Ανακοίνωση 10-7-1991

Ανακοίνωση 10-7-1991
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός                                                                              Αθήνα 10         Ιουλίου  1991
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ευπόλιδος 12 Τ.Κ. 105 52 ΤΗΛ 3212 687
ΑΘΗΝΑ

 ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ. : 181
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «Αποτελέσματα Τακτικής Γ.Σ. έτους 1991».
Αγαπητέ κ. Συνάδελφε,
Σύμφωνα με την από 8 Μαΐου 1991 πρόσκληση του Δ.Σ., συνήλθε η Τακτική Γ.Σ. των μελών του Ο.Σ. την 26-6-91 στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα όπως αυτά αναφέρονταν στην Η.Δ. εργασιών της Γ.Σ. και λήφθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις.
Με την παρούσα ανακοίνωση, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε επί των θεμάτων αυτών που συζητήθηκαν και των Αποφάσεων που έλαβε η Γ. Συνέλευση.
Α'   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ :
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ στην αρχή έκαμε μία σύντομη ενημέρωση των μελών για την πορεία των θεμάτων του Ο.Σ. με έμφαση στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την οικιστική αξιοποίηση της εκτάσεως στο Κριαρίτσι της Συκιάς Χαλκιδικής αναφέροντας τα εξής :
1)    Οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του Αγροκτήματος Κριαριτσίου άρχισαν το 1978 και η υπογραφή οριστικών συμβολαίων έγινε το 1981. Στο διάστημα αυτό το Δ.Σ. κατόρθωσε να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γι α την οικιστική αξιοποίηση της περιοχής. Ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Πλυτάς λόγω της προεκλογικής περιόδου, αρνήθηκε να υπογρά¬ψει την σχετική απόφαση και παρέπεμψε το θέμα για μετά τις εκλογές. 'Ετσι φάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
2)    Οι εκλογές έφεραν στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ και στο ΥΠΕΧΩΔΕ τον κ. Τρίτση οποίος πάγωσε κάθε δραστηριότητα των Ο.Σ. εν' όψει τρο¬ποποιήσεως της σχετικής Νομοθεσίας. Ο νέος οικιστικός Ν. 1337 δημοσιεύ¬θηκε το 1983. Ο νόμος αυτός προέβ?^επε την ρύθμιση των θεμάτων των Ο.Σ. με Προεδρικό Διάταγμα. Το Διάταγμα αυτό με αριθ. 17 δημιοσιεύθηκε το 1984. Σπεύσαμε τότε και αναπροσαρμόσαμε το Καταστατικό μας, σύμφωνα με όσα ορίζονταν σ' αυτό. Το Π.Δ. 17]84 έτυχε της γενικής αποδοκιμασίας διότι περιείχε διατάξεις καταστροφικές για τους Ο.Σ. Έτσι υπό την γενική κατακραυγή ο μετέπειτα Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Κουλουμπής το απέσυρε και προώθησε νέες ρυθμίσεις που περιελήφθησαν στο Π.Δ. 93] 1987.
Ουσιαστικά λοιπόν το Μάϊο του 1987 είναι ο χρόνος που άρχισαν οι διαδικασίες για την νέα και τελική τροποποίηση του Καταστατικού και για την συγκέντρωση όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών για την υπο¬βολή της αιτήσεως εκδόσεως της οικιστικής καταλληλότητας και χωρο-θετήσεως του Οικισμού που αποτελεί και την προϋπόθεση για κάθε άλλη ενέργεια.
3)    Εκτός από τις ανωτέρω καθυστερήσεις ο Δασάρχης Χαλκιδικής εφαρμόζοντας δήθεν μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου το 1985, ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του, του 1981 με την οποία καθοριζόταν το τμήμα της εκτάσεως που μπορούσε να αξιοποιηθεί οικιστικώς και χα¬ρακτήρισε ολόκληρη την έκταση ως δασική. Αυτή εσήμαινε ότι δεν ήταν δυνατή η δημιουργία οικισμού.
Εναντίον της Αποφάσεως αυτής, το Δ.Σ. προσέφυγε ενώπιον των Διοι¬κητικών και Δικαστικών αρχών και μετά από αγώνες και παραστάσεις κάτω από άκρως αντίξοες συνθήκες, κατόρθωσε τελικώς να ανατρέψει την Απόφα¬ση αυτή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι διαδικασίες αυτές διήρκησαν μέχρι το 1988.
4)    Το 1985 και 1986 έγιναν στην περιοχή μας δύο μεγάλες πυρκαϊές, οι οποίες αποτέφρωσαν και μεγάλες εκτάσεις της ιδιοκτησίας του Ο.Σ. Όπως ήταν φυσικό οι εκτάσεις αυτές ανακηρύχθηκαν αμέσως αναδασωτέες. Δυστυχώς μεταξύ αυτών περιελήφθει και ένα μεγάλο μέρος από εκείνη που προοριζόταν για τον Οικισμό.
ʼρχισε ένας καινούργιος αγώνας ενώπιον των δικαστικών και διοικη¬τικών αρχών για να αποδείξουμε ότι αυτή η περιοχή είχε αποχαρακτηρισθεί και επομένως δεν ήταν δασική και κακώς χαρακτηρίσθηκε αναδασωτέα. Τελικά το 1988 κατορθώσαμε να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις και έτσι έληξε μια περιπέτεια που διήρκεσε (8) χρόνια.
Όποιος γνωρίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τέτοιου είδους υποθέ¬σεις και πόσο χρονοβόρες είναι οι ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και των Διοικητικών Επιτροπών διαδικασίες, μπορεί να εκτιμήσει πόσες προσπάθειες χρειάσθηκαν για να αχθούν αυτές σε αίσιο τέλος.
5)    Το Δ.Σ. στο χρόνο που ενεργούσε για να αρθούν τα ανωτέρω εμπόδια, παράλληλα συγκέντρωνε και τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για να εκδοθεί η Απόφαση καταλληλότητος και χωροθετήσεως του Οικισμού. Έτσι μετά τη λήψη όλων των Αποφάσεων ήταν έτοιμο και υπέβαλε τα δικαιολογητικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τον Ιούνιο του 1989 μετά από αλλεπάληλες πα¬ρεμβάσεις σ' όλα τα κλιμάκια εκδόθηκε η Απόφαση καταλληλότητος και χιοροθετήσεως του Οικισμού.
Β' ΜΕΛΕΤΕΣ :
Σ' ότι αφορά την ανάθεση των μελετών ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής :
1. Για την προστασία του Δασοκτήματος και κατ'εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας, ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης πυρασφαλείας της περιοχής. Η μελέτη αυτή ενεκρίθη το 1989 από το Δασαρχείο Χαλκιδικής. Δεν έχειμέχρι σήμερα εφαρμοσθεί διότι προβλέπει κόστος 135.000.000 δραχμών περίπου και οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί έχουν ζητήσει επιδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας η οποία μπορεί να καλύψει μέχρι και το 70% της δαπάνης.
2.    Όταν το 1988 το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες για την αντιμε-τιόπιση των διοικητικών εμποδίων είχαν ευνοϊκή εξέλιξη για τον Ο.Σ. αποφά¬σισε μαζί με τους άλλους Ο.Σ. που συνεργάζεται, την ανάθεση της Μελέτης αποτυπώσεως—χαρτογραφήσεως της περιοχής. Η Μελέτη αυτή που αποτελεί τη βάση για κάθε άλλη Μελέτη, παραδόθηκε το 1989 τόπος που εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Απόφαση οικιστικής καταλληλότητας.
3.    Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών και έγινε η ανάθεση της Πολεοδομικής Μελέτης. Η Μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1991.
Η Πολεοδομική Μελέτη εγκρίνεται σε τρία επίπεδα, α) Από την κοινό¬τητα Συκιάς όπου αναρτήθηκε επί δύο μήνες προς ενημέρωση των κατοίκων.
β) Από την Κοινότητα επέστρεψε στην Νομαρχία Χαλκιδικής όπου εισήχθη στο ΣΧΟΠ προς έγκριση. Στη Νομχαρχία καθυστέρησε περίπου 2 μήνες γ) από την Νομαρχία υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ όπου 0α γίνει ο τελικός έλεγχος και αφού ληφθεί και η γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας θα υποβληθεί στο Σ.τ.Ε. για να εγκριθεί σε τελική φάση και να εκδοθεί το Π.Δ.
4.    Οι εκπρόσωποι των Ο.Σ. για να μη χάνεται χρόνος, μετά από την έγκριση της Π.Μ. από το ΣΧΟΠ και δεδομίνου ότι οι τυχόν μεταβολές θα ήταν μακρής εκτάσεως, αποφάσισαν την ανάθεση και των λοιπών Μελετών, Οδοποιίας, Υδρεύσεως—Αποχετεύσεως και Πράξεως Εφαρμογής, ώστε με την τελική έγκριση της Π.Μ. να έχουν ολοκληρωθεί και αυτές για να είναι δυνατή η δημοπράτηση των έργων υποδομής.
5.    Σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που είχε εκπονήσει το ΙΓΜΕ επιχειρήθηκαν τρείς Γεωτρήσεις για την ανεύρεση νερού. Δυστυχώς και οι τρεις απέβησαν άγονες. Ύστερα από αυτό, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύ¬σκεψη στη Θεσσαλονίκη στην οποία συμμετείχαν πολλοί επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίου ειδικοί στο θέμα, όπου αποφασίσθηκε να γίνει μια εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα της περιοχής.
Έγινε διαγιονισμός και ανατέθηκε και η μελέτη αυτή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
6.    Ασκήθηκαν Ασφαλιστικά μέτρα και κατατέθηκαν αγωγές αποβολής σε (7) κατοίκους της Συκιάς οι οποίοι είχαν παραβιάσει τα όρια ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.
7.    Επίσης αναφέρθηκε στη Γ.Σ. ότι ο Ο.Σ. μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 93]87 είναι περιορισμένης αρμοδιότητος και έχει ως αποκλειστικό σκοπό
 
α) την εξασφάλιση παραθεριστικής κατοικίας στα 1650 μέλη που είχαν συμμετάσχει στην αγορά της εκτάσεως στο Κριαρίτσι Χαλκιδικής και β) την εξασφάλιση αστικής κατοικίας στο σύνολο των εγγεγραμένων μελών του Ο.Σ. στην Σταμάτα—Αττικής εάν και εφ' όσον επιτύχει την αγορά της εκτάσεως αυτής. Το θέμα Σταματάς για τον Ο.Σ. υπάρχει και παρακο¬λουθούνται οι διαδικασίες ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
8. Η ικανοποίηση των δικαιουμένων υπολοίπων μελών του Ο.Σ. με παραθεριστική ή αστική κατοικία μπορεί να επιδιωχθεί εφ' όσον εξευρεθούν κατάλληλες εκτάσεις με τροποποίηση του Καταστατικού.
Γ' ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
Για τη χρηματοδότηση των Μελετών και των έργων Υποδομής το 1988 έγινε μία πρώτη γενική εκτίμηση της συνολικής δαπάνης από τεχνικούς κατά την οποία υπολογίσθηκε ότι κάθε μερίδα θα επιβαρύνεται με το ποσό των 800.000 δραχμών.
Με βάση τους υπολογισμούς αυτούς το Δ.Σ. αποφάσισε να κλιμακώσει την καταβολή της δαπάνης προς διευκόλυνση των συνεταίρων και πρότεινε στη Γ.Σ. τα εξής : α) Για το έτος 1989 100.000 δραχμές β) Για το 1990 160.000 δραχμές και γ) Για το 1991 200.000 δραχμές. Ήτοι σύνολο 460.000 δραχμές στα τρία χρόνια.
Για τα δύο επόμενα χρόνια 1992, 1993 το Δ.Σ. αφού εκτίμησε την εξέ¬λιξη των πραγμάτων αποφάσισε και πρότεινε την μείωση των εισφορών σε 150.000 δρχ. το χρόνο που θα καταβληθούν σε τρείς τετραμηνιαίες δόσεις, τα έτη 1992 και 1993 ως εξής : α) Μέχρι 30 Απριλίου 50.000 β) Μέχρι 31 Αυγούστου 50.000 δραχ. και γ) Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 50.000 δραχμές.
Το Δ.Σ. εκτιμά ότι το υπόλοιπο που θα προκύψει από τις ανατιμή¬σεις λόγω πληθωρισμού θα καλυφθεί από τους τόκους των κεφαλαίων που προβλέπεται να είναι πολύ ικανοποιητικοί.
Δ'   ΔΙΑΘΕΣΗ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ :
Οι δαπάνες που έχουν μέχρι σήμερα εκτιμηθεί αφορά κυρίως την πληοωμή των Μελετών.
Οι δαπάνες αυτές αναλυτικά έχουν ως κατιοτέρω κατά μελέτη και η καταβολή των αντιστοίχων ποσών θα ολοκληρωθεί με την τελική παράδοση τους.
1.    Μελέτη Πυρασφάλειας                                                 500.000        δραχμές
2.    Μελέτη Αποτύπωσης—Χαρτογράφησης            10-500-000              »
3.    Πολεοδομική Μελέτη                                             20-600-000            »
4.    Μελέτη Οδοποιίας-Υδρεύσεως Αποχετεύσεως  45-000-000           »
5.    Μελέτη Πράξεως Εφαρμογής                                  53-000-000         »
6.    Γεωτρήσεις—Έρευνα                                                  3-375-000       »
                                                        ΣΥΝΟΛΟ                    132 975 000 δραχμές
 
Να ληφθεί υπ' όψη ότι από τα άνω ποσά ο δικός μας Ο.Σ. θα καταβάλει το 55%.
Είναι βεβαιωμένο ότι οι ανωτέρω τιμές, είναι χαμηλότερες κατά 40 %— 50% από τα κατώτερα όρια που ορίζονται για τις αμοιβές των Μηχανικών (Ν.696). Τούτο οφείλεται στις καλές επιλογές και στη διαπραγματευτική ικανότητα κυρίως των Μηχανικών Κοζάνης.
Τα κεφάλαια του Ο.Σ. συγκεντρώνονται στην Γ. Τράπεζα. Ο τρέχων τόκος είναι ο προβλεπόμενος από τον Νόμο. Το Δ.Σ. όμως, όταν συγκεντρώ¬νεται στην τράπεζα ένα ορισμένο ποσό παρεμβαίνει και ανάλογα με τις ανάγ-:ες του Ο.Σ. κάνει τοποθέτηση των χρημάτων σε προθεσμιακές καταθέσεις επιδιώκοντας το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο που χορηγούν οι τράπεζες, μετά από διαπραγμάτευση με την Γ. Τράπεζα. Κυρίιος όμως τα μεγάλα ποσά διατίθενται για την αγορά εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου, τα οποία αποφέρουν τον υψηλότερο τόκο και παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Η αρχή που ακολουθεί το Δ.Σ. στην επένδυση των κεφαλαίων είναι : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ—ΑΣΦΑΛΕΙΑ—ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ.
Ε' ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ :
Σ' ότι αφορά τις προοπτικές ο Πρόεδρος είπε ότι ο Οικοδομικός Συνε¬ταιρισμός βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση του. Αυτή τη στιγμή οι Μελέτες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο σύνολο τους. Η καλή εκτέλεση τους θα κρίνει το κόστος και την ποιότητα του οικισμού. Επομένως χρειάζεται στενή παρακολούθηση όλων των διαδικασιών πλήρης ενημερότητα και ταχεία παρέμβαση όπου χρειάζεται.
Βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων οι Μελετητές πρέπει να παραδό-σουν το σύνολο των Μελετών μέχρι τέλος Νοεμβρίου, εκτός αν δημιουργη¬θούν κωλύματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους.
Τα τεύχη Δημοπρατήσεως μπορεί να παραδοθούν ενωρίτερα και έτσι να αρχίσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των έργων υποδομής, που είναι και η μεγάλη και αποφασιστική φάση του όλου έργου.
Μέχρι σήμερα τα χρονοδιαγράμματα που θέσαμε έχουν τηρηθεί. Στην προηγούμενη Γ.Σ. του 1990 είχαμε προβλέψει τη δημοπράτηση των έργων υποδομής μέσα στο 1991. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Ειδικότερα εντός του έτους προβλέπονται :
1)    Η έκδοση του οικιστικού Π.Δ.
2)    Η ολοκλήρωση των Μελετών Οδοποιίας—Υδρεύσεως—Αποχετεύσεως.
3)    Ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της Πράξεως Εφαρμογής της Π.Μ. Ορισμένα στάδια της Μελέτης αυτής, όπως είναι η σήμανση των οικοπέδων δια σταθερών πασάλων κ.λ.π. θα γίνουν μαζί με την εκτέλεση των έργων υποδομής.
4)    Ολοκλήρωση της υδρολογικής έρευνας και η ανάθεση των Γεωτρήσεων.
5)    Ανάθεση των μελετών Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. Για τις μελέτες αυτές έχουμε έλθει σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Χαλκιδικής και το πιθανότερο είναι τις μελέτες αυτές να τις κάνουν οι ίδιες.
Η διανομή των οικοπέδων που είναι και ο τελικός στόχος όλων των προ-σπαθειών και η προσδοκία των ενδιαφερομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.
Το Δ.Σ. αισθάνεται ότι έκαμε στο ακέραιο το καθήκον του και έφερε σ αίσιο πέρας όλες τις διαδικασίες, ξεπερνώντας τα εμπόδια και αναπληρώ¬νοντας κατά το δυνατό το χαμένο χρόνο από το 1981—1988.
Παρά τις εγγενείς δυσχέρειες που γεννώνται, πρώτα από τη συνεργασία των τριών Ο.Σ. ουσιαστικά υπάρχουν τρία κέντρα αποφάσεων : Αθήνα -Κοζάνη—Θεσσαλονίκη. Και δεύτερο από την απόσταση των οικοπέδων από τα κέντρα αποφάσεων, όλα διεξάγονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα χάρη στην πείρα και τις γνώσεις των εκπροσώπων των Δ.Σ. των Ο.Σ. και στη στενή συνεργασία και σύμπνοια που έχουν δημιουργήσει στη μακρά συνεργα¬σία τους. Κάτι που σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διαταραχθεί κυρίως στην παρούσα φάση.
Η Γ.Σ. ενέκρινε τα πεπραγμένα και τις προτάσεις του Δ.Σ. χωρίς αντίλο¬γο. Επίσης ενέκρινε τον Ισολογισμό—Απολογισμό του έτους 1990 και τον Προϋπολογισμό του έτους 1991 όπως έχουν δημοσιευθεί στην πρόσκληση για την Γ.Σ. και απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
ΣΤ'   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ :
Για πρώτη φορά οι αρχαιρεσίες για την ανανέωση του Δ.Σ. και του Ε.Σ. του Ο.Σ., έγιναν με χωριστά ψηφοδέλτια δύο συνδυασμών.
Ο τρόπος αυτός καίτοι προβλέπεται από το Κατασταστικό, είχε πάντοτε αποκλεισθεί στο παρελθόν για τους εξής λόγους :
1.    Διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν επιτρέπεται η διεκδίκηση μιας θέσεως στο Δ.Σ. του Ο.Σ. να αποτελεί θέμα ανταγωνισμού και αντιπα¬λότητας που μοιραία δημιουργείται με την κάθοδο συνδυασμών.
2.    Διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η συνολική αντικατάσταση των μελών του παλαιού Δ.Σ. και Ε.Σ. που είναι φυσική συνέπεια της επικρατήσειος του νέου Συνδυασμού, βλάπτει τα συμφέροντα του Ο.Σ. και μάλιστα σε φάσεις όπου η πείρα, η ενημερότητα και οι σχέσεις αποτελούν, βασικές προϋποθέ¬σεις για την αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων.
3.    Διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η Γ.Σ. πρέπει να έχει τη δυνατό¬τητα να επιλέγει από μία κοινή λίστα υποψηφίων εκείνους που προτιμά με σταυρό και να μην αναγκάζεται να αποδεχθεί εκ των πραγμάτων και υποψηφίους που δεν προτιμά.
4. Διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε, ότι η κοινή λίστα βοηθά στην μερική αντικατάσταση μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του Ο.Σ. και συμβάλλει στην διατήρη¬ση καλών σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Σ.
Δυστυχώς κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών διαπράχθηκαν σοβαρές παραβιάσεις του Καταστατικού και των διατάξεων του Π.Δ. 93]87 με αποτέλεσμα να ασκηθούν προσφυγές ακυρώσεως των αρχαιρεσιών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε στα μέλη :
α) Την υποχρέωση τους να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους από 500 δρχ. στη Γενική Τράπεζα Νο 08-24158. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν οι εν ενεργεία διότι η εισφορά τους κρατείται από την Διαχείριση.
β) Την υποχρέωση των δικαιούχων στο Κριαρίτσι να καταβάλουν εγκαίρως τις εισφορές για το Κριαρίτσι στη Γενική Τράπεζα Νο 08-24160.
γ) Να μας γνωρίζουν κάθε αλλαγή Δ]νσεως κατοικίας με πλήρη στοιχεία και αριθμό τηλεφώνου.
                                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                  Φ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                               Ν ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
                                                                      Ταξίαρχος ε.α.                                              Ταξίαρχος ε.α.