Ανακοίνωση 18-3-1989

Ανακοίνωση 18-3-1989
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ    Αθήνα, 18 Απριλίου 1989
Ευπόλιδος 12 Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑΙ
Αριθμός Πρωτ:12
                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

                                                                             ΠΡΟΣ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ο. Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡ.ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΡΙΑΡΙΤΣΙΟΥ
 


Αγαπητοί φίλοι,

Την 27-3-1989 πραγματοποιήθηκε    η Γενική Συνέλευση των μελών» του Ο. Σ. στη  οποία έγινε ενήμέρωση   των μελών επί γενικών και ειδικών θεμάτων του Ο.Σ. και ελήφθησαν αποφάσεις . Επειδή σε άμεση προτεραιότητα είναι το θέμα της ολοκληρώσεως τωνδιαδικασιών και. αξιοποιήσεως της εκτάσεως του Κριαριτσίου, κρίναμε  σκόπιμο να σας αποστείλουμε την παρούσα επιστολή προς ενημέρωση αφ'ε νός και. των απόντων από την Γ. Σ.και. αφ'ετέρου για την παροχή όιευκρινήσεωαν και πληροφοριών» για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ,ειδικώτερα:
1.    Οπως αναφέρθηκε και στη Γ.Σ. το Δ.Σ. κατόρθωσε μετά από επίπονες ποο-σπάθειες και. αγώνες ενώπιον των» αρμοδίων αρχών να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και. να προοήθήσεί. τις διαδικασίες αξιοποιήσεως της πεοιοχής του Κριαριτσίου.Σήμερα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αρχικώς υποβλήθηκαν και εν συνεχεία με υποδείξεις των αρμοδίων συμπληρώθηκαν ,βρίσκονται κατατεθιμένα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τυγχάνουν μελέτης από τις καθ'ύλη Διευθύνσεις και Τμήματα του Υπουργείου.
Η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν εφ'όσον δεν υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο εμπόδιο να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα και το θέμα να παραπεμθεί στην αρμόδια επιτροπή,για λήψη αποφάσεως για την οικιστική καταλληλότητα της πεοιο-χής.Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος αρνητικής απόφασης.
2.    Εκτός των ανώτέρω διαδικασιών με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των συνεργαζομένων και  των συνιδιοκτητών Οικοδομικών Συνεταιρισμών α)ανατέθηκε η εκτέλεση μελέτης αντιπυρικής προστασίας και πολλαπλης, χρήσεως  (ανάπλαση ευρύτερης περιοχής κλπ.)η πρώτη φάση της οποίας έχει περατωθεί  και έχει υποβληθεί η μελέτη προς έγκριση. β)Ανατέθηκε η τοπογράφηση της περιοχής με δημοπρασία για τη σύνταξη τοπογ-ν-Λιφικών διαγραμμάτων  κλίμακος 1:500,1:1000,1:2000και  1:5000 που είναι απαραίτητα τόσο για τη υ,ελέτη αναπλάσεως της περιοχής όσο κυρίως για τη σύνταξη της Πολεοδομικής μελέτης.Η μελέτη αυτή είναι εν εξελίξει καιθα παραδοθεί στους Ο.Σ. μέχρι τέλος Ιουνίου 1989.
3.        Ηδη άρχισαν οι   προεργασίες για τη σύνταξη των διακηρύξεων με τις προδιαγραφές για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών οι οποίες θα ποαγματοποιηθούν ευθύς ως χορηγηθεί η άδεια Οικιστικής καταλληλότητας.
 Οι μελέτες αυτές που  θα απαιτηθούν είναι:
α)Η Πολεοδομική μελάτη
β)Οδοποιοίας
γ)Βιολογικού καθαρισμού
δ)Αποχετεύσεως
ε) Υδρεύσεως
στ)Ηλεκροφοτήσεως
ζ )Τηλεφωνικών επικοινωνιών

Οπως αντιλάμβάνεται κανείς πρόκειται για μια ολόκληρη σειρά μελετών χωρίς τις οποίες δεν απορεί  να εγκριθεί η πολεοδόμηση της εκτάσεως.Σ' ότι αφορά τη μορφή του οικισμού ,την έκταση των οικοπέδων,  τον τύπο των οικιών κλπ.  είναι θέματα προς    μελέτη      και τελούν σε συνάρτηση με τα ισχύοντα από απόψεις Νομοθεσίας και Πρακτικής.
Πάντως θα επιδιωχθεί η διανομή των οικοπέδων των οποίων μέγιστο εα3α-δό δεν θα είναι μεγ-λότερο από τα ΙΟΟΟμ.
γ) Μετά απο την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης θα ανατεθεί η εκτέλεση των έργων υποδομής ,     εξέλιξη και η ταχύτητα των οποίων θα εξαρτηθούν κατά κύοιο ,λόγο από την οικονομική ανταπόκριση των Ο.Σ. και από τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως  περισσοτέρων τεχνικών συγκροτημάτων ταυτοχρόνως . Πάντως όπως λένε οι τεχνικοί   ιο έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία τριετία από της εγκρίσεως της Οικιστικής καταλληλότητας.
4.      Κατά ένα χόνδρικό υπολογισμό της αξίας των υπό σύνταξη μελετών και των υπό εκτέλεση  έργων κλπ. το κόστος κατά οικόπεδο θα φθάσει το ποσό των 300.000    δραχμών . Η Γ.Σ.   αποφάσισε και ενέκρινε τα κατωτέοω:
1) Ενέκρινε τηναύξηηση της ετήσιας εισφοοάς σε 500 δραχμές.
2)Ενέκρινε   την ενοικίαση Γραφείων  και την    πρόσληψη προσωπικού για τις αυάγκες του Γοαφείον .
3) Ενέκρινε την έκτακτη  εισφορά των μελών ύψους 1ΟΟ.000 δρχ για το έτος 1989 ως αρχή για τη συγκέντρωση χρημάτων προς αντιμετώπιση των δαπανών για την σύνταξη των μελετών     και την εν συνεχεία εκτέλεση των έργων .Το Δ.Σ. είχε    προτείνει ωεπρώτη δόση το ποσό των 200.000 δρχ,ώστε να κατανεμηθεί καλύτερο   τό όλο ποσό  πού θα απαιτηθεί στα επόμενα χρονια.
Το άπόφασίσθέν ποσό των 100.000 δραχμών θα καταβληθεί από κάθε δικαιούχο οικοπέδων και για  κάθε μία μερίδα χωριστά σε τέσσερις ισόποσες δόσεις
των 2500δρχ.  έκαστη ως εξής:
α)  Δραχμές    25. 000 μέχρι την (30-6-1989),
β)     "    25.000    "       " (31-8-1989)
γ)     "    25.000     "       " (31-10-1989)
5)     "    25.000    "'     " (31-12-1989)
Οσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν το ανωτέρω ποσό των 100.000 σε μία δόση μέχρι  31-8-1989 ή δύο δόσεις των 50.000 εκάστη μέχρι 31-6-89 την πρώτη και μέχρι την 31-10-89 τη δεύτερη.Τα ανωτέρω ποσά θα κατατίθενται στον υπ'αριθ.  03-2976 ειδικό λογαριασμό της Γ. Τράπεζας  Υποκατάστημα Μάρνης
στο λογαριασμό ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ και όπου δεν υπάρχει η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω οποιδήποτε Υποκαταστήματος Εθνικλής Τραπέζης
Αντίγραφο της αποδείξεως καταθέσεως να υποβάλλεται στον Ο.Σ.για την ενημέρωση της καρτέλλα,   κάθε μέλους    και τη άσκηση του επιβαλλομένου ελέγχου των λογαριασμών στην Γράπεζα.Τα κατατιθέμενα ποσα  θα τοκίζονται με ευνοϊκούς όρους σύμφωνα με την συμ¬
φωνία μαςκαι το ισχύον επιτόκιο Ταμιευτηρίου

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.      Γιο τη μεταβίβαση της μερίδας απαιτούνται- τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά. Γνωρίζεται ότι η προθεσμία για την μεταβίβαση της μερίδας με απλή δήλωση των   ενδιαφερομένων ισχύει μέχρι δύο χρόνια από την έγκριση της Πολεοδομικής -Λετης.
Εφ'όσον όμως ο δικαιούχος δεν δύναται  να ανταποκριθεί    στις οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την αξιοποίηση του κτήματος πρέπει να μεριμνήσει για την  μεταβίβαση της μερίδας του ώστε να προχωρήσει ο Ο.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ο.Σ.  θα ενεργήσει σύμφωνα μετα άρθρα 15,16 και 13    του Καταστατικιού  .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
1.    Αίτηση  των κληρονόμων.
2.    Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 τωνκληοονόμων με την οποία να ορίζεταα. ένας εξ'αυτών ως δικαιούχος.
4.    Διαθήκη   (εφ'όσον ο  Θανών είχε συντάξει).

ΔΑΙΟΛΟΓΒΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ.
1.    Αίτηση του δικαιούχου μέλους
2.    Υπεύθυνη δήλωση     του Νόμου 105 του μεταβιβάζοντος στην οποία θα δηλώνει ότι μεταβιβάζει  την δικαιούμενη μερίδα του.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 του αποδέκτη στην οποία αυτός θα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή        /α του Ο.Σ.Επίσης    να δηλώνει ότι δεν είναι μέλος σ'άλλο Ο.Σ.    , και στερείται παραθεριστικής κατοικίας.
3.    Τα νέα γραφεία του Ο.Σ.  βοίσκονται στην οδό Ευπόλιδος 12 όροφος2 (στο Παλαιό Δημαρχείο).Λειτουργούν καθημερινώς από τις ώρες 10.00-13.00 Τηλεφωνική σύνδεση προς το παρόν δεν υπάρχει .Αναμένεται  να πραγματοποιηθεί σύντομα.
Γ.    Ανταποκρινόμενο σεεπιθυμία πολλών μελών, μας το Δ.Σ. αποφάσισε να προγραμματίσει τριήμερη εκδρομή στο κτήμα Κριαρίτσι. Η πραγματοποίηση θα γίνει  από 25 έως 23 Μαίου και θα συνδυαστεί με ψυχαγωγικό και μορφωτικό πρόγραμμα.Το κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 7.οοο δοχ.κατά άτομο και θα περιλαμβάνεται σ'αυτό:Το αντίτιμο του τουριστικού Λεωφορείου και δύο διανυκτερεύσεις στην θεσσαλονίκη με πρωινό.Πληροφορίες   και δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο Γραφείο του Ο.Σ.
Με τη ευκαιρία το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σ'όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

                                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας
                                          Νικ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ                                        Φ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
                                                    Ταξίαρχος ε.α.                                                    Ταξίαρχος ε.α.