ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Τελευταία ενημέρωση 21/05/2020

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ «  Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ».
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Την 4η Οκτωβρίου 1959 έτους ιδρύθη εν Ναυπλίω Σωματείον υπό την Επωνυμία….
Εν Ναυπλίω 29-12-1959
Ο Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής  Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.
Ο Γεν. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
Απόσπασμα Αρχή καταστατικού.  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου Συνταξιούχων Οπλιτών Βασιλικής Χωροφυλακής « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

΄Αρθρο 1ον.
Ιδρύεται εν Ναυπλίω Σωματείο Συνταξιούχων Οπλιτών Βας. Χωροφυλακής υπό την Επωνυμία «  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »  4-10-1959. 
ΟΙ Ιδρυτές. 
498/12-11-1959 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Όπου ενεκρίθη υπογράφτηκε 14-3-1960.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΦΙΛΙΑΣ Κων/νος      και ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλεξ.
Δημοσιεύθηκε 13-3-1960 στην Εφημερίδα  ΝΑΥΠΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ : 1345/Α. ΠΕΡΙΛΙΨΙΣ. Δυνάμει της υπ΄αριθμόν  262/1971 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίουτ ενεκρίθη η δια της υπ΄ αριθ΄12/14-11-1971 πράξεως της Γεν. Συνελεύσεως των μελών του εν Ναυπλίω εδρεύοντος Σωματείου υπό την Επωνυμίαν « ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ γενομένης ολοσχερής τροποποίησης – εναρμόνισις του Καταστατικού του ως άνω Σωματείου, συμωφώνως το Ν.Δ. 795/71 « Περί Σωματείων »
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ  - ΠΡΑΚΤΙΚΑ  Κ.Λ.Π.
-Απόσπασμα πρώτης Παραγράφου.:  Καταστατικό του Σωματείου Οπλιτών « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ « Νομού Αργολίδος » ( Ως τούτο ετροποποιήθη  υπό της ειδικής προς τούτο συγκληθείσης Γενικής Συνελεύσεως των μελών του την 14-11-1971.
 
- Απόσπασμα πρώτης Παραγράφου :
ΑΡΙΘΜΟΣ  2/1974.Πρακτικό συνεδριάσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μελώνμ του εν Ναυπλίω, εδρεύοντος και λειτουργούντος Σωματείου υπό την Επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » της 28-4-1974.
 
--Απόσπασμα πρώτων παραγράφων : 
Καταστατικό. Του εν Ναυπλίω ιδρυθέντος και εδρεύοντος σωματείου υπό την Επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΧΩΡ-ΚΗΣ Νομού Αργολίδας « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α. Ιδρυσις - ΄Εδρα – Σκοπός 
΄Αρθρο 1ον.  Το από έτους 1959 ιδρυθέν και δια της υπ΄αριθ΄ 498/1959 και 262/71 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίθου αναγνωρισθέν Σωματείο, παραμένει υπό την ιδίαν αυτού επωνυμίαν, διοέπεται δε υπό των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Ν.Δ. 795/71 ΄Εδραν έχον το ΝΑΥΠΛΙΟ. 
΄Αρθρα : 2 έως και 30.
΄ΑΣρθρο 30. Το παρόν καταστατικό συγκείμενον εξ άρθρων  τριάκοντα  (30) ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη παρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ενεκρίθη σήμερον δια της υπ΄αριθ΄2/1974 Πράξεως της Γενικής Συνελεύσεως ένθα συνήλθομεν εις συνεδρίασιν εν τη αιθούση του Κιν/τρου « ΑΙΓΛΗ « Ναυπλίου και υπογράφεται ως έπεται παρά των παραστάντων. 

Εν Ναυπλίω  τη 28 Απριλίου 1974  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΦΥΛΙΑΣ Κων/νος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Ιωάννης
ΑΝΤΡΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Βασίλειος

ΜΕΛΗ ΕΛΕΓ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

ΗΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
– ΜΕΤΑΞΑΣ Δημήτριος
– ΙΣΑΡΗΣ Αλέκος.
Μέλη του Συνδέσμου  28-4-1974    : 37

Το τροποποιηθέν καταστατικόν του Εν Ναυπλίω εδρεύοντος υπό την Επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » ενεκρίθη δια της υπ΄αριθ΄ 249/11-6-1974 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου. Καταχωρήθηκε εις το εν Αθήναις εκδιδόμενο « Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων « του Ταμείου Νομικών ( Φύλλον 5485/12-7-1974 ) & εις την ενταύθα εκδηδόμενην εφημερίδα « Αργοναυπλία » ( Φύλλον 924/5-7-1974 ) και καταστάσης  της ως άνω αποφάσεως τελεσιδίκου, καθ ΄α δείκνυται εκ των υπ΄αριθ΄ 50 30 β και 50 31 β της 13-7-1974  εκθέσεων επιδόσεως δικ. Επιμελητού των ενταύθα Πρωτοδικών Θεοδ.Γεωργοπούλου και του υπ΄αριθ΄ 873/20-8-1974Πιστοποιητικού  Γραμματέως Πρωτ/κών Ναυπλίου  κατεχωρήθη. Το τροποιτικό κατ-κό εις το Πρωτ/κείο Ναυπλίου τηρούμενο ειδικό βιβλίο 21-8-1974 με αύξοντα αριθμό Μητρώου 14.

249/11-6-1974. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
Καταχωρηθέν στο ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  4395/Α.
Πληρεξούσιος Δικηγόρος  Χρήστος Δ. ΛΙΑΤΑΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Δυνάμει της υπ΄αριθ΄141/1982 αποφάσεως  του πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ετροποποιήθη το από 28-4-1974 καταστατικόν του εν Ναυπλίω εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν « Σωματείον Συνταξιούχων  οπλιτών Χωροφυλακής Νομού Αργολίδας Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ενεκρίηθησαν οι δια της υπ΄αριθ΄12/15-5-82 πράξεως της γενικής συνελεύσεως  των μελών του σωματείου τούτου γενόμεναι τροποποιήσεις αυτού, ενεκρίθη το από 15-5-1982 Νέον Καταστατικόν αυτού συγκείμενον εκ  30 άρθρων και ενεκρίθη η αλλαγή της  επωνυμίας του ως είρηται  σωματείου εις « ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ , ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ και ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νομοού Αργολίδας « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ».
Ο Πληρεξ. Δικηγόρος Ιωάννης ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ.

ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ 1-2-1983           
    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.
Καταχωρηθέν στο 008103/Α   ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την αριθ. 177/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ( Εκουσίας Δικαιοδοσίας ) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του εδρεύοντος στο Ναύπλιο Σωματείου με την Επωνυμία « Σωματείον Συνταξιούχων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Αργολίδας « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » το οποίο είχε αναγνωρισθεί με την υπ΄αριθ΄ 262/1971 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Ναυπλίου. 
Σύμφωνα με το από 16-02-2003 νέο καταστατικό αυτού, αποτελούμενο από 30  άρθρα εγκρίθηκε η αλλαγή της Επωνυμίας του Σωματείου σε « ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » και η υπαγωγή του στην « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ( Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) », επεκτάθηκε το δικαίωμα  εγγραφής μελών στους συνταξιούχους των Σωμάτων Ασφαλείας κάθε βαθμού και  μεταβλήθηκε το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών. 
ΝΑΥΠΛΙΟ 15-7-2003

 
Διοικητικό ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Το οποίο ενήργησε και για την ένταξη στην τότε ΠΟΑΑΣΑ ).
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος
ΤΑΜΙΑΣ : ΓΚΟΥΒΑΣ Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΡΑΣΣΑΣ Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΙΕΡΡΟΣ Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ : ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ηλίας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

Στον λογότυπο του παρόντος εγγράφου γνωστοποιούνται όλα τα σημερινά στοιχεία του Συνδέσμου μας. 
Η Ιστοσελίδα έχει αλλάξει και είναι blogger  :   apostratoinomouargolidas.blogspot.gr    η     ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ : Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Ιερός Ναός υπάρχει της : ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ στην πόλη του ΄Αργους.
 
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1.-ΠΑΦΥΛΙΑΣ  Κω/νος : 26-11-1959 έως 1970, 17-3-1974 έως 8-2-1975. Συνολικά 11 χρόνια και 2 μήνες..  ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
2.-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης : 1971 έως 1973 Συνολικά  3 χρόνια.   .ΑΠΕΒΙΩΣΕ
3.-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης : 9-2-1975 έως 5-3-1983 Συνολικά 7 χρόνια και 7 μήνες – 24 ημέρες.  ( ; ) 
4.-ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ Κων/νος : 6-3-1983 έως 3-2-1986. Συνολικά 2 χρόνια  - 9 μήνες και 26 ημέρες. 
5.-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης : 3-2-1986 έως 9-1-1993. Συνολικά 5 χρόνια 1 μήνα – 12 ημέρες. ΑΠΕΒΙΩΣΕ. 
6.-ΓΚΟΥΒΑΣ Νικόλαος : 10-1-1993 έως 5-5-1996, 23-11-1998 έως 10-11-2000, 26-5-2009 έως 24-7-2012 Συνολικά 8 χρόνια και 3 ημέρες.
7.-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης : 5-5-1996 έως 22-11-1998. Συνολικά 2 χρόνια 3 μήνες και 18 ημέρες. ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
8.-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος : 11-11-2000 έως 2-6-2009. Συνολικά 8 χρόνια – 7 μήνες και 15 ημέρες.
9.-ΠΡΑΣΣΑΣ Γεώργιος : 25-7-2012 έως 18-6-2015 Συνολικά 3 χρόνια και 13 ημέρες.
10.-ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ : 26-6-2015. 
 
Μέλη του Συνδέσμου που συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις .

1.- ΠΑΦΥΛΙΑΣ Κωνσταντίνος . Στην κατοχή διέφυγε στη Μέση Ανατολή και  είχε  λάβει μέρος στις μάχες του Ελ Αλαμέιν του Ρίμινι και Ρουβίκωνα . Απεβίωσε.
 ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ 
 
2.-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος έλαβε μέρος στην Μάχη της ΚΡΗΤΗΣ και στις Πολεμικές επιχειρήσεις. 
Γεννήθηκε στις 9/5/1920 στο Περιθώρι Καλαβρύτων, νομού Αχαΐας. Το Μάρτη του 1941 κατετάγη στην Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή στην σχολή Αθηνών. Τον Απρίλιο του 1941 λόγω κήρυξης του πολέμου από τους Γερμανούς η σχολή μεταφέρεται στο Ρέθυμνο. Τον Μάιο του 1941 οι Γερμανοί εισβάλουν στην Κρήτη και μετά από λίγες μέρες καταλαμβάνεται. Ο κ. Σταυρόπουλος μαζί  με άλλους  βρίσκεται στο στρατόπεδο αιχμαλώτων στο Γαλατά Χανίων. Μετά την παρέλευση 6 μηνών αιχμαλωσίας, Νοέμβριος 1941 περίπου 40-50 άντρες τις Χωροφυλακής, μαζί τους και ο κ. Σταυρόπουλος, επιβιβάζονται από το λιμάνι της Σούδας σε Γερμανικό εμπορικό πλωτό όπου αποβιβάζονται στον Πειραιά, τους παραδίδουν απολυτήρια και τους αφήνουν ελεύθερους, Έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα του 1941 όπου σιδηροδρομικώς πηγαίνει να συναντήσει τους γονείς του στα Σελιανίτικα Αιγίου οι οποίοι δεν γνωρίζουν την τύχη του. Μετά από ένα μήνα παρουσιάζεται στο αρχηγείο Χωροφυλακής όπου τοποθετείται στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη , όπου λαμβάνει μέρος στην Μάχη Μακρυγιάννη με το βαθμό Υπενωματάρχη. Το 1946 βρίσκεται στο αρχηγείο Χωροφυλακής ως γραφιάς. Το 1948 κατόπιν εξετάσεων προάγεται ως Ενωμοτάρχης. Το 1954 Ανθυπασπιστής, κατόπιν εξετάσεων. Το 1954 μετατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης. Το 1964 στον Α.Σ.Χ. Δεσκάτης. Το 1967 Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα δημιουργείται Σταθμός Τροχαίας Κινήσεως Βεροίας, όπου τοποθετείται ως διοικητής μέχρι το τέλος 1971 όπου και αποστρατεύεται με τον βαθμό του Ανθυπομοιράρχου. Στα τέλη του 1977, εγκαθίσταται μόνιμα στο ʼργος. Σε όλη την πορεία του στην Χωροφυλακή έτυχε  πολλών μετεκπαιδεύσεων σε θέματα εθνικής ασφαλείας , τροχαίας, αγορανομίας, τουρισμού κτλ. και διετέλεσε επί σειρά ετών δημόσιος κατήγορος Κατερίνης, αναπληρωτής και προσωρινός διοικητής ΑΤ και υποδιοίκησης Χωροφυλακής.
 
3.- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος 
 
Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1924 στο Καμάρι Μεσσηνίας.Μέχρι που έβγαλε το Γυμνάσιο διέμενε εκεί. Αφού τελείωσε το Γυμνάσιο πήγε στην Αθήνα. ΄Εδωσε στην Νομική Σχολή όπου ήταν επιτυχών αλλά για λόγους οικονομικούς δεν συνέχισε την Σχολή. 
Κατετάγη  στην Χωροφυλακή ως Χωροφύλαξ το 1945 στο 3ο  Τάγμα.Κατά την διάρκεια του εμφυλίου υπηρέτησε στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ και μετά στην Βαμβακού στον ΠΑΡΝΩΝΑ για 3 χρόνια. 
Μετά τον ΠΑΡΝΩΝΑ πήγε στην Σχολή Υπενωμοταρχών και έμεινε στο βαθμό για 3 χρόνια.
Στην συνέχεια πήρε τον βαθμό του Ενωμοτάρχου και τοποθετήθηκε στο Παλαιόκαστρο ή Μητρόπολη ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ως Ενωμοτάρχης επικεφαλής 25 ανδρών.
Εκεί σε ένα συμβάν της εποχής εκείνης είχε και μία Διμοιρία του Στρατού όπου δεχτήκανε επίθεση από Τμήμα του ΕΛΑΣ. Τους αποκρούσανε και την επομένη μετέβην με τον Ανθ/στη του Στρατού στο χωριό, καθ΄ οδόν  διαπίστωσε ότι μία ομάδα του ΕΛΑΣ πήγαινε στο χωριό αμέσως ενημέρωσα τον Ανθ/στη και του είπα να τρέξουμε για να πιάσουμε την κορυφή και με απόσταση ο ένας από τον άλλον τουλάχιστον 20 μέτρα, την στιγμή εκείνη ανέβηκε ένας του ΕΛΑΣ όπου ήταν έτοιμος να ρίξει κατά του Ανθ/στού. Πρόλαβα όμως και του έριξα εγώ με αποτέλεσμα να του πέσει κάτω το όπλο και  αυτός να κατρακυλήσει στο χωριό όπου φάνηκε ότι έμπαινε στο πρώτο σπίτι πλην όμως δεν είχε μπει μέσα  και την επομένη επιστρέψαμε στη βάση μας. Με ειδοποίησαν να κατέβω στην πόλη διότι ήρθε ένας του ΕΛΑΣ τραυματισμένος στην αριστερή πλάτη με απώτερο σκοπό να τον ρωτήσω να μου πει περισσότερες πληροφορίες. Πράγματι αυτός μου είπε ότι διαλύθηκαν και ανά δύο  επιστρέφουν στα σπίτια τους. Εγώ κάθε βράδυ έβγαζα περιπόλους και συνέλαβαν έξι του ΕΛΑΣ τους οποίους παραδώσαμε στην πόλη. 
Μετά έδωσα εξετάσεις και πέρασα στην Σχολή Αξιωματικών όπου βγήκα Ανθυπομοίραρχος και τοποθετήθηκα στο Αρχηγείο της Χωροφυλακής Προϊστάμενος Γραφείου.
Τριάντα Αξιωματικοί μεταβήκαμε στην Θες/νίκη για προσωρινή εκπαίδευση πλην όμως έγινε ο σεισμός στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ και ΖΑΚΥΝΘΟ και απεστάλησαν εκεί αντίστοιχα από 15 άτομα. Εγώ πήγα στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ για δύο (2) χρόνια. Στην συνέχεια μετετέθην στην ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ λόγω εργασιών του Αεροδρομίου μετά παρέλευση 6 μηνών τοποθετήθην ως Υπομοίραρχος στο Αρχηγείο. Μετά με τον βαθμό του Μοιράρχου Διοικητής της Τουριστικής Αστυνομίας ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ για ένα (1) χρόνο και επέστρεψε και πάλι στο Αρχηγείο για έντεκα (11) χρόνια στην Δ/νση Οργανώσεως. 
Λόγω του ότι έπρεπε να κάνω χρόνο Διοικήσεως στο βαθμό του Μοιράρχου προκειμένου προαχθώ στο βαθμό του Ταγματάρχου τοποθετήθηκα στην Θες/νίκη στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας για δύο (2) χρόνια και μετά Διοικητής στο 3ο Αστυνομικό Τμήμα Θες/νίκης. 
Κατόπιν προήχθην στο βαθμό του Ταγματάρχη και μετετέθην στην ΚΑΒΑΛΑ ως Υποδ/της της Διοικήσεως Χωροφυλακής κάνοντας εκεί ένα (1) χρόνο όπου στην συνέχεια πήρα τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχου και μετετέθην στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Μετά από ένα χρόνο μετέβην στην ΑΘΗΝΑ και δημιούργησα τα ΜΑΤ της Χωροφυλακής. Προαγόμενος στο βαθμό του Συνταγματάρχη μετετέθην στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ως Διοικητής ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Από τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ζήτησα την αποστρατεία μου και αποστρατεύθηκα με τον Βαθμό του ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ το 1979. Και από τότε πολίτης διαμένω με την οικογενειά μου στο Ναύπλιο είμαι μέλος του Συνδέσμου και από 6-3-1983 .έως  3-2-1986 διετέλεσα Πρόεδρος του Συνδέσμου.
Σήμερα ζεί στο Ναύπλιο.
4.-ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ Βασίλειος στις Πολεμικές Επιχειρήσεις.
Γεννήθηκε το 1924 στη Ανεμοράχη ΄Αρτας.
Κατετάγη το Φεβρουάριο του 1945 στην Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή και μέχρι το 1947 υπηρέτησε σε υπηρεσίες της Διοικήσεως Χωροφυλακής Αργολίδας. 
Τα έτη 1947 - 1948 στις Πολεμικές Επιχειρήσεις στον ΠΑΡΝΩΝΑ. 
Μέχρι το 1949 Υπηρέτησε στην Ανωτέρα Πελ/σου Τρίπολης και στην συνέχεια στη Λέρο.
Το 1950 υπηρέτησε και πάλι στην Δ/νση Χωροφυλακής Αργολίδας και ειδικότερα στις Υπηρεσίες Α.Σ. Τολού - Α.Τ. Ναυπλίου.
Μετετέθη στην Διοίκηση Χωροφυλακής Αρκαδίας με αντικείμενο την Πολιτική ΄Αμυνα. Επανήλθε στην Διοίκηση Χωροφυλακής Αργολίδας με το ίδιο αντικείμενο από όπου και αποστρατεύτηκε στις 31-12-1975.
Σήμερα ζεί με την οικογένειά του στο ΄Αργος.
 
5.-ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης στις Πολεμικές επιχειρήσεις
 
Γεννήθηκε το 1923 στο Σκουτάρι Μάνης Μεσσηνίας.
Κατετάγη στην Ελληνική Χωροφυλακή το 1945.
Υπηρέτησε ως Χωροφύλακας στο Μηχανοκίνητο Σύνταγμα Χωροφυλακής και στην συνέχεια βρέθηκε σε χωριά της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου όπου συμετείχες σε μάχες – γεγονότα των Πολεμικών Επιχειρήσεων κατά τα έτη 1945 – 1947.
Το Φθινόπωρο του 1949 μετατέθηκε στο Αστυνομικό Σταθμό Χωρ/κής Δυρού Μεσσηνίας και τον Ιανουάριο του 1950 στην Υποδ/νση Χωρ/κής ΄Αργους όπου υπηρέτησε σε Αστυνομικούς Σταθμούς της Αργολίδας και στις φυλακές της Ακροναυπλίας.
Το 1958 μετατέθηκε στην Κορινθία και τελευταία του υπηρεσία ο Αστυνομικός Σταθμός Αθικίων απ όπου αποστρατεύθηκε το 1974 λόγω ορίου ηλικίας.
Σήμερα ζεί μαζί με την οικογένειά του στο ΄Αργος. 
΄Ολοι οι παραπάνω αναφερόμενοι σε ειδική εκδήλωση που έγινε τον Νοέμβριο 2015 τιμήθηκαν από τον Σύνδεσμό μας είτε ως Πολεμιστές είτε ως Πρόεδροι. 
Επίσης έχουν αναρτηθεί  φωτογραφίες τους μέσα στο γραφείο σε Α4 κάτι που φαίνεται στην φωτογραφία που σας στέλνω.
 
Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
 
Ο Γενικός Γραμματέας                                                                       Ο Πρόεδρος
 
 
Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ                                                              Μιχαήλ    ΜΑΝΤΑΣ