Ανακοίνωση 19-1-1979

Ανακοίνωση  19-1-1979
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός   ΑΞ]ΚΩΝ-ΑΝΘ]ΣΤΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΣΠΕ                                     Κατεπείγουσα
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 36-ΑΘΗΝΑΙ (Τ.Τ. 104)        Αθήνα-., 19 Ιανουαρίου 1979
Τηλέφωνον 8236.361
ΠΡΟΣ:  "Απαντα  τά  μέλη του Συνεταιρισμού.

Αριθ. πρωτ. 4 Συνεταιρισμού.

                                                                            ΑΝΑΚΟIΝΩΣIΣ
ΘΕΜΑ: «Αγορά δασοκτήματος Κριαρίτσι—Σιθωνίας—Χαλκιδικής).
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, φέρει εις γνώσιν των μελών του τά κάτωθι:
                                                                     ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
"Οπως είναι γνωστό, τό Διοικητικό Συμβούλιο μέ έγκριση τής Γενι¬κής Συνελεύσεως και συνεπές προς τις διατάξεις τοϋ Καταστατικού, προέβη στις κατωτέρω διαδικασίες γιά την αγορά τής εκτάσεως πού αναφέρεται  στό θέμα.
1.    "Ελαβε μέρος στον ένεργηθέντα διαγωνισμό στην Ιερά Μονή Αγίου
Παύλου Αγίου "Ορους την 4-11-1978, στόν όποιο προσέφερε τό ποσόν τών 120.000.000 δραχμών, πλην δμως έμειοδότησε έναντι τοϋ Οικοδομικού Συνεταιρισμού τών Μηχανικών Κοζάνης.
2.    Ό ανωτέρω διαγωνισμός λόγω αντιπροσφορών πού έγιναν μετά την λήξη του ακυρώθηκε και αποφασίστηκε επανάληψη γιά την 18-11-1978.
Στον νέο διαγωνισμό επήλθε ομοφωνία μεταξύ τών τριών ενδιαφε-ρομένων Συνεταιρισμών (Χωροφυλακής, Πολιτικών Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος) γιά την αγορά τής εκτάσεως από κοινού προς αποφυγή αυξήσεως τής τιμής ύπερμέτρως εκ τοΰ ανταγωνισμού.
Ή συμφωνία αυτή, έγινε δεκτή από τήν Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου, ή οποία έδέχθει νά πωλήσει τήν έκταση έξ αδιαιρέτου στους τρεις Συνεταιρισμούς.
3.    Διά τήν υλοποίηση τής συμφωνίας αποφασίστηκαν:
α. Ή Χωροφυλακή νά λάβει τά 55 % τής όλης εκτάσεως, Οί Μη¬χανικοί τό 25% και οι Τραπεζικοί τό 20%.
β. Ή διανομή τών οικοπέδων νά γίνει διά κληρώσεως έπί τοϋ συνόλου, μέ βάση τά ανωτέρω ποσοστά και ανάμικτα.
γ. Ή συμμετοχή στις δαπάνες νά γίνει σύμφωνα μέ τά ποσοστά έκαστου Συνεταιρισμού και
δ. ΟΊ αποφάσεις γιά κάθε ενέργεια θά λαμβάνονται άπό κοινοΰ μεταξύ ολων τών Συνεταιρισμών κ.λ.π.
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ
Σύμφωνα μέ τά υπάρχοντα έγγραφα και τις μετρήσεις, προκύπτει δτι ή έκταση έχει έμβαδό μέχρι 13.000 στρεμμάτων οπωσδήποτε δμως οχι λιγότερο άπό 10.000 στρέμματα. Βρέχεται άπό θάλασσα έπί εκτά¬σεως 7 χιλιομέτρων περίπου. Είναι λοφώδης και καλύπτεται κυρίως άπό θάμνους. "Εχει χαρακτηρισθεί ώς δασόκτημα.
'Από υπολογισμούς ο'ι όποιοι έγιναν άπό Μηχανικούς, ή έκταση αύτη ρυμοτομουμένη μπορεί νά άποδόσει περίπου 3.000 μερίδες (οικόπεδα) εκτάσεως ουχί κατωτέρας τοΰ ενός στρέμματος.
Βάσει τών ποσοστών συμμετοχής ό δικός μας Συνεταιρισμός δικαιούται τό 55 ο]ο ήτοι 1.650 μερίδες.
Ή διανομή αυτών θά γίνει σε ισάριθμα εγγεγραμμένα μέλη τοΰ Συ-νεταιρισμού τά όποια έδήλωσαν συμμετοχή κατά σειρά έγγραφης στο Μητρώο τοΰ Συνεταιρισμού.
Διευκρινίζεται δτι ό αριθμός τών μερίδων δπως και τό εμβαδόν αυτών δεν είναι οριστικά και θά έξαρτηθοΰν άπό τούς περιορισμούς πού θά τεθοΰν άπό τά αρμόδια Υπουργεία πού θά εγκρίνουν τήν οικοπεδο¬ποίηση και τό Οικιστικό Σχέδιο.
                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Τό τίμημα τής εκτάσεως, ανέρχεται στο ποσόν τών 130.000.000 δραχμών.
Ό Συνεταιρισμός Χωροφυλακής συμμετέχει μέ τά 55% ήτοι 71.500.000 δραχμές βάσει τών ανωτέρω δεδομένων κάθε μερίδα επιβα¬ρύνεται μέ 43.500 δραχμές και μέ τά έξοδα μεταβιβάσεως ανερχόμενα περίπου στο 13%, φθάνει τις 50.000 δραχμές περίπου.
"Εκαστο μέλος υποχρεούται νά καταβάλει τό ανωτέρω ποσόν, ευ¬θύς ώς ζητηθεί άπό τον Συνεταιρισμό εις ολόκληρο.
Σέ περίπτωση μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών μερίδων, γιά τούς λόγους πού αναφέρονται στήν προηγουμένη παράγραφο, γεγονός πού θά έχει σάν συνέπεια τήν αύξηση τής τιμής αυτών, ο'ι δικαιούχοι θά αναλάβουν τήν υποχρέωση καταβολής τής έπί πλέον αξίας.
Εις περίπτωση μή πραγματοποιήσεως τής υπογραφής τών οριστι¬κών Συμβολαίων τά κατατεθέντα χρήματα θά επιστραφούν στους δι¬καιούχους.
Ό ειδικός λογαριασμός τής Τραπέζης στον όποιο θά κατατεθούν τά ανωτέρω ποσά θά γνωσθεϊ διά σήματος μέ τό όποιο θά κληθοΰν τά μέλη γιά τήν κατάθεση.
Επειδή είναι ενδεχόμενο μέ τις υποβληθείσες καταστάσεις, νά έχουν προκύψει σφάλματα ώς προς τις προθέσεις τών αναφερομένων σ' αυτές, σ' δτι άφορα στήν συμμετοχή τους στήν αγορά, παρακαλούνται τ' εγ¬γεγραμμένα μέλη πού έχουν δηλώσει τήν αγορά μιας ή περισσοτέρων μερίδων, νά υποβάλουν υπεύθυνο δήλωση, ώς το προσηρτημένο υπόδειγμα, μέσω τών Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής, τό ταχύτερο δυνατό, διά τών οποίων θά αναλαμβάνουν τήν ανωτέρω δέσμευση.
Οι δηλώσεις πρέπει νά περιέλθουν στον Συνεταιρισμό μέχρι τήν 20 Φεβρουαρίου 1979.
                                                                ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Πρόθεση και τών τριών Συνεταιρισμών είναι ή άμεση αξιοποίηση τής εκτάσεως, επομένως οΊ εργασίες Οά αρχίσουν αμέσως μετά την υπο¬γραφή τών οριστικών Συμβολαίων.
Ή δαπάνη αξιοποιήσεως θά βαρύνει τούς άγοραστάς κατ' αναλο¬γία. Τό ύψος τής δαπάνης αυτής υπολογίζεται κατά προσέγγυση στο ποσό τών 100.000.000 δραχμών διαιρουμένου διά τοϋ αριθμού τών μερίδων.
                                                                              Ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ.
                                                                               ΦΩΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
                                                                                      ΣυνταγματάρχηςΈκ του   Τυπογραφείου Χωροφυλακής
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞ]ΚΩΝ—ΑΝΘ]ΣΤΩΝ ΝΩΡ]ΚΗΣ—ΣΠΕ

                                                                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ό υπογεγραμμένος (1.)     (2)    (3),   
μέλους τοϋ Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, λαβών γνώση της ύπ' άριθ. πρωτ. 4 άπό 19-1-1979 ανακοινώσεως τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής δηλώ ύπευθύνως και εν γνώσει τών συνεπειών τοϋ Νόμου περί ψεύδους δηλώσεως ότι :
α. Αποδέχομαι τήν απόκτηση μιας οΐκοπεδικής μερίδος άπό τό δασόκτημα πού θά αγορασθεί άπό τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό στήν περιοχή Κριαρίτσι—Σιθωνίας—Χαλκιδικής, εκτάσεως ίσης μέ εκείνη πού θά καθορισθεί άπό τό Οικιστικό Σχέδιο.
β. Αποδέχομαι τήν καταβολή τοϋ ποσοΰ τών 50.000 δραχμών έφ άπαξ και μέσα στά χρονικά πλαίσια πού θά καθορίσει ό Συνεταιρισμός, ώς αντίτιμο τής Οίκοπεδικής μερίδος και τών επιβαρύνσεων μεταβιβάσεως τής εκτάσεως στον Συνεταιρισμό, στον ειδικό λογαριασμό τραπέζης πού θά ορίσει ό Συνεταιρισμός.
γ. Αποδέχομαι τήν καταβολή κάθε δαπάνης, ή όποια θά ανακύψει στο μέλλον γιά τις εργασίες αξιοποιήσεως τής εκτάσεως.
δ. Αποδέχομαι τήν καταβολή συμπληρωματικώς τής έπί πλέον άξιας τοΰ οικοπέδου, ή οποία ενδέχεται νά ανακύψει άπό τήν αύξηση τής εκτάσεως αύτοΰ.
   Έν    τή    1979
Ό Ύπευθύνως Δηλών
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Διά τό γνήσιο τής υπογραφής.
Έν    τή    1979
Ό Διοικητής (Τ.Σ. υπογραφή)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1) Επώνυμο—"Ονομα—"Ονομα Πατρός
2) Βαθμός—Υπηρεσία εις ήν υπηρετεί ή Διεύθυνσις κατοικίας έπί αποστράτων. 3) Α.Γ.Μ.Σ.Χ. (έπί αποστράτων, άνευ αριθμού Μητρώου).