Ανακοίνωση 13-4-1984

Ανακοίνωση  13-4-1984
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ   
                                                                                                                                          Αθήνα, 13 Απριλίου 1984
                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Όπως σας είναι γνωστό δημοσιεύθηκε το Π. Δ. 17]1984 το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 1337] 1983 που ρυθμίζει τα θέματα οργα-νώσεως διοικήσεως και λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και την πολεοδόμηση των εκτάσεων αυτών.
Επειδή με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Π. Δ. ανατρέπεται το παλαιό καθεστώς που διείπε τους Οικοδομικούς Συνε-ταιρισμούς και μεταβάλλονται ριζικά οι παλιές διαδικασίες, τόσο για τη συμμετοχή στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς όσο και στην από¬κτηση και πολεοδόμηση των εκτάσεων αυτών, για την εκπλήρωση του σκοπού τους, αποφασίστηκε από το Δ. Σ. η ενημέρωση σας, επί των βασικότερων διατάξεων οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην λειτουργία του Συνεταιρισμού και στην αξιοποίηση του κτήματος Κριαριτσίου.
1 —Προσαρμογή του  Καταστατικού στις   νέες διατάξεις του Π. Δ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιληφθεί της τροποποιήσεως του υφισταμένου Καταστατικού και την προσαρμογή του προς τις δια¬τάξεις του Π. Δ. Οι βασικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής θέματα:
α) Προβλέπονται ξεχωριστά Συνεταιρισμοί: Αστικοί και Παρα-θεριστικοί.
Επειδή ο Συνεταιρισμός μας είναι μικτός, αστικός και παραθε-ριστικός, με την τροποποίηση θα συσταθούν δύο Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί ένας Αστικός και ένας Παραθεριστικός. Μέλη των νέων Συνεταιρισμών θα είναι όλα τα ήδη εγγεγραμμένα στο Συνεταιρισμό μέλη.
β) Με την ευκαιρία της τροποποιήσεως θα περιληφθεί διάταξη με την οποία θα μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού κσι τα μέλη της οικογενείας των εν ενεργεία Αξιωματικών και Ανθ]στών καθώς και τα μέλη της οικογενείας των ήδη μελών.
γ) Τα νέα Καταστατικά πρέπει να υποβληθούν στο ΥΧΟΠ συνο¬δευόμενα από ονομαστική κατάσταση των μελών του Συνεται¬ρισμού που ήταν εγγεγραμμένα κατά την δημοσίευση του Π. Δ. Από την κατάσταση θα πρέπει να προκύπτει αν οι αναφερόμενοι σ' αυτή είναι μέλη και άλλου ή άλλων ομοειδών Οικοδομικών Συνεταιρισμών ως και ποίοι από αυτούς είναι δικαιούχοι μιας ή περισσοτέρων μεριδίων στην έκταση του Κριαριτσίου.

2—Πολεοδόμηση  της εκτάσεως.
Όπως προβλέπεται από το εν λόγω Π. Δ. ο Συνεταιρισμός μας μπορεί να προχωρήσει σε ένωση με τους Συνεταιρισμούς Τραπε¬ζικών Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος και Μηχανικών και Υπομη¬χανικών Κοζάνης και να κινήσει τη διαδικασία πολεοδομήσεοος η οποία όμως προϋποθέτει:
α) Ένταξη της περιοχής σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, β) Σύνταξη μελέτης Πολεοδομικού Σχεδίου, γ) Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης.
3—Εισφορά  σε  γη   και χρήμα. Για να γίνει η πολεοδόμηση απαιτείται.
α) Η παραχώρηση με συμβολαιογραφική πράξη στην Κοινότητα Συκιάς πολεοδομουμένου τμήματος κειμενουμένου από 5% έως 10 % για κοινωφελείς σκοπούς ή για την εκτέλεση οικι¬στικών προγραμμάτων της κοινότητας.
β) Η παραχώρηση κατά τον ίδιο τρόπο εκτάσεως 35 % έως 45 % για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων.
γ) Χρηματική εισφορά 10% έως 15% επί της υπολογιζόμενης αξίας του οικοπέδου για την εκτέλεση έργων υποδομής και βα¬σικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων.
4—Περιορισμοί δομήσεως.
α) Η έκταση του οικοπέδου προβλέπεται ότι μπορεί να διαμορφω¬θεί κατ' ανώτατο όριο σε 1000 μ2. Η μεγίστη συνολική επι¬φάνεια ορόφων ανά μερίδα μπορεί να είναι 120μ2 αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπό¬θεση ότι θα εγκριθεί η διανομή αυτοτελών οικοπέδων.
β) Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός οφείλει να ολοκληρώσει τα έργα υποδομής μέσα σε (4) χρόνια από την ημερομηνία δημο¬σιεύσεως του Διατάγματος εγκρίσεως της Πολεοδομικής με¬λέτης με ποινή διαλύσεως του.
γ) Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα των (4) ετών από της δημο¬σιεύσεως του ανωτέρω Π. Δ. οι μεριδιούχοι οφείλουν να εκτε¬λέσουν έργα που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70 % των απαι¬τουμένων για την ολοκλήρωση της οικίας άλλως κηρύσσονται έκπτωτοι. Εάν έχουν καλύψει το 70 % μπορεί να τους δοθεί προθεσμία μέχρι (2) χρόνια για την ολοκλήρωση.
δ) Οι μεριδιούχοι καίτοι τους παραχωρείται το οικόπεδο, δεν αποκτούν πλήρη κυριότητα αυτού μέχρι ολοκληρώσεως των έργων ανεγέρσεως της κατοικίας.
ε) Εάν κάποιο μέλος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί τελικά στα ανωτέρω, αντικαθίσταται η δε συνεταιριστική μερίδα διατίθε¬ται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Π. Δ. και του επιστρέ¬φονται τα χρήματα που θα έχει διαθέσει μέχρι εκείνη τη στι¬γμή.
Η αξία του μεριδίου προσαυξάνεται μόνο κατά το νόμιμο τόκο.
5—    Οι ανωτέρω περιορισμοί αναφέρονται στους Παραθεριστικούς Συνεταιρισμούς που υπάρχει σήμερα ενδιαφέρον.
6—    Με τους επιβαλλόμενους περιορισμούς το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει άλλη επιλογή και θα αγωνισθεί για την αξιοποίηση της εκτάσεως του Κριαριτσίου, μέσα από το υφιστάμενο νομικό καθε¬στώς σε συνεργασία με τους άλλους δύο Συνεταιρισμούς.
7—    Ύστερα από τα ανωτέρω τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι 20 Μαΐου με συστημένη επι¬στολή ή να καταθέσουν ιδιοχείρως υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 105]69 θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες να δηλώνουν τα εξής στοιχεία:
α) Για τον Παραθεριστικό Συνεταιρισμό.
Δηλώνω ότι δεν ανήκω σε άλλον Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό και είμαι εγγεγραμμένος (ή δεν είμαι εγγεγραμ¬μένος) για μια συνεταιρική μερίδα.
β) Για τον Αστικό Συνεταιρισμό.
Δηλώνω ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλο Αστικό Οικοδο¬μικό Συνεταιρισμό.
                                                   Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                                            Για το Δ. Σ.
 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Ταξίαρχος ε. α.                                                Φ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ταξίαρχος ε. α.
 
Από   το   Τυπογραφείο Χωροφυλακής