Ανακοίνωση 16-12-1991

Ανακοίνωση  16-12-1991
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός                                                                            Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1991
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ευπόλιδος 12 Τ.Κ. 105 52 ΤΗΛ 3212 687
ΑΘΗΝΑΙ

Αγαπητέ κύριε Συνάδελφε,
Οπως θα έχετε πληροφορηθεί,στις εκλογές για την ανάδειξη  νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου που έγιναν την 26-6-1991 μία ομάδα συναδέλφων,οργανώθηκε και  επεχείρησε  να αντικαταστήσει  το σύνολο των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,με μέλη του Ο.Σ τα οποία ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν επιδείξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την τύχη  του Οικοδομικού Συνεταιρισμού και  επομένως εστερούντο παντελώς γνώσεων και εμπειρίας.
Οι ανωτέρω κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων αλλά και  κατά την διαδικασία των εκλογών από άγνοια αλλά και λόγο  της αγωνίας  να κερδίσουν τις  εκλογές με κάθε τρόπο,παραβίασαν κατά τρόπο έκδηλο και σαφή βασικές διατάξεις του Π.Δ.  93/87 και  του Καταστατικού του Ο.Σ.  Για όλα αυτά οι εκλογές της  26-6-1991 ακυρώθηκαν από την Δικαιοσύνη και  θα επαναληφθούν. Ελπίζεται ότι σ'αυτές τις  εκλογές θα πριτανεύσει  η  ευπρέπεια και  η συναίσθηση της  ευθύνης,ώστε και οι  εκλογές  να διεξαχθούν ομαλά και  το αποτέλεσμα να είναι αδιαμφισβήτητο.
Πέρα όμως από τα ανωτέρω οι συνάδελφοι αυτοί ενώ ενώπιον της Γενικής  Συνελεύσεως δεν έλαβαν το λόγο,για να ασκήσουν κριτική  επί  των δραστηριοτήτων του Διοικητικού και  του Εποπτικού Συμβουλίου, για να υπάρξει απάντηση και διάλογος,στο παρασκήνιο επεδόθηκαν στη διάδοση απαραδέκτων φημών και κατηγοριών κατά των μελών του Δ.Σ και  του Ε.Σ με σκοπό να προκαλέσουν δυσμενείς  εντυπώσεις  εις  βάρος αυτών και  να προσβάλουν την τιμή και  την υπόληψη τους.Οι διαδόσεις δε αυτές δυστυχως συνεχίζονται  μέχρι  σήμερα.
Επειδή όλα αυτά είναι απαράδεκτα να εκστωμίζονται κατά εντίμων συναδέλφων, οι οποίοι  εργάσθηκαν και  εργάζονται με αφοσίωση για τα θέαατα του Ο.Σ ακόμη και  σε εποχές  που ουδείς  ενεφανίζετο για να συμπλήρωσειτο ψηφοδέλτιο    για το Δ.Σ και  το Ε.Σ και  επειδή  η διάδοση γίνεται ύπουλα και  δια του ψιθύρου ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα αντιλόγου, τα μέλη του Διοικητικού και  του Εποπτικού Συμβουλίου αποφάσισαν να ενημερώσουν τους  συναδέλφους  για να έχουν ορθή  κρίση και   να μη γίνονται παθητικοί  δέκτες  κακόβουλων και  συκοφαντικών διαδόσεων.
 1.     ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:
Το Διοικητικό και  Εποπτικό Συμβούλιο  του Ο.Σ αναδείχθηκε από τις αρχαιοεσίες  του έτους  1988,οι οποίες διεξήχθησαν με κοινό ψηφοδέλτιο, βάσει   των σταυρών  προτιμήσεως  που  έλαβαν οι αναγραφόμενοι, σ'αυτό.  Στις  εκλογές αυτές  τα τρία από τα επτά μέλη του Δ.Σ και  το ένα από τα τρία μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου,εκλέχθηκαν για πρώτη φορά.Το ίδιο συνέβαινε σ'όλες σχεδόν τις  εκλογές όπου η ανανέωση των μελών έφθανε και μέχρι  το 50% χωρίς κανένα πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.
Το σύστημα αυτό της  εκλογής  των μελών των Συμβουλίων από ΚΟΙΝΟ ψηφοδέλτιο έχει  τα εξής πλεονεκτήματα:
α)    Η Γ.Συνέλευση  έχει  πλήρη  ελευθερία να επιλέξει μόνον εκείνους  που θε¬ωρεί  ικανούς  να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του Ο.Σ και δεν βρίσκεται μπροστά σε διλήμματα π.χ.  μέσα στους καλούςνα περιλάβει και μη ικανούς ή  να αποκλείσει  ικανούς διότι συμμετέχουν στο  ίδιο ψηφοδέλτιο και  μη ικανοί  ή μη ενδεχομένως αρεστοί.
β)    Αποκλείονται  οι  ομαδοποιήσεις,διότι  η Γ.Συνέλευση με τις ατομικέτ προτιμήσεις  που δείχνει αποκλείει  τέτοιες δυνατότητες.
γ)    Οι  εκλεγόμενοι  για το Διοικητικό και  το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχουν μεταξύ τους σύνδεση κι  έτσι ο έλεγχος  εξασφαλίζεται καλύτεοα.
Το κλειστό ψηφοδέλτιο που επέβαλαν οι συνάδελφοι, ανατρτέπει όλα τα ανωτέρω και  ευνοεί  την κατάληψη της Διοικήσεως από ομάδες,μετά από προσυνενόηση και συνεργασία για να κερδίσουν τις  εκλογές.Επομένως το Εποπτικό και  Διοικητικό Συμβούλιο    θα διενεργούν τον  έλεγχο κατά συμφωνία.
Για τους ανωτέρω λόγους αλλά και  για καθαρά λόγους τάξεως και  ευπρεπείας στο χώρο το δικό μας,δεν επιτρέπονται αντιπαλότητες και συγκρούσεις μεταξύ ομάδων,αφού άλλωστε  πρέπει  να θεωρείται δεδομένο ότι ο καθένας  προσφερόμενος  να εργασθεί για τον Ο.Σ δεν αποβλέπει παρά μόνο στην εξυπηρέτηση  των σκοπών του,με θυσία του χρόνου του και με εφόδιο ις γνώσεις και  την πείρα του.
 2.     ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟ Γ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:
Ο Ο.Σ. στεγαζόταν στον  πέμπτο  (5ο)  όροφο του κτηρίου του Αρχηγείου επί  της Αριστοτέλους.Ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος πρώτον λόγω αποστάσεως από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεύτερο λόγω των διαδικασιών  που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες  για την είσοδο πολιτών σ'αυτές .
Το  1987 ο Ο.Σ απευθύνθηκε  εγγράφως  στο Αρχηγείο τηςΕλληνικής Αστυνομίας και  ζήτησε  να του παραχωρηθεί  χώρος στο υπόγειο του κτιρίου επί  της  Ιουλιανού,ο οποίος  είχε ξεχωριστή  είσοδο    και μπο¬ρούσε  να ανακαινισθεί  και  να εξυπηρετήσει  τις ανάγκες  του Ο.Σ.  Ο χώρος δε αυτός  είχε και  το  πλεονέκτημα εξυπηρετήσεως από  τον Ηλεκτρικό.Το Αρχηγείο για δικούς του λόγους μας απήντησε αρνητικώς.Υστερα από αυτά το θέμα τέθηκε στη  Γ.Συνέλευση    η οποία ενέκρινε  την  ενοικίαση Γραφείων.
3.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Οπως ορίζει το Καταστατικό η  ενημέρωση των μελών γίνεται ως  εξής :
α)    Μέσω των Γ.Συνελεύσεων που συγκαλούνται μία φορά το χρόνο. 3)    Μέσω των ανακοινώσεων που στέλνονται σ'όλα τα μέλη μία προ των Γ.Συ¬νελεύσεων  (  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  )  και  μία μετά από τη  Γ.Συνέλευση,προς ενημέρωση όλων των μελών επί  όσων αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, γ)    Με ειδικές ανακοινώσεις όταν συντρέχει λόγος.
δ)    Με ατομικές    επιστολές για ατομικές υποθέσεις και  εκκρεμότητες των μελών.
ε)    Με άμεση  επικοινωνία των μελών    με τα Γραφεία του Ο.Σ είτε δι'αυτο-προσώπου προσελεύσεως  είτε δια του τηλεφώνου.Για το σκοπό αυτό το Γρα¬φείο λειτουργεί  καθημερινώς από την 09.00 ώρα μέχρι  την 13.00.
Επομένως όσοι  επιθυμούν να έχουν ενημερότητα μπορούν να την έχουν όποτε θέλουν με όλους τους ανωτέρω τρόπους.
4.    ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ  ΜΕΡΙΔΕΣ:
Επειδή ο δικός μας Ο.Σ  προϋπήρχε του Νόμου 1337/1982 και  των μετέπειτα Π.Δ  17/84 και  93/87 του αναγνωοίσθηκε  η  διπλή υπόσταση δηλαδή  να είναι Αστικός  και  Παραθεριστικός.Στον Αστικό ανήκουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μέχρι  της  εγκρίσεως του  νέου Καταστατικού την 29-4-1988 Στον Παραθεριστικό Ο.Σ ανήκουν όσοι  είχαν δηλώσει συμμετοχή στην αγορά του Δασοκτήματος Κριαρτιτσίου.Αυτοί  ήταν και  παραμένουν 1650.  Για την ιστορία αναφέρεται ότι όσοι δήλωσαν τότε,δικαιώθηκαν όλοι.Οι δικαιούχοι στο Κριαρίτσι συμμετέχουν με μία μόνο οικοπεδική μερίδα,διότι  το παλιό Καταστατικό του Συνεταιρισμού δεν επέτρεπε την συμμετοχή με δεύτερη με¬ρίδα.  Ο αριθμός αυτός των 1650 δεν επιτρέπεται  να αυξηθεί διότι τούτο απαγορεύεται από το Π.Δ 93/1987.
Επειδή σ'άλλους Ο.Σ υπήρχαν μέλη τα οποία είχαν περισσότερες από μια μερίδες στο Π.Δ 93/1987  περι£λήφθει διάταξη  που ορίζει ότι αυτά τα μέλη μπορούν να μεταβιβάζουν ελευθέρως τις επιπλέον μερίδες τους.Για λόγους όμως  ίσης αντιμετωπίσεως όλων των μελών των προ της δημοσιεύσεως  του Π.Δ  17/84 υπαρχόντων Οικοδομικών Συν/σμών  το δικαίωμα μεταβιβάσεως  των Οικοπεδικών μερίδων κατά τον  ίδιο τρόπο επετράπει  και στα μελη  που  είχαν μία μόνο μερίδα  (Αρ 22  παρ.   1.γ,   εδάφιο 2  Π.Δ. 93/87)
Της  δυνατότητος  αυτής  έκαμε  και  κάνει  χρήση  το Δ.Σ  του Ο.Σ  προς διευκόλυνση μεταβιβάσεως  των οικοπεδικών μερίδων από τους  γονείς στα παιδιά τους αλλά και από μέλη σε άλλα μέλη,εφ'όσον αυτοί  έχουν  τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 14 του Καταστατικού.  Δεν αποκλείονται μέλη της  ιδίας οικογενείας  εφ'όσον έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  Να σημειωθεί ότι οι μεταβιβάσεις αυτές δεν γίνονται με μεσολάβηση του Ο.Σ.,ο οποίος απλώς  εγκρίνει  τις συναφθείσες  πράξεις μεταβιβάσεως  των ενδιαφερομένων, (  υπεύθυνες δηλώσεις).
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ
Μετά την υπέρβαση όλων  των  εμποδίων  που προβλήθηκαν για την αξιοποίηση της  εκτάσεως και μετά την αποδέσμευση του Ο.Σ με την έκδοση του Π.Δ    93/1987,και  την αναπροσαρμογή του Καταστατικού,οι εξελίξεις υπήρξαν αλματώδει ς.Το Δ.Σ  που εξελέγει  το 1988 κατόρθωσε μέσα σε μία τριετία να διεκπεραιώσει διαδικασίες για τις οποίες άλλοι Ο.Σ αγωνίζονται δεκαετίες ολόκληρες.  Ειδικότερα ανατέθηκε και αποπερατώθηκε η σύνταξτ λων των απαιτουμένων μελετών η δε έγκριση τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες θα έχει  ολοκληρωθεί  μέχρι  το τέλος του έτους.
Ετσι οι  τρεις συνεργαζόμενοι Ο.Σ μέσα στο 1992 θα ανα¬θέσουν την εκτέλεση των έργων υποδομής για να ακολουθήσει  η διανομή των οικοπέδων η οποία μπορεί  να γίνει αμέσως μετά την  πράξη  Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης.
Πρέπει  να γίνει αντιληπτό ότι  εκείνοι  θα χειρισθούν στο εξης  τα θέματα αυτά του Ο.Σ και  κυρίως την εκχώρηση  : των δικαιωμάτων της Κοινότητος, τον καθορισμό  των κοινοχρήστων και  κοινωφελών χώρων,των χώρων ειδικής  χρήσεως και  τη  διανομή  των οικοπέδων μεταξύ των Οικοδομικών Συν/σμών και  των μελών  τους,αλλά ακόμη  τη  διαπραγμάτευση  για τη  διοίκηση  του οικισ¬μού και  τη διαχείρηση της αδιάθετης  περιουσίας  των Ο.Σ  πρέπει  να έχουν την αναγκαία πείρα και  γνώση του  ιστορικού των υποθέσεων η οποία δεν αποκτάται  από τη  μία ημέρα στην άλλη.
Στην ανακοίνωση  που κοινοποιήθηκε μετά τη  Γ.Συνέλευση του Ιουνίου αναφέρονται λεπτομερώς οι μελέτες  που έχουν αποπερατωθεί κι εκείνες  που βρίσκονται σ'εξέλιξη, ως και οι  διαδικασίες  που ακολουθήθηκαν.
 6.     ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ Ο.Σ -ΔΑΠΑΝΕΣ:
Σύμφωνα με το Καταστατικό ο Ο.Σ έχει  δύο λογαριασμούς. Το Τακτικό Αποθεματικό και  το Εκτακτο Αποθεματικό.Στο Τακτικό Αποθεματικό τοποθετούνται  τα χρήματα από τις  μερίδες   (5.000)   το δικαίωμα εγγραφής (100 δρχ.)  και οι  ετήσιες  εισφορές  των μελών  (500 δρχ.).
Στο Εκτακτο Αποθεματικό κατατίθενται  τα χρήματα από τις  έκτακτες  εισφορές  για την αξιοποίηση   της  εκτάσεως  του  κτήματος ΚΡΙΑΡΙΤΣΙΟΥ  (  Μελέτες  έργα).
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού τα κεφάλαια του Ο.Σ κατατίθενται  σε αναγνωρισμένη  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Ο Ο.Σ απ'αρχής  έχει  επιλέξει  την Γενική Τράπεζα για τους  εξής λόγους:
1.    Είναι Τράπεζα του Μ.Τ.Σ - Κρατική.
2.    Μας δίνει  τον ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο με  προνομιακή μεταχείρηση.
3.    Εξασφαλίζει  πλήρη διαφάνεια και  εντιμότητα στις συναλλαγές της.
Κάθε άλλη διακίνηση των κεφαλαίων του Ο.Σ. ς και  η ελεύθερη διαπραγμάτευση στην Τραπεζική αγορά είναι  και  επικίνδυνη και επισφαλής και  επιλήψιμη.  Τα μεγάλα ποσά που συγκεντρώνονται διατίθενται για την αγορά ομολόγων ή εντόκων Γραμματειών του Δημοσίου που σήμερα έχουν την υψηλότεοη απόδοση.Σήμερα το σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων του Ο.Σ.είναι σε έντοκα Γραμμ.
Οι δαπάνες  που  πραγματοποιούνται συνοδεύονται από τις συμβάσεις και τα απαραίτητα παραστατικά.Δημοσιεύονται δε λεπτομερώς με τους πίνακες Ισολογισμού - Απολογισμού κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει όποιος έχει οποιαδήποτε απορία μπορεί να λαμβάνει εξηγήσεις προσερχόμενος στο Γραφείο του Ο.Σ.Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για την αξιοποίηση του Κριαριτσίου αποφασίζονται από τους τρείς Ο.Σ κα ελέγχονται από τρία Διοικητικά και τρία Εποπτικά Συμβούλια.
7.     ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  -  ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ:
Εχει  διαδοθεί  και  συζητείται  από τους συναδέλφους ότι  το Δ.Σ δεν κάνει  τίποτε για την εξεύοεση  νέων εκτάσεων προς ικανοποίηση  εκείνων των μελών  που δεν έχουν δικαιώματα στο Κριαρίτσι  και ότι δεν εγγράφει  νέα μέλη στον Ο.Σ.
Τα θέματα αυτά έχουν αναλυθεί σε  παλιότερες Γ.Σ με τά την  έγκριση  του  νέου Καταστατικού σ'εφαρμογή  του Π.Δ. 93/1987.
Επί του πρώτου θέματος η απάντηση δίδεται από το άρ¬θρο 2 του Καταστατικού όπου ρητά αναφέρεται ότι ο Ο.Σ έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση δύο εκτάσεων συγκεκριμένων,που είναι του Κριαριτσίου και της Σταματάς Αττικής.Κάθε άλλη δραστηριότητα του Ο.Σ εκφεύγει του σκο¬πού για τον οποίο εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Οικοδομικού Συν/σμού και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ 93/87 όπου προ¬βλέπεται  η δημιουργία νέου Ο.Σ  για την συγκεκριμένη  νέα έκταση.
Επί  του δευτέρου θέματος  εφαρμόζεται  το άρθρο 3 του Καταστατικού στο οποίο ρητώς αναφέρεται  ότι,μέλη  του Ο.Σ  είναι  όλα τα μέλη που ήταν  ενεργά προ  της  ημερομηνίας  δημοσιεύσεως  του  Π.Δ 93/87  και όπως αυτά αναφέρονται  στο Υ Π Ε ΧΩ Δ Ε  κατά  την  έγκριση  του Καταστατικού.
Επομένως απαγορεύεται,  η  έγγραφη   νέων μελών. Επιτρέπεται,  όμως  η αντικατάστα¬ση  των  ήδη υπαρχόντων με άλλα κατά τις  διατάξεις  του  Π.Δ.   93/87 με την προϋπόθεση ότι  δε  θα μεταβαλλεται  ο συνολικός αριθμός.-
Τα μέλη  του Διοικητικού και  Εποπτικού Συμβουλίου,αισθάνο¬νται  ότι  σ'όλο το διάστημα της  θητείας  τους, έπραξαν στο ακαίρέο το καθήκον τους  και  φάνηκαν αντάξιοι  της  εμπιστοσύνης  των συναδέλφων  που τους ανέδειξαν με  την ψήφο τους.Προώθησαν τα θέματα του Ο.Σ  με  ταχύτατο ρυθμό για την αξιοποίηση  της  εκτάσεως  του Κριαριτσίου,πράγμα που δεν αμφισβήτη-σαν  ούτε  τα μέλη  του Ο.Σ Κοζάνης   που  είναι  Μηχανικοί  όλων  των κατηγοριών και   είναι  κατά κύριο λόγο αρμόδιοι   να κρίνουν.Διαχειρίσθηκαν  τα οικονομικά του Ο.Σ με τάξη,διαφάνεια και  με  πνεύμα αυστηρός οικονομίας,Επέδειξαν την αρμόζουσα συμπεριφορά προς όλους  τους  συναδέλφους καιτους   παρείχαν κάθε δυνατή  εξυπηρέτηση.Κινήθηκαν σ'όλες  τις  ενέργειες  τους μέσα σπλαίσια της κειμένης  νομοθεσίας  και  του Καταστατικού.
Παρά ταύτα αισθάνονται   πικρία για την συμπεριφορά ορισμένων  συναδέλφων οι  οποίοι  χωρίς  κανένα στοιχείο ή  ισχυρό λόγο αμφισβητούν τα πάντα κατά τρόπο δημαγωγικό. Και  το χειρότερο συκοφαντούν ασύστολα.
 
Αξίζει  να αναφερθεί  η διαφορά συμπεριφοράς  που επέδειξαν τα μέλη  των λοιπών δύο συνεργαζομένων με  τον δικό μας  Συνεταιρισμό οι οποίοι  κινούνται  ακριβώς στην  ίδια τροχειά μ'εμάς διότι όλες οι αποφάσεις που άφορουν το Κριαρίτσι  είναι  κοινές  και  λαμβάνονται  ομοφώνως.Στις εκλογέ που διενήργησαν οι  Συνεταιρισμοί  αυτοί  δεν υπήρξε οποιαδήποτε αμφισβήτηση ούτε  εμφανίσθηκε κανείς ως  υποψήφιος  για το Διοικητικό ή  Εποπτικό Συμβούλιο . Αντίθετα εκφράσθηκε  η  επιθυμία όλων,τα υπάρχοντα Συμβούλια  να ολοκληρώσουν το  έργο που έχουν ανάλαβει -Ετσι  οι  Γ. Σ. επανεξέλεξαν όλα τα μέλη  των παλιών Διοικητικών  και  Εποπτικών  Συμβουλίων.-

                                              ΓΙΑ ΤΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΚΑΙ   ΕΠΟΠΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
               ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ    ΝΙΚ.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤ
                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΦΩΤ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     Ε.Σ.