούνταξης της Πολεοδομικής μελέτης :καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ κ   ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ και ΔΡΑΓΚΟ για τον  παραθεριστικό οικισμό στοΚριαρίτσιι Χαλκιδικής και έχει  ως υκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τις προτίμησεις των μελών,τα οποία θα βοηθήσουν στο γενικό σχεδιασμό του οικισμού".
2   Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί από Τα μέλη και να επιστραφεί στυν 0 Σ   μέχρι 10 Μαρτίου_1990.
3    Οι ενδείξεις του ερωτηματολογίου να συμπληρωθούν με λέξεις ή αριθμούς και όπου προ αυτών υπάρχουν τετραγωνάκια,ανάλογα μέ τα ενδιαφέροντα που έχει ο κάθε ένας να θέσει στο αντίατοιχο τετράγωνο το γράμμα Χ ή ένα σταυρό Όπου δεν υπάρχει απάντηση ο χώρος θα μείνει κενός.
4    Στην παράγραφο 3α η ένδειξη διπλοκατοικία, αφορά κατοικίες για δύο'μέλη με μεσοτοιχία και αυτό συνίσταται για να υπάρχει μικρότερο κόστος,θέα,μεγαλύτερος χώρος κ.λ π.
5.  "Όταν συμπληρωθεί ή πρώτη φάση της πολεοδομικής μελέτης θα συγκληθεί έκτακτη Γεν Συνέλεση κατά την οποία οι  καθηγητές μελετητές θα αναπτύξου τις απορίες τους και θα ενημερώσουν τα μέλη επί των Γενικών Κατευθύνσεων της Πολεοδομικής μελέτης και της μορφής του οικισμού.-
 
                                         Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   Φ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                              Ν ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ