Ανακοίνωση 19-2-1982

Ανακοίνωση 19-2-1982
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΤΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ    Αθήναι, 19 Φεβρουαρίου 1982
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ — ΑΝΘ]ΣΤΩΝ                                                     Π Ρ ΟΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ - Σ.Π.Ε.                                              Τούς   δικαιούχους οικοπέδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 - ΑΘΗΝΑΙ                                        περιοχης Κριαριτσίου Χαλκιδικής
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ  8613.811
'Αριθ. πρωτ. 11
ΘΕΜΑ:   Αγορά   οΐκοπεδικής   εκτάσεως  Κριαριτσίου   Χαλκιδικής — Λογαριασμοί.
Προς πλήρη ενημέρωση τών ενδιαφερομένων μελών τοΰ Συνεταιρισμού γιά τήν πραγματοποίηση τής αγοράς τής αναφερομένης στο θέμα οίκοπεδικής εκτάσεως, γιά τήν παρούσα φάση τών διαδικασιών γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ τελικού σκοπού και γιά τήν κατάσταση τών σχε¬τικών λογαριασμών, γνωρίζονται τά εξής :
1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο τού Συνεταιρισμού, κατώρθωσε νά ξεπεράσει δλα τά εμπόδια και νά διεξαγάγει επιτυχώς όλες τις διαδικασίες στά αρμόδια Υπουργεία και στις περιφερειακές υπηρε¬σίες τού Δημοσίου και τής τοπικής αυτοδιοικήσεως και νά καταλήξει στις 18-6-1981 στήν υπογραφή οριστικών Συμβολαίων αγο¬ράς τοϋ αγροκτήματος Κριαριτσίου Σιθωνίας Χαλκιδικής, μαζί μέ τούς Συνεταιρισμούς, Μηχανικών και Υπομηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος.
Ό Δικός μας Συνεταιρισμός έγινε κύριος τοΰ 55ο ]ο τοΰ συνόλου τής εκτάσεως μέ αποτέλεσμα νά ικανοποιήσει 1650 μέλη, ήτοι τό σύνολο τών δηλωσάντων.
Κάθε ένα άπό τά άνωτέρο) 1650 μέλη είναι κύριο και κάτοχο μιάς ιδανικής οΐκοπεδικής μερίδας, ή έκταση και ή θέση τής οποίας θά καθορισθεί μέ τήν ολοκλήρωση τοΰ οικιστικού σχεδίου και μέ τήν κλήρωση πού θά γίνει στή συνέχεια.
2.    Μέ τήν υπογραφή τών οριστικών συμβολαίου τό Διοικητικό Συμ¬βούλιο έκανε όλες τις ενέργειες γιά τήν ένταξη τής περιοχής στο οικιστικό σχέδιο, το όποιο συντάχθηκε άπό τό Υπουργείο Οικισμού και εγκρίθηκε άπό τά Υπουργεία Συντονισμού και Γεωργίας τών οποίων οί σχετικές εγκριτικές αποφάσεις περιήλθαν στο Υπουργείο Οικισμού τήν 12-10-1981.
Τό Υπουργείο Οικισμού έπρεπε μετά τις εγκριτικές αποφάσεις τών Υπουργείων Συντονισμοΰ και Γεωργίας νά αποστείλει τό οι¬κιστικό σχέδιο τής Σιθωνίας Χαλκιδικής στους Δήμους και τις Κοινότητες τής περιοχής γιά τήν υποβολή τυχόν ενστάσεων τών ενδιαφερομένων.
Λόγω τών εκλογών ή κοινοποίηση δέν έγινε και ό νέος Υπουργός πού ανέλαβε κράτησε προσωρινά όλες τις εκκρεμείς αποφάσεις γιά μελέτη και έλεγχο άπό ειδική επιτροπή στήν όποια, έχει παραπέμψει, τά θέματα τών Συν]σμών.
 
Τώρα βρισκόμαστε σε αναμονή τών εξελίξεων μέχρι τέλους Φεβρουα-ρίου κατά τις πληροφορίες τών αρμοδίων και πιστεύουμε ότι σύν¬τομα θά αποσταλεί στους Δήμους και τις Κοινότητες τό εγκε¬κριμένο πλέον οικιστικό σχέδιο.
3.    Μετά τήν κοινοποίηση τοΰ ανωτέρω σχεδίου και τήν οριστικοποίηση ό Συνεταιρισμός θά προβεί στη σύνταξη τών μελετών ρυμοτομήσεως και τήν πραγματοποίηση τών αναγκαίων έργων υποδομής και έν συνεχεία στ)] διανομή τών οικοπέδων στά δικαιούχα μέλη.
4.    Γιά τήν αγορά τοΰ κτήματος εΐσεπράχθησαν 50.000 δραχμές άπό κάθε μέλος ήτοι (1.650Χ 50.000) =82.500.000 δραχμές. Από τό ποσόν αυτό κατεβλήθησαν στους πωλητάς 71.500.000 δραχμές και 6.481.360 γιά φόοο, συμβολαιογραφικά κ.λ.π. έξοδα ήτοι συ¬νολικά 77.981.360 δραχμές (71.500.000 + 6.481.350) και τό υπόλοιπο ποσόν τών 4.518.640 δραχ. κατατέθηκε σέ ειδικό έπί προθεσμία λογαριασμό στήν Αγροτική Τράπεζα και αυξήθηκε μέ τούς τόκους μέχρι τής 31-12-19-11 σέ 8.135.688 δραχμές. ʼπό τά ανωτέρω και τό λεπτομερή πίνακα εσόδων και εξόδων πού παρατίθεται, προκύπτει ή νοικοκυρευμένη διαχείριση τών χρημά¬των τών μελών τοΰ Συνεταιρισμού, γιά τ/]ν αγορά τοΰ κτήματος Κριαριτσίου.
Επίσης πρέπει νά ληφθούν υπόψη και τά έξης :
α) Οί λογαριασμοί αφορούν μόνο τήν κίνηση τών 50.000 δραχμών πού κατέθεσε κάθε μέλος γιά τό Κριαρίτσι —Χαλκιδικής.
β) Τό ποσόν αυτό έχει διατεθεί στο μέγιστο ποσοστό, γιά τήν πραγματοποίηση τής αγοράς και κανένα άπό τά μέλη δέν μπορεί νά εγείρει αξιώσεις έπ' αυτού.
γ) "Οσοι έχουν συμμετάσχει στήν ανωτέρω αγορά δέν μπορούν νά διαγραφούν ή νά παραιτηθούν κ.λ.π. τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
5.    Κρίνεται σκόπιμο νά τεθεί υπόψη σας, ότι άπό τής διεξαγωγής τής τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως και τών αρχαιρεσιών, γιά τήν ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας συνάδελφος υπέβαλε ένσταση κατά τής έγκυρότητος τής Γενικής Συνελεύσεως και τό χειρότερο δέν προσήλ.θε νά υποστηρίξει τήν ένσταση του, μέ αποτέλεσμα νά αναβληθεί και τέλος νά απορριφθεί. "Ηδη τρέχει ό χρόνος τοΰ δικαιώματος υποβολής ενστάσεως κατά τής απορριπτικής αποφάσεως. Συνέπεια τής ενεργείας αυτής ήταν νά δεσμευθεί τό Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο γιά τήν λήψη ορισμένων αποφάσεων αποφασιστικής σημασίας, γιά τήν προώθηση τών ζωτικών θεμάτων   τοΰ Συνεταιρισμού.

ΜΕ ΕΝΤΟΑΗ Του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ό Γενικός Γραμματέας    Ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ       ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ʼντ]ρχης    Ταξίαρχος έ. ά.